İş Deneyim Belgesi Güncelleme

is-deneyim-belgesi-guncelleme

İş deneyim belgesi, aday veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki mesleki deneyimini gösteren belge olarak tanımlanmıştır. Belge, ilgili idare tarafından Yapım İşleri İhaleleri  Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart formlara göre, EKAP üzerinde düzenlenir. Yapım işleri ihalelerinde, aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yeterli olduğunu belirlemek için iş deneyimini gösteren belge sunması gerekir

Yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyet tutarına bakılmaksızın aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak sunulan belgeler, yeterlik değerlendirme aşamasında üzerinde yer alan belge sayı numarası ile EKAP üzerinden teyit edilebilmektedir.

Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

 1. İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
 2. İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
 3. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
 4. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
 5. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

Ayrıca, mühendis veya mimarlar, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini kullanabilirler.

Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi;

İş deneyimini gösteren belgeler, güncellemeye esas belgenin kapsamına bağlı olarak farklı şekilde güncellenmektedir.

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen, keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işler
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen işler (Anahtar teslim götürü bedel, teklif birim fiyatlı ve karma)
 • Diğer kapsamlarda gerçekleştirilen işler
  • 4734, İstisna kapsamında
  • 4734 Kapsamı dışı (KÖYDES vb.)
  • Doğrudan temin
  • Kat ve/veya arsa karşılığı yapılan işler
  • Kamu özel iş birliği kapsamında yapılan işler
  • Lisanslı işler kapsamında yapılan işler
 • Alt yüklenici iş bitirme belgeleri

Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 15 yılı aşan işler iş deneyim belgesi olarak kullanılamazlar.

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler (2002 ve öncesi 2886 sayılı kanuna tabi işler); sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

4734 Sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen birim fiyatlı sözleşmelere ait iş deneyim belgelerinin güncellenmesi bu kapsamda yapılmamalıdır. Birim fiyatlı sözleşmelere ait iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden güncellemesi yapılırken “Keşif Birim Fiyatlı” yerine “4734 Sayılı Kanun Kapsamında” seçimi yapılmalıdır.

Örnek.1: İhale ilan tarihi 15.02.2023 olan bir işe, 2000 Yılı keşif birim fiyatları ile birim fiyat tenzilatlı olarak yapılmış 1.000.000,00 TL belge tutarlı iş deneyim belgesinin sunulması durumunda iş deneyim belgesi güncel tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

b) 4734 Sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

Örnek.2: İhale ilan tarihi 15.02.2023 olan bir işe, ihalesi 20.08.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş 1.000.000,00 TL belge tutarlı iş deneyim belgesinin sunulması durumunda iş deneyim belgesi güncel tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

c) (a) ve (b) Bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

Örnek.3: İhale ilan tarihi 15.02.2023 olan bir işe, 18.06.2018 sözleşme tarihli 1.000.000,00 TL belge tutarlı iş deneyim belgesinin sunulması durumunda iş deneyim belgesi güncel tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

d) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir.

Örnek.4: İhale ilan tarihi 15.02.2023 olan bir işe, 18.06.2018 tarihli alt yüklenici sözleşmesi imzalanmış 1.000.000,00 TL belge tutarlı iş deneyim belgesinin sunulması durumunda iş deneyim belgesi güncel tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

İş deneyim belgesi güncelleme işlemlerini hakediş.org sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın