Elektronik İhalelerde İhale Tarihin Ertelenmesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihaleleri kısmen veya tamamen elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirmektedir. 18.05.2022 Tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilanı/duyurusu 03.10.2022 ve sonrası olan açık ihalelerin tamamı ile Pazarlık usulü 21 b,c ve f bentlerine göre gerçekleştirilen ihalelerin Elektronik ihale (e-hale) yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde, EKAP’ta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ihale dokümanındaki veya son fiyat teklifini vermeye davet yazısında yer alan ihale (son teklif verme) tarihi ertelenebilmektedir. Bu durum ihale ve hakediş sürecinde ihale tarihine bağlı olarak takip edilen işlemlerin (fiyat farkı temel endeksi gibi) yürütülmesinde tereddütlere neden olmaktaydı. İhale tarihi olarak dokümanda yazılı olan tarihin mi? ertelenen tarih mi? alınacağı belirsizlik içermekteydi.

Kamu İhale Kurulu tarafından yayınlanan 15.04.2024 tarihli ve 2024/DK.D-73 sayılı karar ile EKAP’ta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ihale dokümanındaki veya son fiyat teklifini vermeye yazısında yer alan ihale (son teklif verme) tarihinin ertelenmesi durumunda ihale tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağına açıklık getirilmiştir. Yayınlanan bu karara göre bu gibi durumlarda ihale tarihi olarak ihale dokümanında belirtilen tarihin esas alınması gerekmektedir.

Kamu İhale Kurulu tarafından yayınlanan 2024/DK.D-73 Sayılı Kurul kararı;

Gündem Konusu:
EKAP’ta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ihale dokümanındaki veya son fiyat teklifini vermeye davet yazısında yer alan ihale (son teklif verme) tarihinin ertelenmesi.
Karar:
EKAP’ta yaşanan teknik sorunlar sebebiyle ihale sürecine ilişkin işlemlerin ertelenebileceğine, bu tür durumlarda fiyat farkı hesaplamasında esas alınacak temel endeks/fiyat/sayı dahil olmak üzere ihale
ve sözleşme sürecinin ihale tarihi ile bağlantılı olduğu hususlarla ilgili yapılacak işlemlerde ihale tarihi
olarak ihale dokümanında ve/veya ertelemeden önce gönderilen son fiyat vermeye davet yazısında
belirlenmiş olan tarihin esas alınması gerektiğine,
Oybirliği ile karar verilmiştir
.

Hemen Paylaş