Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

06 Nisan 2024 Tarihli ve 32512 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Yapılan değişiklikler özü itibari ile yönetmeliğin 7’inci maddesindeki uygulamalar ile ilgilidir. Buna göre;

1-) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler ve aynı maddenin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa veya 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre hak sahibi olan kişilere ait aynı köy veya mezranın yerleşik alanı ve civarındaki işler tek iş olarak değerlendirilir. Aynı ihale veya sözleşme kapsamındaki kamu işleri tek iş olarak değerlendirilir.”

“Kamu yatırımı niteliğindeki işlerde, ilgili idaresince şantiye şefi niteliğindeki teknik personel için belirlenen deneyim koşulları uygulanır.”

Yönetmeliğin 7’nci maddesinin (4)’üncü fıkrası; Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;
a) 1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,
b) 4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,
c) 7.500 m²’yi geçmeyen iki işi,
üstlenebilir. Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez. Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir.

2-) Yönetmeliğin geçici 2’nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) 31/12/2025 tarihine kadar; 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının
(a) bendinde yer alan 1.500 m², 2.500 m² olarak,
(b) bendinde yer alan 4.500 m², 5.000 m² olarak uygulanır.

(4) 7 nci maddenin onuncu fıkrasının birinci cümlesi 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmaz.”

Yönetmeliğin 7’nci maddesinin (10)’uncu  fıkrasının birinci cümlesi; Dördüncü fıkranın; (b) bendine göre iş üstlenilebilmesi için yapı inşaat alanı 1.500 m²’yi geçmeyen bir işin; (c) bendine göre iş üstlenilebilmesi için 1.500 m²’yi geçen bir işin; 7.500 m²’yi geçen bir işin üstlenilebilmesi için ise 4.500 m²’yi geçen bir işin; iş deneyimi olarak, birinci fıkraya göre işin tamamında hizmet verilerek bitirilmiş olması gerekir.

3-) Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Afet bölgesinde uygulama
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 31/12/2025 tarihine kadar, aynı ilçe sınırları içerisinde aynı şantiye şefi tarafından üstlenilen yapı inşaat alanı 250 metrekareyi geçmeyen işlerin toplamı 1.250 metrekareye kadar tek iş olarak değerlendirilir. Bu uygulama aynı anda sadece tek ilçedeki işler için yapılabilir. Bu fıkra hükmü ile 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi hükmü birlikte uygulanmaz.”

Yönetmelik değişiklikleri yayımı tarihinde (06/04/2024) yürürlüğe girmekte olup, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı – Hakediş.org (hakedis.org)

Hemen Paylaş