Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Yayımlandı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 24 Mart 2024 Tarihli ve 32499 Sayılı Resmî Gazetede Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yayımlanan bu yönetmelik ile; taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır.

Yönetmelik; taşıyıcı ahşap yapı elemanlarından müteşekkil veya farklı yapı sistemleri ile taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının birlikte kullanıldığı, bina türü yapıları kapsamaktadır.

Ahşap binaların tasarım, hesap ve yapımı hakkında uygulanacak esaslara yönetmeliğin ekinde yer verilmiştir.

Yönetmelik ekindeki esaslar 7 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

Bölüm 1- Genel Hükümler

Bölüm 2- Malzeme

Bölüm 3- Yapısal Modelleme, Analiz ve Hesaplama Yöntemi

Bölüm 4- Dayanıma Göre Tasarım

Bölüm 5- Kullanılabilirlik Sınır Durumu İçin Tasarım

Bölüm 6- Yangına Karşı Tasarım

Bölüm 7- Yalıtım Tasarımı

Ayrıca, bu Yönetmeliğe göre tasarımı yapılan binalarda;

a) 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne ve 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

b) Yapım işlerinin denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun veya 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yetkili ve sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir.

c) Bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.

Anılan Yönetmelik 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ahşap binaların tasarım, hesap ve yapımı hakkındaki esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş