Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

santiye-sefleri-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapildi

18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler ile;

 • Yönetmeliğin amacı değiştirildi. Buna göre yönetmelikte “yapım” olan ifadeler “yapım/yıkım” şeklinde değiştirilerek,

  13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yapı ruhsatına tabi olan bina türü yapılar ile bunların yapısal güvenliğini etkileyen istinat benzeri diğer yapıların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin düzenlendiği “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki yapılardaki yıkım işlerinde de şantiye şeflerinin görev alması sağlandı.

 • Şantiye şefi tanımı, konusuna ve niteliğine göre yapım/yıkım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan teknik personeli olarak değiştirildi.
 • Yürürlük tarihi 31.12.2023 olmak üzere; yetmiş beş yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların şantiye şefliği görevini üstlenemeyeceği düzenlendi.
 • İşlerin proje müellifi tarafından ayrı ayrı gruplandırılarak (kaba ve ince inşaat işleri, ısıtma-soğutma-havalandırma-iklimlendirme-sıhhi tesisat gibi mekanik işler ile elektrik tesisatı işleri), yapı maliyetine etkisi bakımından ağırlıkta olan gruba uygun meslek mensubunun Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde İdaresince kaydedileceği düzenledi.

Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, işin büyüklüğüne göre yeniden düzenlendi. 

 • Yapılan düzenleme ile daha önce Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin,  aynı anda en fazla beş ayrı yapım işini ve aynı anda üstleneceği farklı yapım işlerinin tamamının yapı inşaat alanı toplamı 30.000 metrekareyi geçemez düzenlemesi, yürürlük tarihi 31.12.2023 olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;

 1. 1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,
 2.  4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,
 3.  7.500 m²’yi geçmeyen iki işi, üstlenebilir.

Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez. Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemeyeceği açıkça düzenlendi.

Bu düzenleme Kamu İhale Kurulu tarafından alına 14.04.2021 ve sayılı 2021/DK.D-82 sayılı düzenleyici kararında yer verilen; “Bir kamu yapım işi sözleşmesinde şantiye şefliğini üstlenen kişinin, üstlendiği görev tam zamanlı bir görev olduğundan, başka bir yapım işinde fiilen şantiye şefliği yapmasının mümkün olmadığı, bu itibarla, aynı tarihlerde birden fazla şantiyede fiilen çalışılmış olunmasının, kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında kamu ihale sözleşme mevzuatına uygun bir şekilde fiilen şantiye şefliği yapılmadığı anlamına geldiğinden, iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel bir durum olduğu, bu nedenlerle; bir kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapamayacağına, aksine bir durumun iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel olacağına ilişkin” karara paralel bir düzenleme niteliğinde olmuştur.

 • Teknik öğretmenlerin ve teknikerlerin şantiye şefliği yapmaların ilişkin şartlar yeniden düzenlendi. Buna göre;

Yürürlük tarihi 31.12.2023 olmak üzere; Teknik öğretmenlerin ve teknikerlerin meslek alanlarına uygun olarak, kamu yatırımı niteliğinde olmamak ve aynı anda üç işi geçmemek üzere; yapı inşaat alanı 1.500 m²’ye kadar ve Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından I. sınıftaki yapıların; II. sınıf B(2) ve B(3) grubu yapıların; III. sınıf A(3) ve A(7) grubu yapıların; III. sınıf B(8) ve B(12) grubu olup yapı yüksekliği 17.5 m’yi ve bodrum kat sayısı ikiyi geçmeyen yapıların; V. sınıf D(2) grubu olup restore edilecek yapıların; şantiye şefliğini üstlenebileceği düzenlendi.

Şantiye şefleri için deneyim şartı getirilerek, İlk kez şantiye şefliği yapacaklar, inşaat alanı 1.500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabilecek. 

 • Yapılan düzenleme ile şantiye şefleri için deneyim şartı getirilerek, ilk kez şantiye şefliği yapacakların, inşaat alanı 1.500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabilecek ve bu şekilde bir işi bitiren şantiye şefinin bir üst gruptan iş alabilecek

Yayımlanan yönetmeliğin Dördüncü fıkranın; (b) bendine göre (4.500 m²’yi geçmeyen üç işi) iş üstlenilebilmesi için yapı inşaat alanı 1.500 m²’yi geçmeyen bir işin; (c) bendine göre (7.500 m²’yi geçmeyen iki işi) iş üstlenilebilmesi için 1.500 m²’yi geçen bir işin; 7.500 m²’yi geçen bir işin üstlenilebilmesi için ise 4.500 m²’yi geçen bir işin; iş deneyimi olarak, birinci fıkraya göre işin tamamında hizmet verilerek bitirilmiş olması gerekir. Bu kapsamda, yalnızca EKAP veya e-Şantiye Şefi sisteminde kayıtlı olup, işin tamamında hizmet verilmiş olan üst yapı niteliğindeki işler iş deneyiminde değerlendirileceği düzenlendi.

 • Kamu yatırımı niteliğindeki işler dışında kalan işlerde Şantiye şeflerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerekli bilişim altyapısı sistemi oluşturulduğunda, resmi internet sitesinden duyurulacak usul ve esaslara göre, şantiyelerde yürütülen faaliyetleri iş programına uygun şekilde e-Şantiye Şefi Sistemine işlemek zorunda oldukları düzenlendi.
 • Şantiye şeflerine, inşaat ve tesisat işlerinde ilgili mevzuatına uygun yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmaları zorunluluğu getirildi.
 • Şantiye şefinin, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, yıktırılmasında görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında, e-Şantiye Şefi kayıtlarının tutulmasında Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ile birlikte ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Şantiye şeflerinin talebine bağlı olarak, fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen yapıları e-Şantiye Şefi sistemine işler.”

Yönetmeliğe aşağıdaki geçiş düzenlemeleri eklenmiştir.

 • Yönetmeliğin 4’üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin dördüncü ve dokuzuncu fıkralarının yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstlenilmiş mevcut işlere devam edilebilir. Ancak bu tarihten sonra alınacak işler, şantiye şefinin üstlenebileceği yapı inşaat alanı ve iş sayılarına ilişkin sınırlama hesaplarında mevcut işlerle birlikte değerlendirilir.
 • Yayımlanan Yönetmeliğin 3’üncü maddesi ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstlenilmiş veya yapı müteahhidi ile iş sözleşmesi yapılan işlere devam edilebilir.

Yayımlanan yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın