Kesin Teminat Mektuplarının Takasbank Üzerinden Sunulabilmesi ile ilgili düzenleme yayınlandı

Kesin teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru ile Elektronik kesin teminat mektubu olarak Takasbank üzerinden iletilebilmesine yönelik geliştirmenin 22.01.2024 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 26.01.2021 tarih ve 31376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine “Kesin teminat mektupları” başlıklı EK MADDE 1 eklenmiştir.

Eklenen Ek 1’inci madde de; “(1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelik uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektupları 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenebilir. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ve Kurumca bu hususta zorunluluk getirilebilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında düzenlenecek olan elektronik kesin teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik geliştirme 22.01.2024 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

Kesin teminat mektuplarının elektronik kesin teminat mektubu olarak sunulması zorunlu olmayıp, 22.01.2024 tarihinden itibaren devreye alınacak geliştirme ile istekliler kesin teminat mektuplarını elektronik kesin teminat mektubu olarak veya fiziki kesin teminat mektubu olarak sunabilecekleredir.

Takasbank üzerinden elektronik kesin teminat mektubu sunulabilmesi için idare ve istekliler tarafından aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • İlgili idare tarafından EKAP’ ta yer alan “Kesin teminat mektupları” menüsünden elektronik kesin teminat mektupları sunabilecek isteklilerin belirlenmesi gerekmektedir.
  • İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından,
    • EKAP’ta kullanıcı sayfasından ilgili ihaleye ilişkin İKN seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır.
    • Kesin teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik kesin teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıda belirtilmiştir.

“(2) (Değişik fıkra: 25/01/2017–29959 R.G./1.md.; Değişik: 19/06/2018-30453/m R.G./5.md., yürürlük: 19/07/2018) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, (Ek ibare: 26/01/2021- 31376 R.G./1.md.) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

Kamu İhale Kurumu duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yapım İşlerinde Teminat ve Teminat İadeleri ile makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın