Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

18 Ocak 2024 tarih ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek şekilde yönetmelik değişikliği ile Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile;

02/03/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılan yetki belge numarası iptalinde ayrıca birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan durumlarına uygun kişilere, iptal süresince yeni yetki belge numarası verilmez.”

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” olarak değiştirilmiştir.

“(2) 31/12/2024 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği aranmaz, ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.”

Yönetmelik değişiklerinde yer verilen ilgili yönetmelik maddeleri;

Yetki belgesi numarasının iptali başlıklı 20’nci maddenin 2’nci fıkrası;

(2) Aşağıdaki hallerden birinin herhangi bir şekilde tespiti durumunda da İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararı üzerine yetki belge numarası iptal edilir.

a) Belge numarası başvurusunda yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verilmesi,

b) Başvuru tarihinde belge grubu belirlenmesine ilişkin şartların bulunmadığının sonradan anlaşılması,

c) Yetki belgesi grubu için izin verilenden daha fazla iş üstlenilmesi,

ç) Yetki belgesi numarası sahibinin talep etmesi.

(3) İkinci fıkranın (a) ve (c) bentleri ile başvuru sahibinin kusuru sonucu (b) bendine göre yetki belge numarası iptal edilenler olumsuz sicil almış sayılır ve iptal kararından sonra bir yıl süreyle yeniden başvuru yapamaz.”

Geçiş hükümleri başlıklı GEÇİCİ 1’İNCİ MADDE;

(1) Geçici grup hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi numarası almış olanlar, herhangi bir yeterlik belgesi ibraz edilmediği takdirde H grubu olarak kabul edilir. Ancak bu durumda olanlar da bildirim yükümlülüğü kapsamında Ek-5 ve Ek-7 formlarını sunarlar.

(2) 31/12/2024 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği aranmaz, ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlüğe girmesinden önce;

a) Noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda 31/12/2024 tarihine (bu tarih dâhil) kadar,

b) Yapı ruhsatı alınmış olup, ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvurularında,

müteahhit yeterliği aranmaz.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

14 Kasım 2023 Tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın