Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

14 Kasım 2023 Tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte” değişiklik yapıldı. Yapılan yönetmelik değişikliği ile;

Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına 11 inci maddeye uygun olarak alınan yetki belgesi grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından birleşmenin ticaret siciline tescilinden bir yıl sonra kullanılabilir. (Bu madde yayım tarihinden altı ay sonra (13.05.2024) yürürlüğe girecektir.)

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde yer alan II-B(4), II-C, III-A(11) ve B(1), IV-A(10) grubu yapılara ek olarak “tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu yapılar”ında  16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirileceği eklendi.

Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden; B, B1, C, C1, D ve D1 grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını;  E grubundakiler yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 1,15 katını geçmeyen yapım işlerini üstelenebilirler.

Yetki belgesi grubunun tespitinde 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde birim maliyet sınıfları belirtilen yapım işleri herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgelerine ek olarak tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgelerinin de kullanılabileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik değişikliğini aşağıda görebilirsiniz.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “birleşmenin ticaret siciline tescilinden bir yıl sonra” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “IV-A(10) grubu” ibaresinden sonra  gelmek üzere “ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) B, B1, C, C1, D ve D1 grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını;  E grubundakiler yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 1,15 katını geçmeyen yapım işlerini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “IV-A(10) grubu”  ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın