Artırımlı Fiyat Farkı ve Süre Uzatımına İlişkin Esaslar Yayınlandı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 7’nci maddesi uyarınca artırımlı fiyat farkı hesaplanması ile süre uzatımı verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 8089 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 16.01.2024 Tarihli ve 32431 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile;

1. Artıtımlı fiyat farkı hesaplanması ve süre uzatımı sadece yapım işleri sözleşmelerini kapsamaktadır. Mal alım ve hizmet alımlarına ait sözleşmelerde bu esaslara göre fiyat farkı ve süre uzatımı verilemez.

2. 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine göre yapılan alımlara ilişkin sözleşmelerde bu esaslar uygulanamaz.

3. İstisna kapsamında ihale edilen yapım işlerine ilişkin sözleşmeler için esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde (14.05.2024’e kadar) düzenleme yapılmak kaydıyla artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilebilir.

4. İhalesi 01.03.2023 tarihinden önce yapılan ve 28.12.2023 tarihi itibari ile devam eden (geçici kabulü onaylanmamış) yapım işleri için artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı hesaplanacak. Bu kapsama girmeyen işlerde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı hesaplanmayacak.

5. Artırımlı fiyat farkı 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasından gerçekleştirilen kısımlar için hesaplanacak.

6. Artırımlı fiyat farkı kapsamına giren sözleşmeler için artıtımlı fiyat farkı verilmesi zorunlu olup idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır.

7. Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerek olmayıp kapsama giren tüm işlerde hesaplanacaktır.

8. Süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin 30 gün içerisinde (15.02.2024’e kadar, bu tarih dahil) idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

9. İş programına uygun veya ilerisinde giden işlerde uzatılacak süre idare tarafından belirlenir.

10. İş programının gerisinden gelen işlerde uzatılacak süre, 01.01.2024 tarihi itibari ile gerçekleştirilemeyen iş tutarının günlük iş tutarına bölünmesi suretiyle belirlenir. Günlük iş tutarı, ilk sözleşme bedelinin işin süresine bölünmesi ile bulunur.

Örnek :

  • İlk Sözleşme Bedeli 17.500.000,00 TL
  • İşin Süresi : 425 Gün
  • 01.01.2024 İtibari ile Kümülatif olarak Harcanamayan Ödenek Tutarı : 3.500.000,00 TL
  • Bir Günlük İş Tutarı : 17.500.000,00 / 425 = 41.176,47 TL
  • Süre Uzatımı : 3.500.000,00 / 41.176,47 = 85 Gün

11. Gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, uzatılacak süre cezalı çalışılan süre ile yukarıdaki örnekte yer verilen hesaplamaya göre belirlenen sürenin toplamı dikkate alınarak belirlenir. Uzatılacak süreye karşılık gelen gecikme cezalan yükleniciye iade edilir.

12. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı B=0,90 katsayısı B=1,00 olarak uygulanmak suretiyle artırımlı olarak verilir. Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B=0,90 yerine B=1,15 olarak uygulanır.

13. Fiyat farkı verilmeyen işlerde Yİ-ÜFE genel endeksi üzerinden artırımlı fiyat farkı hesaplanır. Hesaplamada B katsayısı (0,9) yerine D katsayısı (0,15) kullanılır.

14. Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesi konusunda Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır. Ancak, idarelerce bu kapsamdaki başvuruların bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerekir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacak.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Kanununun Geçici 7’nci maddesi ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın