Diplomanın (Mezuniyet Belgesi) İş Deneyim Tevsikinde Kullanım Şartları

is-deneyimin-tevsikinde-mezuniyet-belgesi-diploma-kullanim-sartlari

Hazırlanan bu makalemizde diplomanın (mezuniyet belgesi) yapım işleri ihalelerinde  iş deneyimin tevsikinde kullanım şartları ile tutarının hesaplanması ile ilgili ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler ele alınmıştır.

Konu başlıkları

  1. Giriş ve Kavramlar
  2. Diploma (Mezuniyet belgesi) hangi durumlarda iş deneyimin tevsiki için kullanılabilir?
  3. Mezuniyet belgesi (diploma) benzer iş belirlenmesi nasıl yapılmalıdır?
  4. Mezuniyet belgesi (diploma) iş deneyim tutarı nasıl hesaplanır? (Örnek hesaplama)
  5. Mezuniyet belgesi (diploma) belge sahibi dışında kullanılabilir mi?
  6. Elektronik ihalelerde mezuniyet belgesi (diploma) beyanı nasıl yapılır?

1.      Giriş ve Kavramlar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde; İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak bilgi ve belgeler istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; istekliler tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgelerin sunulması gerektiği ifade edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde; işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesinin zorunlu olduğu, “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde de “Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi idarece istenilmesinin zorunlu” olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin bu listede yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecek olup, tespit edilen bu iş grubunu esas almak suretiyle ihale dokümanı (idari şartname) ile ihale ilanında benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

Ayrıca, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2’nci maddesinde yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde uyulması gereken esaslara yer verilmiş olup, anılan maddenin 14’üncü fıkrasında; aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunlarının ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında ayrıca belirtilmesi gerekmekte olduğu açıkça belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan kavram tanılarını bilmek konuların anlaşılması açısından önemli olduğundan, aşağıdaki kavramların tanımlarına yer vermek faydalı olacaktır. Buna göre;

İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini ifade eder.

Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri ifade eder.

İş grubu: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki ilgili iş grubunu ifade eder.

Mesleki ve teknik yeterlik belgeleri: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan belgeler. İhale konusu işin niteliğine göre söz konusu bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının idareler tarafından ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilmesi gerekmektedir.

İdareler, 4734 Sayılı kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, işin yaklaşık maliyetine bakmaksızın  işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yaparak, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerin tevsik edilmesi için iş deneyim belgesi veya hangi mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunlarının ihale konusu işe teklif verebileceklerini ihale dokümanında ve ihale ilanında belirtmesi zorunludur.

Bu nedenle yapım işleri ihalelerinde ihale dokümanında mezuniyet belgelerinin iş deneyimin tevsikinde kullanılmayacağına ilişkin bir düzenleme  yapılması veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümlerine yer verilmeden ihale dokümanının oluşturulması mümkün değildir. Diğer bir ifade ile idari şartnamenin 7.6.1. maddesi ile ihale ilanının 4.4.2. maddesinde ihalede kabul edilecek mezuniyet belgelerine yer verilmesi gerekmektedir.

2.      Diploma (Mezuniyet belgesi) hangi durumlarda iş deneyimin tevsiki için kullanılabilir?

Daha önce ifade edildiği üzere 4734 sayılı kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idarelerin işin yaklaşık maliyetine bakmaksızın

  • İşin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapması
  • İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgeleri, diğer bir ifade ile diplomalarını  sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, hangi mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümlerinin

İhale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağını belirlemeleri gerekmektedir.

Bunun içinde ihale dokümanı kapsamında yer verilen idari şartname ile ihale ilanında benzer iş ve benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümlerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

Örnek olması açısından ilanı yapılan bir yapım işinde idari şartname düzenlemesi;

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan A / V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisliği bölümü”

 İhale ilanı düzenlemesi;

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan A / V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği bölümü”

Şeklinde yapılmalıdır.

Örnek ihalede yapılan düzenleme gereği İnşaat Mühendisliği bölümü mezuniyet belgesi benzer işe denk sayıldığından dolayı diğer mühendislik bölümleri (Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi vb.) ile mimarlık bölümü mezunları, mezuniyet belgeleri ile ihaleye katılım sağlayamayacaktırlar. Dolayısıyla örnek ihale düzenlemesinde yalnızca inşaat mühendisliği bölümü mezuniyet belgesi ile iş deneyim tevsik edilebilecektir.

İhale dokümanında ve ilanında hangi mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunlarının ihale konusu işe teklif verebileceklerinin belirtilmesi zorunlu olduğundan mezuniyet belgesinin (diploma) iş deneyimin tevsiki için kullanılabilmesi için ilgili ihalede yer verilmiş olması gerekmektedir. 

3.      Mezuniyet belgesi (diploma) benzer iş belirlenmesi nasıl yapılmalıdır?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 39’uncu maddesinde; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale dokümanı ile ihale ilanında yer verileceği belirtilmiştir. Anılan tebliğde de hangi mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunlarının mezuniyet belgelerinin benzer işe denk sayılacak ihale ilanı ile ihale dokümanında ayrıca belirtilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiş olduğu daha önce ifade edilmiştir.

Uygulamada sıkça karşılaşılan konu benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgelerinin nasıl belirleneceğidir. Bu konuda ihale mevzuatında yer verilen bir yöntem bulunmamakla birlikte benzer iş ile benzere işe denk sayılacak mezuniyet belgelerinin idarelerce Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan esaslara göre tespit edilmesi gerekmekte olup, kanaatimce burada yapılacak tespitin benzer iş kavramı tanımından hareketle ihale konusu işte yer alan iş gruplarının ağırlık oranlarına göre mezuniyet belgesi veya belgelerinin belirlenmesi gerektiğidir. Özellikle tekrar ifade etmek gerekirse benzer işin tespitinin idarece işin niteliğine uygun ve eşitlik ilkesi de gözetilerek rekabeti sağlayacak şekilde yapılması esastır. Örneğin benzer iş olarak Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri grubunda yer aldığının tespiti halinde, benzere işe denk sayılacak mezuniyet belgesi olarak Makine Mühendisliği bölümünün belirlenmesi gerekir. Aksi bir belirleme rekabeti engelleyici bir duruma neden olabilecektir.

Özetle; 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin (h) bendindeki hükmünün, mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak ve ihalelerdeki rekabet ortamını arttırmak amacını taşıdığı hususu dikkate alınarak hangi yapım işi için hangi mühendislik ve mimarlık bölümlerinin benzer işe denk sayılacağının her ihalede işin özelliğine göre ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından rekabeti sağlayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

4.      Mezuniyet belgesi (diploma) iş deneyim tutarı nasıl hesaplanır?

Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla mezuniyet belgelerini sunarak ihalelere katılmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesi şartları neler olduğu sorusu akıllara gelebilir.

Konu ile ilgili Kamu İhale Genel Tebliğinin 43.2. maddesinde düzenleme yapılmış olup, yapılan düzenlemeye göre mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için sunulan iş deneyim belgesinin,

1. Teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan/beyan edilen mühendis veya mimara ait olmalıdır.
2. Yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) olmalıdır.
3. Benzer işe ait olması ile belge tutarının asgari iş deneyim tutarını karşılaması zorunlu değildir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak özel ortakların iş deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.

4. İş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınamayacaktır.

5. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu bulunmamaktadır.

İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin tespitinin nasıl belirleneceğine ilişkin ise 31.08.2016 tarih ve 2016/DK.D-179 sayılı düzenleyici kurul kararı yayımlanmıştır. Buna göre yayımlanan kararda;

“4734 sayılı Kanun’un bahse konu maddesinde yer alan “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hususunda gerek Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde gerekse Kamu İhale Genel Tebliğinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bahse konu ifadeden ne anlaşılması gerektiği hususunda oluşan belirsizliğin ihalelerde değerlendirme hatalarına yol açtığı görülmüştür.

4734 Sayılı Kanun’un bahse konu hükmünün, mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak ve ihalelerdeki rekabet ortamını arttırmak amacını taşıdığı hususu ile birlikte değerlendirildiğinde “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi uyarınca, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen sürenin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden kıst hesaplama yapılması gerektiği, aksi durumda sadece yıl üzerinden hesaplama yapılmasının eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden hesaplama yapılırken;

Tam yıl sayısının 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar ile çarpılması,

Tam yıl dışında kalan ve kıst hesaba konu olan tam ay sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın 12’ye bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,  

Tam yıl ve tam ay dışında kalan ve kıst hesaba konu olan gün sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın aylık kısmına tekabül eden meblağın 30’a bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,

 ve yıl, ay, gün üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu bulunan tutarların toplamının, virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde yuvarlama yapılmadan dikkate alınması gerekmektedir.” ifade edilmiştir.

Mezuniyetten sonra geçen sürenin yıl, ay ve gün üzerinden kıst olarak hesaplanmasına ilişkin Kamu İhale Kurulunun bahse konu 2016/DK.D-179 sayılı kararı ile birlikte mühendis ve mimarların mezun oldukları yıl içerisindeki ihalelere de teklif verebilme imkanı sağlanmış, değerlendirmelerde bir standart getirilmiştir.

 Örnek: İhalesi 27.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen bir yapım işi ihalesine katılan ve iş deneyimini mezuniyet belgesi ile tevsik etmek isteyen bir isteklinin mezuniyet tarihinin 23.08.2006 olduğu varsayıldığında, mezuniyet tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre 16 yıl, 6 ay 4 gün olmaktadır. 01.02.2023 – 31.01.2024 döneminde, mezuniyetten sonra geçen her yıl için esas alınacak tutarın 1.597.917,00 TL olduğu dikkate alındığında;

a. 16 yıla esas deneyim tutarının 16 x 1.597.917,00 TL = 25.566.672,00 TL,
b. 6 aya esas deneyim tutarının 6 x 133.159,75 TL (1.597.917,00 TL / 12) = 798.958,50 TL,
c. 4 güne esas deneyim tutarının ise 4 x 4.438,66 TL (133.159,75 TL / 30) = 17.754,63 TL,

İlgilinin iş deneyim tutarının 26.378.946,48 TL (a + b + c) olarak hesaplanması gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken ilgilinin mezuniyet tarihi ile ihale tarihi arasındaki sürenin 15 yıldan fazla olduğudur. Sunulan mezuniyet belgesi İş deneyimi bulunan mühendis veya mimara ait mezuniyet belgesi ise bu belge dikkate alınacak iş deneyim tutarı 26.383.385,13 TL (a + b + c) olmalıdır.

Ancak, mezuniyet belgesinin iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarlara ait olması durumunda dikkate alınacak olan iş deneyim tutarı 15×1.597.917,00 TL =23.968.755,00 TL olmalıdır.

Burada sıkça sorulan mezuniyet belgesi iş deneyim tutarının hesabında dikkate alınacak tutar, ihale tarihinde geçerli olan tutar mı yoksa ilan tarihinde geçerli olan tutar mı olacağı yönündeki soruya açıklık getirmekte faydalı olacaktır.

Bu tereddüttün aslında Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesindeki düzenlemelerden kaynaklandığı kanaatindeyiz. Anılan maddeye bakıldığında düzenlemelerin yalnızca iş deneyim belgesine yönelik olduğu ve mezuniyet belgelerine yer verilmediği görülmektedir. Bu nedenle mezuniyet belgelerinin bu maddeye göre güncel tutarının belirlenmesi veya değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede gerek Kamu İhale Kurulunun 2016/DK.D-179 sayılı kararında kıst hesabının ihale tarihine kadar yapılması gerektiği hususu ile parasal tutarlara ilişkin Kamu İhale Tebliğinin yürürlük tarihinin her yıl 1 Şubat olduğu hususu bir arada değerlendirildiğinde mezuniyet belgesi iş deneyim tutarı hesabında ihale tarihinde yürürlükte olan tutarın dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Mezuniyet belgesinin (Diplomanın) iş deneyim belgesi olarak güncel değerini Hakediş.org sayfasında, “İhale Araçları” menüsü altında yer alan “Diploma’nın (Mezuniyet Belgesi) İş Deneyim Belgesi Olarak Güncel Değeri” sekmesi ile yapılabilir.

Hakediş.org Diploma güncelleme

5.      Mezuniyet belgesi (diploma) belge sahibi dışında kullanılabilir mi?

İhale mevzuatında yer verilen düzenleme gereği Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekliler tarafından kullanılamaz.

Ancak bunun istisnası olarak; 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu ortaklık durum belgesi standart formu ile tevsik edilmesi gerekir. Bu standart form teklif kapsamında sunulmalı/beyan edilmelidir.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin, tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

Ayrıca mühendisler ve mimarlara düzenlenen iş denetleme ve iş yönetme belgeleri de belge sahibi gerçek kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Ancak, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesi için; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur. Dolayısıyla Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağının iş yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, ortaklık hisse oranları ve süreleri ile temsil ve yönetim yetkisine ilişkin olarak (KİK031.1/Y) nolu ortaklık tespit belgesi standart formunun, düzenlenerek teklif kapsamında sunulması/beyan edilmesi gereklidir.

Yapım işlerine ait tip sözleşme madde 22.2;  (Ek madde: 16/03/2019-30716 R.G/86. md., geçerlilik: 18/03/2020) Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.”

6.      Elektronik ihalelerde mezuniyet belgesi (diploma) beyanı nasıl yapılmalıdır.

EKAP üzerinden elektronik ortamda e-teklif alınmak suretiyle yapılan elektronik ihalelerde, istekliler tarafından e-teklifleri ekinde yeterlik bilgileri tablosu sunulmaktadır.

Sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” de yer verilen ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgi ve belgelerin beyan edilmesi gerekmektedir.

EKAP üzerinden hazırlanan yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulmaktadır.

İhaleye katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlara ilişkin ihale komisyonunca yapılacak olan değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılmaktadır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olması öngörülen isteklilerde idarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilmesi ve söz konusu belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

İş deneyimi tevsiki amacıyla mezuniyet belgesinin beyan edilmesi durumunda istekli tarafından EKAP üzerinde doldurulacak olan yeterlik bilgileri tablosunun Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümde yer alan Mezuniyet Belgesi satırı karşında yer alan kısma T.C. Kimlik numarası (TCKN), Mezuniyet Tarihi, Diploma No, Üniversite Adı, Lisans/Program Adı bilgilerinin beyan edilmesi gerekmektedir. Yeterlik bilgileri tablosun ilgili kısmı aşağıda verilmiştir.

Tüzel kişi tarafından ortağına ait mezuniyet belgesi beyanında bulunulması halinde ayrıca “Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi” satırında gerekli bilgilere yer verilerek beyanda bulunması gerekmektedir.

Yeterlik Bilgileri Tablosu Mezuniyet belgesi beyanı

 

1-) AMP Akademi yayınlarından Ocak 2023’te “Hap Bilgilerle Yapım İşleri İhaleleri” kitabımızın 2.BASKISI çıkmıştır. 1. Baskısı kısa sürede tükenen ve 2. baskısını yaptığımız bu benzersiz eserde, buna benzer güncel mevzuat çerçevesinde ele alınmış 160 adet “HAP BİLGİ” ye ulaşabilirsiniz.

Kitap hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için aşağıda yer verilen bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Hap Bilgilerle Yapım İşleri İhaleleri – İnşaat Y. Mühendisi Orhan Özyurt – AMP Yazılım (ampyazilim.com.tr)

2-) Elektronik ihale gibi önemli bir konuda piyasada bulabileceğiniz tek kaynak niteliğindeki “HAP BİLGİLERLE UYGULAMALI ELEKTRONİK İHALE” Kitabımız Kasım 2022 de AMP Akademi tarafından basılmıştır.

200 Sayfadan oluşan eserde, 105 adet hap bilgi ve 17 adet kurul kararı sunulmuştur. Kitapta makalemize benzer ihale konuları ile ilgili tüm ekran görüntüleri renkli olarak yer almaktadır.

Kitap hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için aşağıda yer verilen bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://ampyazilim.com.tr/urunler/hap-bilgilerle-uygulamali-elektronik-ihale-insaat-y-muhendisi-orhan-ozyurt

Ayrıca, Elektronik İhale Kitabımızın detaylı olarak incelendiği makalemizde aşağıda yer verilen bağlantından okuyabilirsiniz.

https://www.hakedis.org/elektronik-ihale-kitabi/

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın