127 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamu ihale sözleşme süreçlerine ilişkin alınan tedbirler

Bilindiği üzere; Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararnamenin 3’üncü maddesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle olası mağduriyetlerin/hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki sözleşmelere ilişkin tedbirlere yer verilmiştir. 

Bu çerçevede;

Olağanüstü hal ilan edilen illerde devam eden sözleşmeler kapsamında sözleşmenin tarafı olan idarelere, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle;

 1. Sözleşmenin feshedilmesi,
 2. Sözleşmenin devredilmesi, olanakları sağlanmıştır.

Kararnamede yer verilen “devam eden sözleşmeler” ifadesi kapsamında yer alan sözleşmelerin 03/03/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler olduğu hususu ise  Kamu İhale Kurumunun 03 Mart 2023 tarihli duyurusunda belirtilmiştir.

1. Sözleşmenin feshi

Anılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde aşağıda belirtilen iki durumda idarelerce doğrudan sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

 1. Sözleşme konusu işin ifasının imkansız hale gelmiş olması,
 2. Sözleşme konusu işe ihtiyaç kalmadığının anlaşılması,

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile; gerek OHAL ilan edilen illerde 3/3/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler için gerekse OHAL ilan edilmeyen illerdeki sözleşmeler için yüklenicilere depremler nedeniyle sözleşmenin doğrudan feshedilmesine yönelik bir imkan verilmemiş olup ancak, kararnamede “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla” ifadelerine yer verildiğinden dolayı yükleniciler tarafından da mücbir sebep durumu nedeniyle idarelere sözleşmenin feshi veya ek süre talebinde bulunabilecektir.

4735 sayılı Kanununun 10 uncu maddesi;

Mücbir sebepler
Madde 10- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

 1. Doğal afetler.
 2. Kanuni grev.
 3. Genel salgın hastalık.
 4. Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
 5. Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

2. Sözleşmenin devri

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile;

 1. OHAL ilan edilen illerde 03/03/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler,
 2. OHAL ilan edilmeyen illerdeki 03/03/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerden, yüklenicisinin ticari merkezi veya sözleşmeye taraf olan şubesi 06/02/2023 tarihi itibarıyla OHAL ilan edilen illerde olanlar,

Yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmenin tarafı olan idarenin onayıyla devredilebilecektir. Bunların dışında kalan sözleşmeler bu kapsamda devredilemezler. Bu nedenle 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer verilen koşulları sağlamayan sözleşmeler, ihale mevzuatında yer verilen düzenlemeler çerçevesinde sözleşme devirleri yapılabilecektir.

Devir kararları için son tarih ise Kamu İhale Kurumu tarafından, 08 Şubat 2023 Tarihli ve 32098 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı kararında ilan edilen 3 aylık OHAL süresinin bitim tarihi (07/05/2023) olarak belirlenmiştir.

OHAL ilan edilen iller;
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa

3. Sözleşme tedbirlerine ilişkin uygulama özet akış diyagramı

127 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kamu İhale Kurumunun kararnameye ilişkin yapmış olduğu 03 Mart 2023 tarihli duyurusu çerçevesinde hazırlanmış olan akış diyagramına aşağıda yer verilmiştir.

127 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

127-sayılı-Cumhurbaşkanlığı-kararnamesi-kamu-ihale-sözleşme-süreçlerine-ilişkin-alınan-tedbirler-uygulama-özet-akış-diyagramı pdf dosyası

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın