Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

1.  Giriş

Kamu kurum ve kuruluşları harcama niteliğindeki yapım, hizmet alım ve mal alım işlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirirler. 4734 Sayılı kanuna göre harcama gerektiren kamu alımlarının öncelikle  “açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü” ihale yöntemleri ile gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, harcama gerektiren kamu alımları özel durumlarda 4734 sayılı kanunun 22. maddesinde yer verilen Doğrudan temin yöntemi ile de yapılabilmektedir.

Daha açık bir ifade ile kamu ihale mevzuatında idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde kullanılacak usuller açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve özel şartlarda pazarlık usulü olarak sayılmıştır. Doğrudan temin ise bir ihale usulü yerine, bir alım yöntemi olarak belirlenmiştir.

4734 sayılı kanunun ilk halinde “Doğrudan Temin” ihale usulleri arasında yer almasına rağmen 15.08.2003 tarihli resmî gazete yayımlanan 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun’un ihale usullerinin sayıldığı 18’inci maddesinde değişiklik yapılarak doğrudan temin yöntemi ihale usulleri arasından çıkarılmıştır.

Buna paralel olaraktan 4734 sayılı kanunun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde Doğrudan temin kavramı; Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul” olarak tanımlanmıştır.

Kamu ihale kurumu tarafından yayımlanan 2022 yılı 12 aylık Kamu Alımları İzleme Raporlarına göre, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilmiş olan kamu alımlarının sözleşme tutarı bazında toplam büyüklüğünün %5,52’sini doğrudan teminle yapılan alımlar teşkil etmektedir.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlara ilişkin tebliğde yer alan düzenlemelerin neler olduğuna ilişkin açıklamalar öncesinde 4734 sayılı kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde doğrudan temin yöntemi ile yapılabilecek alımların neler olduğunu açıklamak faydalı olacaktır.

2. Doğrudan Temin Yöntemi ile Alım Yapılabilecek Durumlar

Doğrudan temin yöntemi  ile alım yapılabilecek durumlar 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinde sayma yoluyla belirlenmiştir. Dolayısıyla bahse konu durumlar haricinde doğrudan temin ile alım yapılmamalıdır. Söz konusu bentlerde sayılan durumların yorum ya da kıyas yoluyla genişletilmesi de ihale mevzuatına uygun düşmemektedir.  Bu bağlamda doğrudan temin yöntemi ile alım yapılabilecek durumlar aşağıda belirtilmiştir.

2.1. Doğrudan temin (4734 sayılı kanun madde 22)

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d)Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (Dörtyüzotuzbirbinsekizyüzon Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (Yüzkırküçbinsekizyüzkırkbeş Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

i) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

3. Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler

Kamu İhale Kurumu konu ile ilgili yaptığı açıklamada özetle;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ” 11 Temmuz 2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olduğu,

1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ uyarınca, bu tarih ve sonrasında doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda;

 • Piyasa fiyat araştırmaları kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabileceği,
 • EKAP üzerinden alım duyurusu yapılabileceği gibi alıma katılmak isteyen kişilere davet gönderilebileceği,
 • EKAP üzerinden e-fiyat teklifi verilebileceği,
 • Alımlara e-fiyat teklifi sunacak kişiler hızlı ve kolay şekilde EKAP’a kayıt olabilecekleri,
 • Alım sonuçları EKAP üzerinden teklif veren gerçek veya tüzel kişilere bildirileceği,
 • 4734 sayılı Kanunla ya da diğer kanunlarla bu Kanundan istisna olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar da EKAP üzerinde gerçekleştirilebileceği,

ifade edilmiştir.

Ayrıca, 01/02/2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu tebliğ ile birlikte Kamu İhale Genel Tebliğinde Doğrudan Temin ile ilgili yer verilen düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bu düzenlemelerin yerine bu tebliğin “Beşinci Bölümü”nde 4734 sayılı kanunun 22’nci maddesinin her bendi için ayrı ayrı kapsam açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu çerçevede tebliğde yer verilen düzenlemelere bakıldığında;

3.1.Tebliğde yer alan doğrudan temin ile ilgili kavramlara yönelik düzenlemeler;

Yayımlanan tebliğde;4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile İhale Uygulama Yönetmeliklerindeki tanımlar yanında aşağıda belirtilen kavramların tanımlarına yer verilmiştir.

 • Alım: 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal veya hizmet alımı ile yapım işi.
 • Doğrudan temin kayıt numarası: Alıma ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden otomatik olarak verilen numara.
 • Doğrudan Temin Sorumlusu: İdareler ve alımlara katılacak gerçek veya tüzel kişiler adına alımlara ilişkin kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemleri ile bu alımlara ilişkin EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirecek kullanıcı.
 • Duyuru: Alıma ilişkin EKAP üzerinden yapılan ilan.
 • e-fiyat teklifi: EKAP üzerinden hazırlanarak gönderilen teklif.
 • Onay belgesi: Alım konusu işin; nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi ile avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren, harcama yetkilisinin imzasını taşıyan ve ilgili mevzuatına göre düzenlenen belge.

Burada özellikle onay belgesi tanımında ihale onay belgesinde yer alması gereken bilgilere yer verilmiş olması ve ihale yetkilisinin imzasını taşıyan belge olarak ifade edilmiş olması, mevcut durumda bu konuda yaşanan tereddütleri gidermesi açısından önemli bir düzenlemedir.

3.2. Doğrudan Temin alımlarına yönelik uygulama esasları;

 •  Alımlar, e-fiyat teklifi veya fiziki ortamda fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılabilir ve alımlara ilişkin süreçler kısmen veya tamamen, EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülebilir. Bu düzenleme gereği Doğrudan temin alımlarındaki tüm süreçlerin EKAP üzerinden yürütülmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 • Alımlar için onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben harcama yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

 • Alımlar; ilan/duyuru yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarının aranması zorunluluğu bulunmaksızın, harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleştirilebilir. Fiyat araştırması, kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir.

 • İdarelerce gerekli görülmesi halinde fiyat araştırması, ilgili ihale uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir. Ancak yapım işlerine ilişkin fiyat araştırmasının, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslara göre yapılması zorunludur.

 • Alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat araştırması yapılması aşamasında bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir.

 • Teslimi, sunumu veya yapımı belli bir süreyi gerektiren alımlar ile Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunludur.

 • Alıma ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bunlara ilişkin bilgi ve/veya belgeler EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin veya teyit edilebilir.

 • Danışmanlık hizmetleri, Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerden birinin gerçekleştiği durumlarda, bu Tebliğ hükümlerine göre temin edilebilir.

 • 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli ve bu kişinin listede bulunduğunun anlaşılması durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmamalıdır. Aynı maddenin (22’nci) diğer bentleri kapsamında yapılan alımlarda ise alım yapılacak gerçek veya tüzel kişiye ilişkin yasaklılık teyidi yapılmaz.

 • Alım sonucuna ilişkin bilgilerin, en geç alımın yapıldığı ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi zorunludur.

 • Bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, ihale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenebilir.

3.3. Doğrudan temin kaydının yapılmasına yönelik düzenlemeler;

 • Doğrudan temin alımları, idareler tarafından EKAP’a kaydedilerek doğrudan temin kayıt numarası oluşturulması zorunlu olacak.

 • e-fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusuna ve/veya alıma teklif verecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bu kriter ve/veya teknik özelliklerin yer aldığı şartname ve benzeri belgeler ile sözleşme imzalanacak alımlarda bunlara ilaveten sözleşme tasarısının da kayıt işlemi esnasında EKAP’a yüklenmesi gerekir.

3.4. Doğrudan Temin yöntemi ile yapılacak alımlara yönelik düzenlemeler;

 • Doğrudan temin alımları, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen formata uygun olarak EKAP’ta duyurulabilecek. Özellikle EKAP veya farklı bir şekilde duyuru yapılması zorunlu tutulmamıştır. Bu nedenle mevcut durumda uygulandığı gibi ilan veya duyuru yapılması zorunlu olmayacaktır.
 • Duyuru yapılması halinde, duyuru tarihi ve saati ile teklif sunulabilecek son tarih ve saat arasında en az yirmi dört saatlik bir zaman aralığı bulunması gerekecek.
 • Duyuruların Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen formata uygun olması gerekecektir. Aksi taktirde duyurular yayımlanmayacak.
 • Özellikle belirtmek gerekirse EKAP’ta veya başka şekilde duyuru yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecek.
 • Alımlarda duyuru yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilere teklif vermeleri için davet yapılabilecek olup, Davetin elektronik posta yoluyla, telefonla, faksla veya diğer iletişim yöntemleriyle ya da EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere EKAP üzerinden yapılması mümkün olacaktır.

3.5. E-fiyat teklifi sunacak kişilerin EKAP’a kaydına yönelik düzenlemeler;

 • Alımlara e-fiyat teklifi verecek gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunlu olacak.

 • EKAP kaydı bulunmayan kişilerin bu madde kapsamında EKAP’a kayıt olmaları, alımlara e-fiyat teklifi verebilmeleri için yeterli olacak.

 • 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca EKAP’a kayıt olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu madde kapsamında yeni bir kayıt işlemi yapması gerekmeyecek.

 • Bu madde kapsamında yapılacak kayıt işlemi, kayıt olacak gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcilerinin beyanı esas alınarak, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen doğrulama yöntemleri kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecek.

 • Kayıt işlemi sonrasında EKAP üzerinde bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturulacak olup, bu madde kapsamında EKAP’a kayıt olunması, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7’nci maddesi uyarınca yapılan kayıt işlemi yerine geçmeyecek.

3.6. E-fiyat tekliflerinin verilmesi ve alımın sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler;

 •  e-fiyat teklifi, kullanıcı adı ve şifresiyle EKAP’a giriş yapıldıktan sonra hazırlanır ve son teklif verme tarih ve saatine kadar, e-imza veya Kurum tarafından belirlenen diğer doğrulama yöntemleri kullanılarak EKAP üzerinden gönderilecek.

 • e-fiyat teklifi kapsamında yalnızca teklif edilen fiyat gönderilecek.

 • Geçici teminat mektubu istenen alımlarda, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak düzenlenen mektupların verilmesi mümkün olacak.

 • Elektronik ihalelerdeki e-tekliflerin aksine doğrudan temin alımlarında e-fiyat teklifinin son teklif verme tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden geri çekilerek yeniden e-fiyat teklifi verilmesi mümkün olabilecek.

 • e-fiyat teklifleri, EKAP’ta şifrelenmiş olarak saklanır ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra, idarenin doğrudan temin sorumlusu veya yetkilendirdiği kişiler tarafından EKAP üzerinde açılacak.

 • e-fiyat teklifi alınan alımlarda son teklif verme tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

 • Duyuruda belirtilmesi kaydıyla, teklif edilen ilk fiyatlar üzerinden eksiltme yapılabilir.

 • Alıma ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bunlara ilişkin bilgi ve/veya belgelerin sunulması için idare tarafından teklif verenlere makul bir süre verilir. İdare bu bilgi ve/veya belgeleri en uygun teklif sahibinden başlamak suretiyle teklif sıralamasına göre ayrı ayrı veya tüm teklif sahiplerinden aynı anda isteyebilir. Verilen sürede belgelerini sunmayan veya sunduğu belgeler ile istenen şartları sağlamayanların teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Burada özellikle belgeleri sunmayan teklif sahiplerine yasaklama vb. yaptırım uygulanmayacağında dikkat edilmelidir.

 • e-fiyat teklifi ile yapılan ve sözleşme imzalanacak alımlarda, sözleşmeye davetin EKAP üzerinden yapılması zorunludur.

 • e-fiyat teklifi ile yapılan alımlarda, alım sonucu, teklif veren gerçek veya tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilecek.

3.7.  Fiziki ortamda yapılacak alımlarda Tekliflerin istenmesi, Tekliflerin verilmesi, değerlendirilmesi ve alımın sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler;

 • Tekliflerin fiziki ortamda verileceği alımlarda “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ”in 6’ncı maddesine göre duyuru veya davet yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, gerçek veya tüzel kişilerden doğrudan teklif de istenebilecek.

 • Alıma ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, teklif istenirken bu kriter ve/veya teknik özellikler de belirtilecek.

 • Tekliflerin elden, posta veya elektronik posta yoluyla ya da faks ile verilmesi mümkün olabilecek.
 • Teklif kapsamında, istenmişse alıma ilişkin kriter ve/veya teknik özellikleri tevsik eden bilgi ve/veya belgelerin de sunulması gerekecek.
 • Fiziki ortamda yapılacak alımlarda, alım sonucunun teklif verenlere bildirilmesi zorunlu olmayacak.

3.8.  Doğrudan Temin Alım sonucunun kişilere bildirilmesine yönelik düzenlemeler;

 • EKAP’a kayıtlı kişilere EKAP üzerinden bildirilecek
 • EKAP’a kayıtlı olmayanlara bildirim yapılması idarenin takdirinde olacak olup, bu kişilere bildirim yapılması durumunda, 4734 sayılı kanunda yer alan diğer tebligat yöntemleri kullanılacak.

3.9.  İdarelerin kendi elektronik platformları üzerinden yapılan alımlar ile istisna ve kapsam dışı olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara yönelik düzenlemeler;

 • Doğrudan temin alımları idarelerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurduğu ve işlettiği elektronik platformlar üzerinden de yapılabilecek. Burada özellikle bu Tebliğin yürürlüğe gireceği 01/02/2024 tarihi öncesindeki idarelerin kurduğu ve işlettiği elektronik platformlar üzerinden de yapılabileceği düzenlenmiş olup, bu tarihten sonra yeni platformların kurulması ve işletilmesi tebliğe hükümlerine aykırı olacaktır.
 • İdarelerin kendi elektronik platformları üzerinden alım yaptığı durumlarda, EKAP üzerinden doğrudan temin kayıt numarasının alınması ve Kuruma sonuç bildiriminin yapılması zorunlu olacak.
 • 4734 sayılı kanunun kapsamı dışında veya Kanundan istisna olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak, EKAP üzerinden e-fiyat teklif alınmak suretiyle yapılabilecek olup, bu durumda, alımlar için EKAP üzerinden doğrudan temin kayıt numarasının alınması ve Kuruma sonuç bildiriminin yapılması zorunlu olacak.

3.10. Doğrudan Temin alımlarında yasaklama kararına yönelik düzenlemeler;

 • Doğrudan temin alımlarında 4734 sayılı Kanunun 17 ncı maddesinde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilemeyecek.
 • Alımlarda ortaya çıkan ve 4734 sayılı Kanunun 17’nci veya 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’na göre de suç teşkil etmesi durumunda; yasaklama kararının verilememesi, bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.

3.11. Doğrudan Temin Tebliğinde Hüküm bulunmayan hallerde;

 • Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; Kanun, ilgisine göre 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği veya 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 • EKAP üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

Kaynaklar

 • Kamu İhale Mevzuatı
Hemen Paylaş

Bir cevap yazın