Yapım İşleri İhale Mevzuatında Önemli Değişiklik!

yapim-isleri-ihale-mevzuatinda-onemli-degisiklik

08 Ağustos 2019 Tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapım işleri ihalelerinde önemli yapısal düzenlemeler yapıldı. Yapılan bu düzenlemeler yayım tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girecek olup ilanı ve yazılı duyurusu 19 Ağustos 2019 ve sonrasında olan işlerde uygulanacaktır.

Mevzuat değişikliği ile yapılan düzenlemeler;

 • Sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülmeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümler için kısmi geçici kabul yapılabilme imkanı getirildi.
 • Ortak girişimlerde, Tüzel kişi pilot veya koordinatör ortağın, Tüzel kişiliklerde iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce iflası durumunda, tüzel kişiliğin kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması koşuluyla işi yürütebilmesi imkanı getirildi.
 • İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren idareye sunma süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı.
 • Teklif birim fiyatlı işlerde yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemleri için revize birim fiyat hesabı yapılması getirildi.
 • Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin birim fiyatının tespitine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Yeni birim fiyatın iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerde kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitinde kabul edilecek sabit kar ve genel gider oranı tanımlanabilmesi imkanı getirildi.
 • Yer tesliminde Yüklenici firmanın hazır bulunmaması durumunda yapı denetim görevlileri tarafından tutanak tutularak işin süresinin başlatılacağı belirlendi.
 • Yer teslimi için hazır bulunmayarak işyerini geç teslim alan yüklenicinin bu nedenle süre uzatımı talep edemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı
 • Gecikme cezasının ilk sözleşme bedeli üzerinden yapılacağına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Mücbir sebepler veya idareden kaynaklı nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilerek uzatılması halinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları dikkate alınarak fiyat farkı verileceğine ilişkin genel şartnamede düzenleme yapıldı.
 • İş Programı yapılırken günlük yapılması gereken iş tutarının belirlenmesinde imalatların niteliği, teknik özellikleri ve yapım sürelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen ve alt yüklenicilere yaptırılamayacak iş kısımlarının tanımlanabilme imkanı getirildi
 • Alt yüklenicilere yaptırılacak işlere tutarsal sınırlama getirildi.
 • Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarının hiçbir durumda ilk sözleşme bedelinin %15’ini geçemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • İş programının sunulmaması veya uygun bulunmaması durumunda gecikilen hergün için ceza kesilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • İşyerinde bulundurulması istenen teknik personellere ilişkin bilgi ve belgelerin süresinde idareye sunulmaması durumunda teknik personel bulundurmama cezası kesileceğine ilikin düzenleme yapıldı.
 • İşin ihalesine teklif veren isteklilerin bu işte alt yüklenici olamayacaklarına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı olan işlerde, iş artışının yasal sınırlar içinde olup olmadığını tespiti için iş artış tutarının endekslerle ihale tarihine çekileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat değişikliklerine aşağıdak linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 2. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 3. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Hemen Paylaş

Bir cevap yazın