İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve Genel Tebliğde Önemli Değişiklikler Yapıldı

ihale-uygulama-yonetmeliklerinde-ve-kamu-ihale-genel-tebliginde-onemli-degisiklikler-yapildi

30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yönetmelikleri ve tebliği ile ihale uygulama yönetmeliklerinde ve kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan mevzuat değişikliği ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

1. Revize birim fiyat hesabında, hesaplanan revize birim fiyatın iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı

2. Fiyat farkı hesabında kullanılacak temel endeks olarak

  • Elektronik eksiltme uygulanan ihalelerde eksiltme tarihi
  • Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen işlerde, ön yeterliğin tespitinden sonraki teklif tarihi
  • Pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde son yazılı fiyat tekliflerin alındığı tarih

Esas alınacak

3. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlilerinin Ticaret Sicil Gazetesi yerine “Tüzel Kişiliklerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” ile gösterebilmeleri için standart form getirildi

4. İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İdareler, işin yürütülmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanları fiyat dışı unsur olarak belirleyebilecekler

5. Elektronik ihalelerde teminat mektuplarının kurumla EKAP üzerinden online bilgi alışverişine yönelik işbirliği yapılmasına dair protokol imzalamış kuruluşlardan alınarak elektronik ortamda sunulması zorunluluğu getirildi.

6. Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısının bildirilmesi ile elektronik eksiltme sürecindeki isteklilerin kimliklerinin açıklanamayacağı maddesi yürürlükten kaldırıldı

7. Teknik şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinin idari şartnamede açıkça belirtilmemesi durumunda yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı

8. İdarelerce yapılan bildirimlerde belirli bir tarihe kadar süre verilen hallerde, sürenin bitimi olarak, belirtilen tarihin içinde bulunduğu günün mesai saati esas alınacağına ilişkin düzenleme yapıldı

9. Hizmet alım ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği gösterip göstermediğinin tespitinde Kamu İhale Kurumunun yetkisi arttırıldı

10. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işler ile Kurum tarafından belirlenecek diğer işler, 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceğine ilişkin düzenleme yapıldı

11. Hizmet alım ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda kazanan firmanın belirlenmesinde avantaj unsuru olarak isteklinin ticari merkezinin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu il yerine işin yapılacağı il veya bu illerden birinde bulunması getirildi

12. Sözleşmesinde yapım işine ait bir bedel yer almayan Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılabileceğine ilişkin düzenleme yapıldı

Mevzuat değişikliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın