Yapım İşlerinde İhale Hazırlık Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

yapim-islerinde-ihale-hazirlik-sureci

Hazırlanan bu makalede yapım işlerine ilişkin ihale hazırlık sürecinde ve ihale dokümanının hazırlanması sürecinde yapılacak işlemlere ilişin genel hususlar  açıklanmaya çalışılmıştır.

1.    Giriş

Kamu ihale sisteminde yapım işleri için satınalma süreci; idareler tarafından ihaleye ilişkin arsa temini ve imar işlemleri, arazi ve zemin etüdü, projelerin hazırlanması ve belkide en önemlisi yaklaşık maliyet hesabının yapılması gibi teknik çalışmaların yapıldığı İhale Hazırlık Süreci, ihale onayının alınması ile başlayan, ihaleye ait dokümanının oluşturulduğu, istekli olabilecekler tarafından dokümanın incelendiği, buna göre tekliflerin hazırlanarak idareye sunulduğu ve idare tarafından tekliflerin değerlendirilerek karar verildiği, ihalelere yönelik başvuru süreçlerinin tamamlanması sonrasında sözleşmenin imzalandığı İhale Süreci ve işin gerçekleştirilerek buna göre hakediş ödemeleri ile muayene kabul işlemlerinin yapıldığı Sözleşme Yönetim Süreci olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Sözleşme yönetim sürecinde idareler ile yükleniciler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar genel olarak, sözleşme öncesi ihaleye hazırlık sürecindeki iş ve işlemlerin mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ihale hazırlık sürecinde mevzuat gereği uyulması zorunlu hallerin neler olduğu hususu ihale dokümanı hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu açıklamaya çalışalım

2. İdarelerce Uyulması Gereken Hususlar

2.1. Arsa Temini, Mülkiyet, Kamulaştırma ve Diğer İmar İşlemleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” 62. Maddesinde ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 5. Maddesinde; yer alan düzenlemeler gereği, Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

Burada yer verilen düzenlemeler gereği özellikle bina işlerinin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmesi gerektiğinden dolayı bina işlerinde uygulama projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla uygulama projelerine esas arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde yapı ruhsatı gibi imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkılmamalıdır.

Örnek vermek gerekirse bina yapım işinde ihale öncesinde veya ihale sürecinde yapı ruhsatının alınmamış olması işin sözleşmede belirtilen sürede yükleniciye teslim edilmesine, dolayısıyla işin yapımına başlanmasına engel teşkil edebilecektir. Bu durumda yükleniciye ek süre verilmesi ile işin yapım teslim süreçlerinin uzamasına neden olabilecektir.

Ayrıca, Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek işler hariç olmak üzere mevzuatı gereği Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) gerekli olan işlerde, ÇED olumlu belgesi alınmadan ihaleye çıkılmamalıdır.

2.2. Uygulama Projelerine Esas Arazi ve Zemin Etütlerinin Hazırlanması

Sözleşme yönetim sürecinde taraflar (idare-yüklenici) ortaya çıkan anlaşmazlıklardan biri de uygulama projesi üzerinden ihale edilen bina işlerine ait arazi ve zemin etütleri, ihale öncesi mevzuatına uygun bir şekilde eksiksiz olarak yapılmamasıdır. Bu nedenle bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılması, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin (zemin ve/veya kaya) mühendislik özellikleri ile yeraltı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanması gerekmektedir.

Yapılacak arazi çalışmalarında ayrıca, zemin etütleri veya binanın çevresindeki yapılaşma veya kazı derinliklerine bağlı destekleme tedbirlerinin alınma zorunluluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak, kazının; palplanj, fore kazık, diyafram duvar veya benzeri tedbirlerle ancak yapılabileceği söz konusu ise, bu tedbirlere ilişkin uygulama projelerinin de hazırlanarak, isteklilerin zeminin özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde hazırlanan zemin etüt raporları veya kazı klas tespit tutanağının ihale dokümanları arasına konulması sağlanmalıdır. Aksi durumda yükleniciler tarafından kazı güçlüğü vb. nedenlerle ilave bedel talebinde bulunabilmektedirler.

Bu çerçevede yeni inşa edilecek yapılar için; hazırlanacak zemin ve temel etüt raporlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Zemin Ve Temel Etüdü Uygulama Esasları Ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bir takım değişikliK yapılan Zemin Ve Temel Etüdü Uygulama Esasları Ve Rapor Formatına Dair Tebliğinin ekinde yer alan uygulama esasları ve formata uygun olmalıdır.

2.3. İhale Öncesinde Yeterli Ödeneğin Planlanması

4734 sayılı Kamu İhale Kanun ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Temel ilkeler” başlıklı 5. Maddelerinde ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılmaması gerektiği düzenlenmiştir. Bu çerçevede ödenek tespitininim hesaplanan yaklaşık maliyete Katma Değer Vergisi (KDV) ve ihale dokümanında fiyat farkının hesaplanacağının öngörülmüş olması halinde tahmini fiyat farkı eklenmesi ile sözleşme türüne göre iş artış oranında dahil edilmesi ile belirlenmelidir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62. maddesine göre; yatırım projelerinin planlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olmasının gerekli olduğu, ilk yıl için öngörülen ödenek, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere, proje maliyetinin %10’undan az olamayacağı ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamayacağı düzenlenmiştir.

Burada özellikle ödenek tespitinin; yüklenici karı dahil edilen ancak, KDV hariç olarak hesaplanan toplam yaklaşık maliyet tutarı üzerinden değil de, hesaplanan yaklaşık maliyet tutarına %18 oranında KDV ve tahmini fiyat farkı ile iş artış oranları (sözleşme türüne göre %10 veya %20) eklenerek belirlenen proje maliyeti üzerinden yapılması gerekmektedir.

Örneklerle bu durumda ihaleye çıkılmasının uygunluğu açıklayalım.

➢ İlk yıl; %10, Sonraki yıl; %90,

İhale Durumu; Uygun 

➢ İlk yıl; %10, Sonraki yıl; % 0 programda yok Sonraki yıl programlanmamış,

İhale Durumu; Uygun değil

➢ İlk yıl; %9, Sonraki yıl; %91,

İhale Durumu; İlk yıl ödenek yetersiz uygun değil

➢ İlk yıl; %10, Sonraki yıl; %89,

İhale Durumu; sonraki yıl yetersiz uygun değil.

➢ İlk yıl; %100 sonraki yıl yok,

İhale Durumu; Yılı içinde bitecekse uygun

➢ İlk yıl; %80, Sonraki yıl; %10,

İhale Durumu; Sonraki yıl uygun değil

➢ İlk yıl; %50, Sonraki yıl; %50,

İhale Durumu; Uygun

2.4. Yaklaşık Maliyet Ve Yaklaşık Maliyete Esas Teknik Belgelerin Hazırlanması

İdareler tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, ihale uygulama yönetmeliğinde belirlenen esas ve usullere göre; zemin etüdünün yapılması ve raporlanması, projelerin hazırlanması, mahal listelerinin ile metraj listelerinin hazırlanması sonrasında her türlü fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanmalıdırlar.

İdareler tarafından ihale öncesinde yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti için kullanılan bu teknik belgelerin bir kısmı sözleşme uygulama sürecinde de kullanılmaktadır. Bu nedenle ihale ve sözleşme sürecine başlamadan önce hazırlık sürecinde oluşturulan bu belgelerin herhangi bir ihtilafa, çelişkiye veya uyumsuzluğu meydan vermeyecek şekil ve içerikte olması sağlanmalıdır.

Bu çerçevede;

a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; daha öncede ifade edildiği üzere uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması gerekmektedir.

b) Projelerin hazırlanması; bina işlerinde yapının her türlü ayrıntısının gösterildiği uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekmektedir.

c) Mahal listelerinin hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanmalıdır. Özellikle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde herhangi bir çelişki oluşmaması için mahal listeleri uygulama projeleri uyumlu olmalıdır. Birim fiyatlı işlerde ise mahal listelerinin birim fiyat tarifleri ile projelerle uyumlu olması gerekmektedir.

ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenmeli.

d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlanmalı.

e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenmeli.

İdareler tarafından zorunlu teknik nedenler dışında malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan makine, malzeme ve ekipmanın yapım aşamasında kullanılmasını sağlayacak şekilde hazırlanması zorunlu olduğundan dolayı teknik belgelerin hazırlanmasında bu hususa ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yapım işlerinde yerli malı kullanımı ile ilgili açıklama yapılması faydalı olacaktır.

2.4.1. Yapım İşlerinde Yerli Malı Kullanımı:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 63’üncü maddesinde, yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartının getirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. Buna göre idarelerin yapım işlerinde kullanılacak söz konusu ürünlerin yerli malı olmasını isteme konusunda takdir yetkileri bulunmaktadır.

Diğer taraftan anılan madde ile yapım işlerinde kullanılacak bazı ürünler bakımından yerli malı olma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP sayfası üzerinden ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.

Bu doğrultuda yapım işlerinde kullanılacak yerli malı olması zorunlu malzemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makineler ve ekipmanlar ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup, Yapım İşlerinde Yerli Malı Olması Şartı Getirilen Malzeme Listesi ve Yapım İşlerinde Yerli Malı Olması Şartı Getirilen Makine ve Ekipman Listesi  Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP üzerinden ilan edilmiştir.

Ayrıca, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 23.5’inci maddesinde, 4734 sayılı Kanunun 63’üncü maddesine uygun olarak, “Malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur.” şartına yer verilmiştir. Söz konusu Tip Sözleşmenin 23.6’ncı maddesi ise idarelerce doldurulmak üzere boş bırakılmış ve maddeye ait dipnotta “İdare, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olmasını talep etmesi durumunda söz konusu makine, malzeme ve ekipman ile yazılımı bu maddede belirtecek ve buna ilişkin şartlara yer verecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca ilgili Bakanlıkların belirlediği ve Kamu İhale Kurumun ilan ettiği listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunlu olup, yerli malı olma zorunluluğu bulunmayan ancak idare tarafından yerli olması öngörülen makine, malzeme, ekipman veya yazılım varsa, bunların sözleşme tasarısının 23.6’ncı maddesinde ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

Son olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15’inci maddesi uyarınca sözleşmede yerli malı zorunluluğu aranan makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın kontrolü yapı denetim görevlisinin sorumluluğundadır. Yerli malı olması zorunluluğu bulunan makine, malzeme ve ekipman ile yazılıma ilişkin yerli üretimin, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi nedenlerle sona ermesi veya yetersiz hale gelmesi ya da ilgili makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın diğer zorunlu nedenlerle yerli malı olarak temin edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine idarenin onayıyla, sözleşme konusu işte yerli malı olmayan makine, malzeme ve ekipman ile yazılım kullanılabilir. Bu gibi durumlarda iş programı dikkate alınarak gerektiğinde yükleniciye ek süre verilebilir.

3.     İdarelerce İhale Dokümanı Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

3.1. İhale dokümanının hazırlanması

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler gereği sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür. Sözleşme sürecinde hem idareyi hem de yükleniciyi bağlayıcı niteliktedirler.

Ancak, uygulama sürecinde sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Bu nedenle idareler tarafından  ihale dokümanının hazırlanmasında kamu ihale kurumu tarafından yayımlanan mevzuatların esas alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede önemli birkaç hususu ifade etmek faydalı olacaktır.

 • İdarelerce, ihale dokümanını EKAP üzerinde hazırlamalıdır. Ayrıca, EKAP üzerinden ve her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • İdare tarafından ihale dokümanının hazırlanmasında, uygulama yönetmelikleri ekinde yer alan; tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınmalıdır.
 • Uygulanacak ihale usulü ile teklif türünün dolaysıyla sözleşme türünün belirlenmesinde mevzuat düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.
 • İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilmelidir. Teklif türüne uygun teknik belgelere ihale dokümanında yer verilmelidir.
 • İşin süresine göre idari şartname ve sözleşme tasarısında fiyat farkı düzenlemelerine yer verilmelidir.

3.2.Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümünde Yapılacak Düzenlemeler

Kamu İhale Kurumu tarafından ise 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan bu görev yetkilere dayanılarak ihale uygulama yönetmelikleri ile bu yönetmeliklerin ekleri olacak şekilde tip idari şartnameler, standart formlar, tip sözleşmeler ve genel şartname hazırlanmış olup, ayrıca, ihale uygulama yönetmeliklerinde de idareler tarafından ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasında, bu yönetmeliklerin ekinde yer alan; tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, genel şartname ve kamu ihale kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuatların esas alınması gerektiği düzenlenmiştir.

İhale uygulama yönetmeliğinde ekinde yer alan Tip sözleşmenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin dipnotunda; İdarelerce, bu “Tip Sözleşmede/bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, ihale dokümanına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve bu Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaraları teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir” açıklamaları yer almaktadır.

Yine ihale uygulama yönetmeliğinin ekinde bulunan tip idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin dipnotunda; “İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre İdarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu yapım işinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, başka düzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.” açıklamaları yer almaktadır.

Bu nedenle Tip idari şartname ve tip sözleşme tasarısında yer almayan hususlar ile ilgili olarak Diğer Hususlar” bölümüne idareler tarafından ihtiyaç duyulan eklemeler yapılabilmekte olup, eklenecek bu hükümlerin, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmaması gerekmektedir.

3.3. Teknik Şartname ve Diğer Belgeler;

 • Teknik şartnamelerde, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilememeli ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemelidir.
 • Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde idarece yaklaşık maliyette yer alan tüm iş kalemlerini ihtiva edecek biçimde pursantaj oranları listesi (İş kalemleri veya iş gruplarına ait ilerleme yüzdeleri listesi), hazırlanmalı ve ihale dokümanı içerisinde yer verilmelidir. İhale dokümanı kapsamında İş kalemleri veya iş gruplarına ait ilerleme yüzdeleri listesinin (pursantaj oranlarının) verilmemesi, isteklilerin sağlıklı teklif hazırlamalarını olumsuz etkileyeceği gibi ve sözleşmenin uygulanması sırasında hakedişlerin sağlıklı olarak düzenlenmesini etkileyecektir. Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınacak yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyet hesabında kullanmak üzere tespit edilen iş kalemlerine ait metraj listelerinin EKAP üzerinden düzenlenen ihale dokümanı içerisinde yer verilmemesi ve sözleşmenin, “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8. Maddesinde ek olarak gösterilmemesi gerekmektedir.
 • Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği uygulama projeleri ile detay projeleri mutlaka hazırlanmalı.
 • Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, birim fiyat teklif cetveli hazırlanmalı. Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, iş artışlarına sebebiyet verilmemesi için ihale kapsamında yaptırılması öngörülen iş kalemleri ve miktarlarının, ihaleye esas kesin projeye göre eksiksiz olarak belirlenmeli ve ihale dokümanları arasında yer alacak birim fiyat teklif cetvelinin de buna dayalı olarak düzenlenmeli.

 

Kaynaklar

 • Kamu İhale Mevzuatı
 • EKAP Akademi Yayınları

 

AMP Akademi yayınlarından Haziran 2022’de “Hap Bilgilerle Yapım İşleri İhaleleri” kitabımız çıkmış olup, kitapta buna benzer 155 adet Hap Bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kitap hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için aşağıda yer verilen bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Hap Bilgilerle Yapım İşleri İhaleleri – İnşaat Y. Mühendisi Orhan Özyurt – AMP Yazılım (ampyazilim.com.tr)

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın