Teknik Personel Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

teknik-personel-bildiriminde-dikkat-edilmesi-gereken-noktalar-nelerdir

Bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümüne teknik, işin bu tekniklere göre gerçekleştirilmesini sağlayan personellere de teknik personel denir. Yapım işlerinde işin gerektiği yöntemlerle gerçekleştirilmesini sağlayan mimar, mühendis, tekniker ve teknisyenler teknik personel olarak karşımıza çıkmaktadır.

İdareler, sözleşme konusu yapım işinin fen ve sanat kuralları ile sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak için yüklenici firmadan işin niteliğine uygun teknik personeli iş başında bulundurmasını isteyebilirler. Sözleşme kapsamında çalıştırılacak teknik personellere ilişkin düzenlemeler ihale mevzuatında

  • TİP Sözleşme / Madde.23
  • Yapım İşleri Genel Şartnamesi / Madde.19
  • Kamu İhale Genel Tebliği / Madde.48’de yapılmıştır.

İdareler, sözleşme kapsamında çalışmasını istedikleri personellerin sayısını, unvanını, niteliğini ve günlük ceza tutarını TİP sözleşmenin 23.1. maddesinde belirtirler. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulması ile ilgili detaylar Yapım İşleri Genel Şartnamesin de belirtilmiştir. Kamu ihale Genel Tebliğinde ise sözleşme ve genel şartname hükümlerine ilişkin ek açıklamalar belirtilmiştir.

Sözleşme kapsamında istenen teknik personellerin bildirim yükümlülüğü ihale sürecinde aranan bir yeterlik kriteri olmayıp sözleşme imzalandıktan sonra takip edilmesi gereken bir konudur. Aday ve isteklilerden söz konusu teknik personele ilişkin taahhütname istenemez. İhale üzerinden kalan isteklinin teknik personellerin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri yapım işleri genel şartnamesinde yer alan süreler içinde idareye sunması gerekir.

Sözleşme kapsamında çalıştırılması istenilen teknik personellere ilişkin detaylar TİP sözleşmenin 23.1. maddesinde belirtilir.

23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1-        
2-        
3-        

Yüklenici firma sözleşme kapsamında istenilen teknik personelleri iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.  İstenilen teknik personelin iş programına göre iş başında bulunmaması durumunda kesilecek ceza TİP Sözleşmenin 23.2. maddesinde belirtilir.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1- ………………(Mesleki unvanı)……………. için…       ……………… TL/Gün,

2- ……………………………………………………için…………………………TL/Gün,

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

Sözleşmenin 23.2 maddesinde ceza tutarların tanımlanmaması durumunda teknik personel bulundurmama cezası kesilemeyecektir. Teknik personel bulundurulmamasında kesilecek ceza tutarı işin önemine, personelin pozisyonuna ve mesleki unvanına göre belirlenmeli ve caydırıcı nitelik teşkil etmelidir. Sözleşmesinde ceza şartı olmayan yada caydırıcı bir ceza belirlenmeyen işler ile teknik personelin iş başında olması gereken durumlarda yüklenici işin başında teknik personel bulundurmazsa, idare teknik personel iş başına getirilinceye kadar ihtara gerek kalmaksızın işi durdurma yetkisine sahiptir ve işin durdurulduğu süre iş süresinden sayılır.

Sözleşmede belirtilen teknik personelin işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı bulunması zorunlu olmayıp, ilgili personellerin iş programına göre işin kendi mesleğine ilişkin kısmı gerçekleştirilirken iş başında bulunması gerekmektedir.

Teknik Personel Bildirimi Ne Zaman Yapılır?

Teknik personellerin bildirilmesine ilişkin süreç Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19.uncu maddesinde belirtilmiştir. Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen süreler içerisinde idareye sunmak zorundadır.

Yüklenici firma sözleşme kapsamında çalıştıracakları teknik personele ilişkin Ad-Soyad, diploma, meslek odası kayıt belgesi ve noterden alınan taahhütnameyi, yer teslim yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde idareye sunmak zorundadır. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması gerekir.

İdare, kendisine sunulan teknik personeller hakkında gerekli incelemeyi yaparak kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye bildirir. İdare on gün içinde herhangi bir bildirimde bulunmazsa yüklenici tarafından bildirilen teknik personelleri kabul etmiş sayılır.

Teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birinin on gün içinde idareye sunulmaması durumunda, ilgili teknik personelin iş başında bulundurulmadığı kabul edilir ve verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin idare tarafından kabul edilmemesi durumunda yeni bir teknik personel bildirmesi için yükleniciye on gün süre verilir. Yüklenicinin yeni teknik personele ilişkin bilgi ve belgeleri verilen bu süre içerisinde idareye sunması gerekir. Yüklenici, teknik personele ait bilgi ve belgeleri bu süre içerisinde idareye sunmazsa verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

İdare tarafından kabul edilmiş teknik personelin işten ayrılması ya da idarece değiştirilmesinin istenilmesi durumunda yeni bir teknik personel bildirmesi için yükleniciye on gün süre verilir. Yüklenici yeni teknik personele ait bilgi ve belgeleri bu süre içerisinde idareye sunmazsa verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

8 Ağustos 2019 Mevzuat değişikliği öncesi uygulamada yüklenicinin teknik personel bildirimi ile ilgili belgeleri idareye geç teslim veya hiç teslim etmemesi için cezai bir yaptırım bulunmazken, yapılan düzenleme ile belirtilen sürede (10 gün içerisinde) ilgili belgelerin sunulmaması durumunda, usulünce bildirilmeyen teknik personelin idarece iş yerinde bulundurulmadığı kabul edilmektedir. Verilen sürenin sonunda usulüne göre bildirim yapılmayan her bir teknik personel için sözleşmede ön görülen günlük ceza kesilir.

  • İdarece bildirimi yapılan personelin kabul edilmemesi,
  • Önceden idarece kabul edilmiş personelin, yine idarece değiştirilmesi talebi,
  • Teknik personelin işten ayrılması,
  • Kabul edilen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi

Durumlarında da yükleniciye 10 günlük süre verilir. Bu süre içerisinde usulüne uygun olarak bildirilmeyen her yeni teknik personel için sözleşmede yer alan günlük ceza uygulanır.

08.08.2019 Tarihinde yapılan mevzuat düzenlenmesi öncesindeki işlerde de teknik personel bildiriminin geç yapılması durumunda ceza kesileceğine ilişkin Yüksek Fen Kurulu tarafından verilmiş karar yer bulunmaktadır (YFK. 26.02.2015 tarihli ve 2015/11 nolu karar);

İdaresinin … sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek 16.09.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Depolar, İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işinde, yükleniciye sözleşmenin 23.üncü maddesinde ön görülen teknik personelin geç bildirilmesi nedeniyle ceza kesildiği, kesilen cezaya yüklenicinin itiraz ettiği ve kesintinin iade edilmesini istediği belirtilerek, konu ile ilgili görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

İş programına göre işin başında bulundurulması gerekli teknik personelin bildirim belgelerinin en geç verilmesi gereken tarih ile Teknik personel bildirimlerinin idaresince kabul edildiği tarihe kadar sözleşmede ön görülen cezaların uygulanması gerektiği değerlendirildiğine

Teknik Personelin Niteliği ve İş Deneyim Süresi

Yüklenici firma tarafından sunulan teknik personellerin sözleşmede belirtilen kriterleri taşıyıp taşımadığına ilişkin kontrolün teknik personel onaylanma sürecinde detaylı biçimde yapılması gerekir. Sözleşmede belirtilen nitelikleri taşımayan teknik personellerin çalıştırılması ilerleyen süreçte ceza kesintisi yapılması, personele iş deneyim belgesi verilmesi vb. sıkıntılar oluşturacaktır.

Teknik personelin sözleşmede belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığına ilişkin Sayıştay tarafından verilen zimmet kararlarını incelediğimizde iki farklı durum karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

1. Sayıştay 6. Dairesi, 25.06.2020 Tutanak tarihli ve 749 No’lu kararında

… sözleşme hükmü uyarınca işyerinde bulundurulması gereken teknik personelin en az 3 yıl deneyimli olması gerektiği halde, sorgu konusu olayda teknik personelin 21.06.2016 tarihinde mezun olduğu, sözleşmenin imzalandığı ve teknik personelin idareye bildirildiği tarih olan 04.05.2018 tarihine kadar mezuniyet tarihi itibari ile 1 yıl 10 ay 13 günlük tecrübesinin bulunduğu görülmektedir.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda sözleşmede belirtilen şartlara uygun olmayan teknik personelin iş yerinde bulundurulması sebebi ile öngörülen cezai şartın uygulanmaması nedeniyle kamu zararına neden olunmuştur.

… … Yapım İşinde, şantiye şefi olarak çalıştırılan teknik personel sözleşme ve eki şartnamede belirtilen özelliklere haiz olmadığı halde sözleşmede öngörülen cezai şartın uygulanmaması suretiyle neden olunan kamu zararı tutarı …-TL’nin Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlisi …, Diğer Sorumlular … ve …’e müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

2. Sayıştay 6. Dairesi, 11.04.2019 Tutanak tarihli ve 659 No’lu kararında

Denetçi tarafından …. teknik personelin en az 5 yıllık deneyimli olması gerektiği, teknik personelin işyerinde bulunmaması halinde ise sözleşmede belirtilen tutarlarda günlük ceza kesintisi yapılacağı düzenlemesinin bulunduğu, ancak söz konusu yapım işinde çalışan mühendisin 5 yıllık deneyim sahibi olmadıkları, buna rağmen sözleşmede belirtilen cezai şartın uygulanmaması sebebiyle kamu zararına neden olunduğunun iddia edildiği görülmüşse de;

Sözleşmedeki düzenlemede, teknik personelin çalıştırılmaması halinde ceza uygulanacağına dair düzenleme yapılmıştır. Uygulanacak cezai şart, teknik personelin unvanı ve sayısına bağlanmış, ancak bahse konu personelin niteliğine ilişkin bir atıfta bulunulmamıştır.

Bu itibarla, iş deneyimi yeterli olmayan personelin çalıştırılması halinde uygulanacak cezaya ilişkin sözleşmede herhangi bir düzenleme yapılmamış olduğundan konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına

Sözleşme kapsamında istenilen teknik personelin sözleşmede belirtilen iş deneyim süresine sahip olup olmadığının tespitinin yani teknik personelin iş deneyim süresinin nasıl tespit edileceğine ilişkin ihale mevzuatında açık bir tanımlama yer almamaktadır. Konuya ilişkin Sayıştay kararlarında deneyim süresinin mezuniyet tarihine göre tespit edildiği görülmektedir.

Yapım işlerinde görevlendirilen teknik personelin sözleşmeler uyarınca sahip olması gereken mesleki tecrübesine yönelik hesaplamanın kişinin meslek odalarına kayıt tarihi veya mezuniyet tarihi esas alınarak yapılması konusunda açık düzenleme içeren bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (h) bendinde;

“İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (yüzdoksanyedibin doksanbir Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10’uncu madde kapsamında benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Her ne kadar söz konusu hüküm, iş yerinde bir iş akdi çerçevesinde çalıştırılacak teknik personelin mesleki tecrübesine ilişkin bir hüküm olmayıp, isteklilerin ihalelere katılabilmesi için kendilerinden istenen benzer iş deneyimine ilişkin parasal tutarın hesaplanmasına yönelik bir hüküm niteliğinde olsa da, söz konusu hükümde Kanun koyucu tarafından deneyimin mezuniyet tarihi itibari ile hesaplanacağının düzenlendiği görülmektedir. Bu çerçevede, iş yerinde çalıştırılacak teknik personelin mesleki tecrübenin hesaplanması konusunda da mezuniyet tarihinin esas alınması
gerektiği değerlendirilmektedir.

Teknik Personel İstenilen İşlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

8 Ağustos 2019’da yapılan mevzuat düzenlemesi ile teknik personel bildirimine ilişkin önemli yapısal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar;

  • Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19’uncu maddesinde belirtilen teknik personel bildiriminin verilme süresi beş günden on güne çıkartıldı
  • Teknik personel bildiriminin süresinde yapılmaması halinde, idarece bildirim kapsamındaki personelin iş başında bulunmadığı kabulü ile günlük ceza uygulanabilmesi getirildi.

Değişiklik öncesinde idare sadece teknik personelin iş programına göre iş başında bulundurulmaması durumunda cezai işlem uygularken yapılan düzenleme ile personel bildirimin zamanında yapılmaması durumunda da ceza kesilmesi getirildi.

Teknik personel bulundurulmamasına ilişkin ceza uygulanabilmesinin temel şartı kontrol mühendisinin tespitidir. Sözleşmede yer alan teknik elemanların şantiyeye devamları, yapı denetim görevlisince günü gününe takip edilir. Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliğine göre kontrol mühendisi (yapı denetim görevlisi) teknik personellerin o gün iş başında bulunup bulunmadığını şantiye defterine kaydetmesi gerekir.

Teknik personel bildirimi ve bulundurulmaması durumuna ilişkin örnek Yüksek Fen Kurulu ve Sayıştay kararları;

1. Yüksek Fen Kurulu – 26.01.2017 – 2017/03 Kararı

….. 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilerek, 23.08.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan yapım işinde teknik personel bildiriminde gecikme ve şantiyede görevli teknik personelin iş başında bulundurulmamasından ötürü ceza kesilmesi hususunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek konu hakkında Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenici 09.12.2016 tarihli dilekçesinde; 26.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılan işe ait teknik eleman taahhütnamelerini 08.09.2016 tarihinde idareye vermiş olduğunu, idarenin eksik evrakların (diploma, meslek odası kayıt belgesi) tamamlanmasını 19.09.2016 tarihinde tarafına yazı ile bildirdiğini, bu yazıya istinaden eksik evrakların 22.09.2016 tarihinde tamamlanarak idareye yazı ekinde verildiğini, hakkediş düzenlemesi sırasında 01.09.2016-22.09.2016 tarihleri arasında 21 günlük teknik personel bildiriminde bulunmamaktan dolayı ceza kesildiğini, bu tarihler arasında teknik personelin sigortalı olarak çalıştırıldığından ceza kesilmemesi gerektiğine,

İdare, yüklenicinin iş yerinde bulundurulacağı bildirilen teknik personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içerisinde yükleniciye bildirmesi gerektiğini, idare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde teknik personel bildirimindeki teknik personelin kabul edilmiş sayılacağından; cezaya konu teknik personelin kabulü veya reddi 11. Günde bildirilmiş olup, tebligat kanununa göre resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabilir olmasına rağmen, bu sürenin aleyhine işletildiğine,

İdarenin görüş ve değerlendirmesi;

Yüklenicinin sözleşmesine göre iş yerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi) de teknik personel bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde idareye bildirmek zorunda olmasına rağmen bu süre zarfında bildirimde bulunmadığı ve 08.09.2016 tarihinde sunduğu teknik personel taahhütnamesi ekinde de taahhütnameyi veren teknik personele ait diploma ve meslek odası kayıt belgesini vermediğini, dokuz günlük kurban bayramı tatilinin hemen ardından 19.09.2020 tarihinde eksik evraklarının tamamlanması için yükleniciye yazı yazıldığı, yüklenici 22.09.2020 tarihli dilekçe ekinde başka bir teknik personele ait taahhütname ve eklerini idareye sunduğundan 01.09.2016 ve 22.09.2016 tarihleri arasında 21 günlük ceza kesilmesi kanaatiyle ceza kesildiğine,

İlişkin bulunmaktadır.

İşin yer tesliminin 26.08.2016 tarihinde yapıldığı, yüklenici teknik personel taahhütnamesini 08.09.2016 tarihinde verdiği ancak ekinde diploma ve meslek odası kayıt belgesini vermediği, idarenin 19.09.2016 tarihli yazısıyla eksik evrakların tamamlanmasının yükleniciden istendiği, 22.09.2016 tarihinde başka bir teknik elemana ait taahhütname ve gerekli belgelerin idareye verildiği ilgi yazı ve eklerinden görülmekte olup, yüklenicinin teknik personel taahhütname ve gerekli belgelerin şartname ve işin sözleşmesi hükümleri doğrultusunda noksansız olarak idareye verilmesi halinde; idarenin on gün içerisinde kabul edip etmeyeceğini bildirmesi, bildirmediği takdirde teknik personel bildirimindeki teknik personelin kabul edilmiş sayılmasının mümkün olacağı dikkate alındığından, idarenin ilk personel bildiriminde belirtilen teknik personelin noksan belgelerinin tamamlanmasını yükleniciden istemiş olmasının, teknik personelin on gün içerisinde kabulü veya reddi mahiyetinde sayılamayacağı, bu nedenle yeniden, başka bir teknik personel ismi ve belgelerinin tamamının idareye verildiği tarihe kadar teknik personel bildiriminin yapılmamış sayılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Teknik personel taahhütnamesi ve gerekli belgelerin tamamının idareye verildiği tarihe kadar teknik personel bildiriminin yapılmadığının kabul edilmesi gerektiğinin değerlendirildiğine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Sayıştay – 04.02.2020 – 10781 Kararı

İşi’nde teknik personelin iş başında bulundurulmadığı günler için sözleşme uyarınca kesilmesi gereken para cezasının kesilmediği görülmüştür.

Söz konusu iş ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde;

“24.1. Yüklenici, İdari Şartname uyarınca, bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Proje Yöneticisi Şantiye Şefi Mimar veya Yüksek Mimar En az 5 yıl deneyimli

 24.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1- Mimar için günlük gecikme cezasının … TL/Gün, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.’’ hükmü yer almaktadır.

Buna göre yüklenicinin, sözleşmenin 24’üncü maddesine göre bulundurmak zorunda olduğu teknik personeli iş başında bulundurmadığı günler için günlük … TL para cezası ödemesi gerekmektedir.

Söz konusu işte …-… tarihleri arasında personelin iş başında bulundurulduğuna dair kanıtlayıcı belgelerin dosyalarda bulunmadığı ve yüklenici tarafından ilgili teknik personelin SGK bildirimlerinin yapılmadığı, buna karşın İdare tarafından sadece 2 günlük idari para cezası kesildiği geriye kalan 27 gün için idari para cezası kesilmediği görülmüştür.

Bu itibarla, (…TL/Gün x 27=) … TL para cezası kesilmemesi nedeni ile oluşan kamu zararının sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de bu tutar .. tarihli ve … yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişi ile tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

3. Yüksek Fen Kurulu – 22.04.2015 – 2015/27 Kararı

4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek,08.08.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanan ve yapı denetim hizmetleri Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “…Öğrenci Yurdu İnşaatı” işinde, sözleşmenin 23. Maddesinde ön görülen teknik personelin geç bildirimi nedeni ile taraflar arasında ihtilaf oluştuğu belirtilerek, konu ile ilgili görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

Yüklenicinin talebi;

Yüklenici 17.03.2015 tarihli dilekçesinde özetle, yapım işini gerçek kişi olarak aldığı ve sözleşmeyi inşaat mühendisi olarak imzaladığı, sözleşmede ön görülen Elektrik ve Makine Mühendisleri taahhütnamelerini süresi içinde verdiği, işin kontrolü tarafından kendisinin inşaat mühendisi olması nedeni ile taahhütname istenilmediği, ancak işin başında inşaat mühendisi olarak bulunmasına rağmen teknik elemanın geç bildirimi nedeni ile İdaresince hakkedişten kesinti yapılacağının bildirildiği, konu ile ilgili … Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Bakanlıktan görüş sorulduğu ve bu yazıda “…Bakanlığın 57267040/755.03.009/ sayılı yazısında görüş açık olup kesinti yapılmaması öngörülmektedir. Buna rağmen 3 nolu hakkedişimden bu cezanın kesilmesi gündemdedir. …” denildiği, kesilmesi düşünülen cezanın Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19. Maddesi ile sözleşmenin 23. Maddelerine göre yasal olmadığına,

İdarenin görüşü ise;

Yüklenicinin yer tesliminden itibaren işin başında bulunduğu, ancak taahhütnamesini geç verdiği, konu ile ilgili Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden görüş sorulduğu ve YİGM tarafından 22.01.2015 tarih ve 57267040/755.03.009/1832 sayılı yazı ile görüş bildirildiği, sözleşmenin 23. Maddesi gereği ceza kesilmesi gerektiğine,

İlişkin bulunmaktadır.

Belirtilen hükümler göz önünde bulundurulduğunda; yüklenicinin, sözleşme ve eklerinde öngörülen sürelerde işin başından sonuna kadar bulundurulması gereken Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi) ile ilgili belgeleri, yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde idaresine bildirmesi gerekmekte olup, bu teknik personelin gecikmeli olarak idaresine bildirimi tarihine kadar geçen süre için sözleşmede ön görülen cezanın kesilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi) bildirimi belgelerinin en geç verilmesi gereken tarih ile idaresine bildirildiği tarihe kadar sözleşmede ön görülen cezanın uygulanması gerektiğinin değerlendirildiğine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın