Artırımlı Fiyat Farkı Hesabı Nasıl Yapılır (2024)

2024 Artırımlı Fiyat Farkı Hesabı Geçici 7. madde

2024 yılı için artırımlı fiyat farkı hesabı 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 7. madde kapsamında yapım işleri için hesaplanacaktır.

Söz konusu kanun madde 28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ”un 40’ıncı maddesi ile 4735 sayılı kanuna eklenmiştir.

Kanun maddesinin artırımlı fiyat farkı ile ilgili düzenlemeleri aşağıdaki şekildedir.

“GEÇİCİ MADDE 7- (Ek: 27/12/2023-7491/40 md.) 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

a) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı sözleşmesindeki fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1,00’e kadar artırılarak hesaplanabilir. Bu katsayı, 2985 sayılı Kanun kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde 1,15’e kadar artırılabilir.

b) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde on beşine kadar fiyat farkı hesaplanabilir.

Madde kapsamında yapım işleri için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için öncelikle yapım işinin kapsamda olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

Kapsamda olan yapım işlerinde ise sözleşmesinde fiyat farkı hesabının bulunup bulunmadığı hususu ile işin TOKİ tarafından yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitler fiyat farkı hesabında kullanılacak olan katsayıların (B ve D katsayıları) belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Fiyat farkı hesaplamasına ilişkin detayların açıklandığı uygulama esasları ise, 15/1/2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde 16/1/2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Geçici 7. madde kapsamında hesaplama nasıl yapılacak

Artırımlı fiyat farkı hesabı 01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen imalatlar için yapılabilmektedir. Dolaysıyla sözleşmesinde fiyat farkı bulunan veya bulunmayan işlerin tamamında 01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen imalatların tutarlarının enterpolasyon yöntemi veya iş programı ödenek doldurma yöntemi ile belirlenerek fiyat farkına esas tutar olarak hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan yapım işlerinde artırımlı fiyat farkı hesaplama

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, daha önce ifade edildiği üzere 01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında F = Ax B x ( Pn – 1 ) formülünde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanacaktır.

İşin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işi olması durumunda ise formüldeki B=0,90 katsayısı yerine B=1,15 katsayısı uygulanacaktır.

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan yapım işlerinde artırımlı fiyat farkı hesaplama

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan ve kanun maddesi (geçici 7.madde) kapsamına giren sözleşmelerde de, 01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanacaktır.

Hesaplamalarda;

Pn= Gn/Go olmak üzere,

Fd = An x D x (Pn – 1) formülü kullanılacak. Formülde yer alan D katsayısı sabit katsayı olup, hesaplamalarda D=0,15 olarak dikkate alınacak.

Pn fiyat farkı katsayısının hesaplamasında ise Yİ-ÜFE Genel endeks değerleri kullanılacak.

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan yapım işlerinde süre uzatımı sonrasında artırımlı fiyat farkı hesaplama

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 7. madde kapsamındaki yapım işleri için altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilecektir. Verilecek süre uzatımı sonrasında ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümlerinde uygulanması gündeme gelebilecektir.

Süre uzatımı ile ilgili olarakta uygulama esaslarında farklı durumlar ve bu durumlara karşılık uzatılacak sürenin belirlenmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede değerlendirme yapıldığında 4735 sayılı kanun kapsamına giren yapım işlerinin çoğunluğunda süre uzatımı verilerek işe devam edilebilecektir.

Bu yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanmasında, artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanması ve buna göre yükleniciye ödenecek bedelin belirlenmesi gerekecektir.

AMP yazılım tarafından hazırlanan “2024 Yılı Artırımlı Fiyat Farkı Hesap Motoru” ile fiyat farkı hesaplarınızı, mevzuata uygun, çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Hemen Paylaş