Korunması Gerekli Kültür Varlıkları İhaleleri 2024 Yılı Parasal Limitleri Yayımlandı

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek ihaleler için 2024 yılında uygulanacak parasal limitler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 31 Ocak 2024 tarihli ve 32446 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

2024 Yılına ait parasal limitler, 2023 yılına ait parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranları esas alınarak güncellenmesi ile belirlenmiştir.

Yayımlanan parasal limitler 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2024/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 26 ncı maddesi uyarınca mezkûr Usul ve Esaslarda yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 14 üncü, 25 inci ve 27 nci maddelerinde yer alan tutarlar, Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitler tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş