İmza Beyannamesi Yerine İmza Sirküleri Kullanılabilir Mi?

imza-beyannemesi-yerine-imza-sirkuleri-kullanilabilir-mi

İhale uygulama yönetmeliğine göre ihalelere katılacak aday veya isteklilerin;

  • Gerçek kişi olması halinde, (elektronik ihaleler hariç) ihaleye teklif verenin
  • Tüzel kişi olması halinde, (elektronik ihaleler hariç) başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin
  • İş ortaklığında, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin
  • Konsorsiyumda ise konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

Noter tasdikli imza beyannamesini teklif kapsamında sunması zorunludur.

Aday, istekli veya istekli olabileceklerin imza beyannamesi yerine imza sirkülerini sunmaları durumunda nasıl işlem yapılacağına ilişkin Kamu İhale Kurulu tarafından 2021.DK.D-283 nolu karar yayınlandı.

Yayınlanan bu karara göre aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından ihalelerde imza beyannamesi sunulması gerekirken imza sirkülerinin sunulduğu durumlarda teklifleri reddedilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılmayacak.

Kamu ihale Kurulu tarafından yayınlanan 2021.DK.D283 nolu kurul kararı aşağıda yer almaktadır.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2021/044
Gündem No  : 55
Karar Tarihi : 27/10/2021
Karar No : 2021/DK.D-283
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 6
Gündem Konusu : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 373 üncü maddesinde yapılan değişiklik

İhalelere katılım veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ya da ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurularında, imza beyannamesi yerine imza sirküleri sunulmasının  (söz konusu imza sirkülerinin yukarıda sayılan işlemlerde sunulan ilgili belgeyi imzalayan imzaya yetkili kişilerin tatbik imzasını göstermesi kaydıyla) ilgisine göre aday, istekli veya istekli olabileceklerin tekliflerinin reddedilmesi ya da değerlendirme dışı bırakılmasına veyahut ihalelere yönelik başvurularının uygun bulunmamasına gerekçe oluşturmayacağına,

Oybirliği ile karar verildi.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın