Haziran 2021 Tarihli Kamu İhale Mevzuatı Değişiklikleri

haziran-2021-tarihli-kamu-ihale-mevzuati-degisiklikleri

20 Haziran 2021 Tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle ihale uygulama yönetmeliklerinde, ihalelere yönelik başvurular hakkında tebliğde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenlemeler yapıldı.

  • Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimindeki Görevlere İlişkin Son Durumu Gösterir belge yürülükten kaldırıldı (Yürürlük; 19.08.2021)
  • Elektronik ihalelerde Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formuna “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
  • Elektronik ihalelerde, ihalelere katılacak aday ve isteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesini, tüzel kişi olması halinde başvuru veya teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesini teklif kapsamında sunması kaldırıldı (Yürürlük; 19.08.2021)
  • Sunulmayacak belgeler tablosunda yer alan imza sirküleri yürürlükten kaldırıldı. Tüzel kişilerde aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgilsine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP üzerinden kontrol edilecek (Yürürlük; 19.08.2021)
  • Yapım işleri ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde makine teçhizat ve diğer ekipman için “kendi malı olma şartı aranmaması” ibaresi yürülükten kaldırıldı. Yeterliğin belirlenmesinde makine teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartı aranabilecek
  • Hizmet alım ihalelerinde uygulanan cezalara ilişkin sözleşmede düzenleme yapıldı

Yapılan mevzuat değişikliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın