4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

mal-ve-hizmet-alimlarinda-uygulanacak-fiyat-farkina-iliskin-esaslarda-degisiklikler-yapildi

07 Mart 2023 Tarihli ve 32125 Sayılı Resmî Gazetede yer alan 6902 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “4734 Sayılı Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” yayımlanmıştır.

Yapılan mevzuat düzenlemesi yayın tarihinden 10 gün sonra (17.03.2023) yürürlüğe girecek olup ilanı ve duyurusu bu tarihten sonra olan işlerde uygulanacaktır. Yapılan düzenleme ile;

Mal Alımları İhalelerinde;

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) alımları için fiyat farkı verilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Kararnamede yer alan sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) ilave olarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) alımları eklenmiş olup, fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatların kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.

Hizmet Alımları İhalelerinde;

27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve onbirinci fıkraları değiştirilmiş, onikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan ve aşmayan hizmet alımları için ayrı ayrı olmak üzere hangi girdiler için fiyat farkı hesaplanması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

  • Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında  ihale dokümanında tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunlu olmuştur.
  • Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan ihalelerde;

    • İhale dokümanında personel sayısı belirlenerek haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı düzenlenen hizmet alımlarında, sadece 6 ncı maddeye göre veya idarelerin takdirine bağlı olarak tüm girdiler için  fiyat farkı hesaplanabilir. Bu düzenleme ile sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan ve ihale dokümanında personel sayısı belirlenerek haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü hizmet alımlarında, işçilik ücretindeki değişimden kaynaklı fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunluluğu getirilirken işçilik dışındaki diğer girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi hususu idarelerin takdirine bırakılmıştır.
    • Diğer hizmet alımlarında idarelerin takdirine bağlı olarak tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilebilir.
  • Esasların 12’nci fıkrasında yer verilen “İdari şartname ile sözleşmelere, sadece 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm konulabilir.” hükmü yürürlükten kaldırılmış olup, Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşıp aşmadığı hususuna göre yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ihale dokümanında idarelerce düzenleme yapılacaktır.
  • Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin uygulama ayını takip eden ay içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler/fiyatlar belli olduktan sonra düzenlenmesi esas olduğu, uygulama ayına ait endeksler/fiyatlar belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, fiyat farkı hesabı hakedişle birlikte yapılmayacağı ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra ayrıca hesaplanacağı düzenlenmiştir.
  • Puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında, 5 inci madde hükümleri uygulanmaksızın, ilgili hizmetin uygulama ayındaki puanı ile ihale tarihindeki puanı arasındaki farktan kaynaklanan fiyat değişimleri, fiyat farkı olarak ödenir veya kesilir.Ancak, Sağlık Uygulama Tebliğinde ödemeye esas olarak belirlenen katsayının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için ayrıca fiyat farkı hesaplanamaz. Bu hizmet alımlarında ihale dokümanında personel sayısı belirlenerek haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağının düzenlenmesi halinde 6 ncı maddeye göre ayrıca fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye de yer verilir.Bu düzenleme ile Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer verilen puan birimleri üzerinden ihaleye çıkılan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında, hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimlerinin fiyat farkı olarak ödenmesine veya kesilmesine yönelik değişiklik yapılmıştır.

İlanı veya duyurusu bu  Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülecek.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın