Banka Referans Mektubu İstenilmesi Yürürlükten Kaldırıldı

banka-referans-mektubu-istenilmesi-yururlukten-kaldirildi

29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ile ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile;

1. İhalelere katılmada mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilen ve ekonomik ve mali yeterliği belirlemek için kullanılan “Banka Referans Mektubunun” yeterlik kriteri olarak istenilmesi yürürlükten kaldırıldı. İlanı ve duyurusu 13.01.2023’ten sonra olan ihalelerde banka referans mektubu istenilmeyecek.

2. Banka referans mektubu standart formu yürürlükten kaldırıldı (Yürürlük Tarihi : 13.01.2023).

3. Elektronik ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilirken, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine ilişkin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabileceği, Ancak asli unsurlarda eksiklik bulunması durumunda, bu belgeler sunulmamış kabul edileceği düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile tevsik edici belgelerdeki net olmayan hususlara ilişkin bilgi eksiklikleri tamamlatılabilecektir. Tevsik edici belgelerde asli unsurlarda eksiklik bulunması durumunda bu eksiklikler tamamlatılamayacak ve isteklilerin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılarak, geçici teminatları gelir kaydedilecektir (Yürürlük Tarihi : 13.01.2023).

4. Belli istekliler veya açık ihale usulü ile gerçekleştirilen mal alımı ihalelerinde ilan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılabilecek (Yürürlük Tarihi; 02.05.2023).

5. Bilişim hizmet alım ihalelerinde yeterlik kriteri olarak aşağıdaki yetki belgeleri istenecek (Yürürlük tarihi : 29.09.2023)

  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesi
  • Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının on katının üzerinde kalan danışmanlık hizmetleri dahil hizmet alımı ihalelerinde,  yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon veya yazılım bakım hizmetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yazılım Yetki Belgesi
  • Sızma testi hizmet alımı ihalelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sızma Testi Yetki Belgesi

Yayınlanan yönetmelik değişikliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın