Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması

yapim-islerinde-alt-yuklenici-calistirilmasi

Hazırlanan bu makalemizde yapım işleri ihalelerinde alt yüklenici çalıştırılması ve alt yüklenici ile ilgili ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler ele alınmıştır.

Konu başlıkları
 1. Giriş
 2. Kimler alt yüklenici olarak çalıştırılamaz?
 3. Alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili idarenin yetkileri ve yüklenici sorumlulukları
 4. Alt yüklenicilere yaptırılacak işler ve bu işlerin limitleri ile diğer şartlar
 5. Alt yüklenicilerin sorumlulukları nelerdir?
 6. Alt yüklenicilere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlemesi ve kullanımı- Belge düzenleme koşulları
  – İş deneyim belgesi başvurusu
  – İş deneyim belgelerinde belge tutarları
  – Alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışları, alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebilir mi?
  – Devredilen işlerde elde edilen alt yüklenici iş bitirme belgesinin kullanım şekli
  – Alt yüklenicilerin iş bitirme belgelerinin değerlendirilmesi ve iş deneyim tutarının güncellenmesi

1. Giriş:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,” olarak tanımlanmış olup, alt yüklenici tanımına ise Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4’üncü maddesinde verilmiştir. Buna göre;

“Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ancak, mevcut durumda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer verilen bu tanım, Danıştay 13. Dairesinin 05/04/2021 tarihli ve E:2021/644 sayılı kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde alt yüklenici ile ilgili aşağıda belirtilen düzenlemeye yer verilmiştir;

“İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili olarak yüklenicilerin de sorumlu bulunduğu 4734 sayılı kanunda açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 30’uncu maddesinde bu husus açıkça belirtilmiştir.

“Madde 30- Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27’nci madde hükümleri uygulanır.”

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde; Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde belirtilmesi zorunlu hususular arasında “Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.” da belirtilmiştir.

 Buna istinaden yapım işlerine ait tip sözleşmenin “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde de alt yüklenici ile ilgili düzenlemelere yer almaktadır.

“15.1……………………………………………………………………….…..

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4.(Ek madde: 08/08/2019-30856 R.G./13. md., yürürlük: 18/08/2019)..……………

15.5.(Ek madde: 08/08/2019-30856 R.G./13. md., yürürlük: 18/08/2019)……………..

İsteklilerden tekliflerinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumunda sözleşmenin 15.1. maddesinde aşağıdaki metne yer verecektir:

“15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.”

İsteklilerden tekliflerinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda ise aşağıdaki metne yer verecektir:

“15.1. İdarenin onay verdiği alt yükleniciler ve yapacakları iş bölümleri:

Alt Yüklenici             Yapacağı iş

……………..…………………….

……………..…………………….

……………..…………………….”

İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımları var ise sözleşmenin 15.4. maddesinde aşağıdaki metne yer verilecektir.

“15.4. Yüklenici aşağıdaki iş kısımlarını bizzat kendisi yapacak olup, bu kısımlar alt yükleniciye yaptırılamaz.

……………..

……………..

……………..”

İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımlarının bulunmaması durumunda, madde metnine “15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20’nci maddesinde yer verilen oranlardan farklı oranlar belirlenmesi durumunda, alt yüklenicilere yaptırılacak işler için belirlenen oranlara ilişkin sözleşmenin 15.5. maddesinde aşağıdaki metinde yer verilecektir.

“15.5. Bu işte, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin % ..’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin %..’sini geçemez.”

İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20’nci maddesinde yer verilen oranlardan farklı oranlar belirlenmemesi durumunda, madde metnine “15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

Sözleşme maddesinde yer verilen düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca sözleşme maddesinde alt yükleniciler ile ilgili olarak ihale hazırlık sürecinde idarelerce çeşitli düzenlemeler yapılabileceği ve alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili onayın idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca sözleşme maddesinde alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiş olup, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ilgili düzenlemeler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

2. Kimler alt yüklenici olarak çalıştırılamaz?

Alt yüklenici olarak çalıştırılmayacaklara Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20’nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre;

 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılacak olanlar alt yüklenici olamazlar.
 2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar alt yüklenici olamazlar. (4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre yasaklı olanlar bu çerçevededir)
 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53’üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.
 4. Ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar alt yüklenici olamazlar.
 5. İşin ihalesine teklif veren istekliler teklif verdikleri bu işte alt yüklenici olamazlar.
 6. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları aynı işte alt yüklenici olamazlar.

3. Alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili idarenin yetkileri ve yüklenici sorumlulukları;

 1. İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. Aksi takdirde 4735 sayılı kanunun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20’nci maddesinin hükümleri uygulanabilir.
 2. İhale dokümanında alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin belirtilmesi istenmekle birlikte yüklenici teklifi kapsamında liste vermese dahi işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
 3. İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde; İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, on beş gün içinde yükleniciye bildirir.
 4. Yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.
 5. İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir.
 6. Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez.
 7. İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.
 8. Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9’uncu maddesine istinaden iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması (all risk) gerekmektedir. Bu madde kapsamında yapılacak olan sigorta poliçelerinde; alt yüklenicilerin vereceği zararların da teminat kapsamı dahilinde olduğu yüklenici tarafından özellikle belirtilmesi sağlanmalıdır.

4. Alt yüklenicilere yaptırılacak işler ve bu işlerin limitleri ile diğer şartlar;

 1. Genel kural olarak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 2. Tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin %30’unu geçemez.
 3. Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli sözleşme bedelinin %50’sini geçemez.
 4. İşin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında %30 ve %50 oranlarından farklı oranlar idare tarafından belirlenebilir. Burada özellikle işin niteliği ve teknik zorunluluk hususunun idare tarafından ortaya konulması gerektiği dikkate alınmalıdır.
 5. İhale dokümanında düzenlenmesi kaydıyla idare tarafından doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilir.
 6. İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde; İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, on beş gün içinde yükleniciye bildirir. Bunun dışında yüklenici tarafından yapılan başvuru için belirlenmiş bir idare onay süresi bulunmamaktadır.

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20’nci maddesine 08.08.2019 tarihinde eklenen ve aşağıda verilen 11’inci fıkrasında yapım işinin hangi iş bölümlerinde alt yüklenici çalıştırılabileceği düzenlenmiştir.

“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki BII/BIII grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerekir. Ayrıca, BII/BIII grubu işlerde, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımları da, bir bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamaz.”

Yine Kamu İhale Genel Tebliğinin aşağıda verilen ve 08.08.2019 tarihinde eklenen maddesi ile yapım işinin hangi iş bölümlerinde alt yüklenici çalıştırılabileceği hususu daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

“53.6. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20’nci maddesinin son fıkrasında; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki BII/BIII grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerektiği düzenlenmiştir. Bu itibarla, alt yükleniciye yaptırılacak işlerin sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı, müşterek tesisat, elektrik tesisatı, asansör tesisatı, mekanik tesisat, beton/kalıp işleri, sıva boya gibi ince işler, demir işleri, kazı/dolgu işleri, peyzaj ve nakliye gibi imalat grupları kapsamında olması gerekir.

Anılan Şartnamenin aynı maddesinde; BII/BIII grubu işlerde, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımlarının da, bir bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamayacağı düzenlenmiştir. Buna göre, örneğin, birden fazla bina inşaatı (blok) içeren bir toplu konut projesinde bloklardan biri temelden çatıya kadar kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tek bir alt yükleniciye yaptırılamayacaktır.”

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin ekindeki (EK-1) yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde işler;

 • Alt Yapı İşleri,
 • Üstyapı (Bina) İşleri,
 • Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri,
 • Elektrik İşleri,
 • Elektronik ve İletişim İşleri,

olmak üzere 5 ana gruptan oluşmakta olup, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerektiği hususu yalnızca (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ, grubu altında yer verilen BII. Grup ve BIII. Grup bina işleri için düzenlenmiştir. Diğer iş grupları için bu yönde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

5. Alt yüklenicilerin sorumlulukları nelerdir?

 Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20’nci maddesinin 10’uncu fıkrasında; “Yüklenici ve alt yükleniciler, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci maddesi hükümleri uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre alt yükleniciler yaptıkları işlerden dolayı yükleniciler gibi sorumlu olmaktadırlar. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer verilen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci maddesinin hükümleri de aşağıda yer almaktadır.

“Yüklenicilerin ceza sorumluluğu

Madde 27- İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.”

6. Alt yüklenicilere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlemesi ve kullanımı

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

“İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde; “İş deneyim belgeleri, yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.”  düzenlemesine yer verilerek iş deneyim belgelerini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen belgeleri onaylamaya yetkili kişiler belirtilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde; İş deneyim belgeleri, yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

“c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi” düzenlenir.

İş deneyim belgelerinin; yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olarak EKAP üzerinden düzenlenmesi, iş deneyim belgesini onaylamaya yetkili kişi tarafından, isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir.

İş deneyim belgesi başvurusu için alt yüklenici tarafından, yaptıkları işi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, ilgili idareye başvururlar: Buna göre iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yükleniciler;

 1. Yüklenici ile yaptıkları, yapılacak iş karşılığı bedel içeren sözleşme,
 2. Yüklenici ile yaptığı sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri,
 3. Çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, ile başvuru yapmaları gerekir.

Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, ilgili alt yüklenicinin idarenin onayıyla ihale konusu işin ifasında görev almış olması gerekli olup, bu şartın sağlanmadığı hallerde alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemez ve bu kapsamdaki işler idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemez.

Alt yüklenici bünyesinde görev yapan mühendis veya mimarlara, iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmemektedir.

İş deneyim belgelerinde belge tutarları, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılmaktadır.

Alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde ise; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınmaktadır.

Yönetmeliğin ekinde yer alan alt yüklenici iş deneyim belgesi standart formu aşağıda verilmiştir.

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi (Standart Form- KİK027.0/Y)

Alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışları, alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebilir mi?

Kamu İhale Kurulunun 02.09.2020 Tarih ve 2020/DK.D-272 sayılı düzenleyici kararı ile alt yüklenici sözleşmelerinde yapılan iş artışlarının iş bitirme belge tutarlarına eklenebileceğine dair düzenleme yapılmıştır. İlgili kararda yer verilen düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir;

“Yapım işlerine ilişkin alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde, belge konusu sözleşmenin dayandığı ihalenin ilan veya duyuru tarihinde geçerli olan mevzuattaki sınırlamalar gözetilerek, düzenlenecek alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebileceğine, bu itibarla,

İhalenin ilan veya duyuru tarihinin 18.08.2019 tarihinden önce olması halinde, belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarından düşük olması şartıyla iş artışının alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenebileceğine, birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının (iş artışları dahil) toplamının, toplam sözleşme bedelini aşamayacağına,

 İhalenin ilan veya duyuru tarihinin 18.08.2019 tarihi ve sonrasında olması halinde,

 Esas sözleşmede alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranların uygulanması halinde, alt yüklenici iş deneyim belge tutarının tek bir alt yüklenici için toplam esas sözleşme bedelinin %30’unu ve yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını; birden fazla alt yüklenici çalıştırılması halinde ise bunlara ek olarak alt yüklenici iş bitirme belgelerinin toplam tutarlarının toplam esas sözleşme bedelinin %50’sini aşmaması şartıyla, alt yüklenici sözleşmelerinde yapılan iş artışlarının iş bitirme belge tutarlarına eklenebileceğine,

Esas sözleşmede alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasından farklı oranlar belirlenmesi halinde, alt yüklenicilere düzenlenecek iş deneyim belge tutarlarının bu oranları ve yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını aşmaması şartıyla, alt yüklenici sözleşmelerinde yapılan iş artışlarının iş bitirme belge tutarlarına eklenebileceğine,” karar verilmiştir.

Devredilen işlerde elde edilen alt yüklenici iş bitirme belgesinin kullanım şekli?

 Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez. Ancak, 05.09.2019 tarih ve 2019/DK.D-205 sayılı düzenleyici Kamu İhale Kurulu kararı ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devredilen işlerden elde edilen alt yüklenici iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanımına dair düzenleme yapılmıştır. Buna göre ilgili kararda yer verilen düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir

“4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen sözleşmelerde; devir sonrasında da aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, alt yüklenicilik sözleşmesindeki işin kapsam ve niteliğinin aynı kalması kaydıyla, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgeleri ve devir işlemine ilişkin belgelerin başvuru veya teklif kapsamında birlikte sunulması durumunda, söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgelerinin tutarları toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınmasına,” karar verilmiştir.

Alt yüklenicilerin iş bitirme belgelerinin değerlendirilmesi ve iş deneyim tutarının güncellenmesi

Alt yüklenicilerin iş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde yapılmış ise alt yükleniciye ait işin kısmi kabul tarihinin, kısmi kabul yapılmamış ise asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması şartı aranmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken belgenin ihale tarihi değil de ilan tarihine göre değerlendirilmesi gerektiğidir.

Alt yüklenicilerin iş bitirme belgeleri belge tutarları üzerinden tam olarak değerlendirilir.

İş deneyim tutarının güncellenmesi ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49’uncu maddesinde, iş deneyimini gösteren belgeler, belgede yazılı tutarlar üzerinden güncellenir. Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenmektedir.

İş deneyim tutarının güncellenmesi EKAP anasayfasında yer alan “İhale Araçları” menüsü altında yer alan “İş Deneyim Tutar Güncelleme” sekmesi ile yapılabileceği gibi Hakediş.org sayfasında yer alan “İhale Araçları” menüsü altında yer alan “İş Deneyim Belgesi Güncelleme” sekmesi ile yapılabilir.

Güncelleme ile ilgili işlemlerin ekran görüntüleri;
EKAP İş Deneyim Tutar Güncelleme-1
EKAP İş Deneyim Tutar Güncelleme-2
Hakediş.org İş Deneyim Belgesi Güncelleme-1
Hakediş.org İş Deneyim Belgesi Güncelleme-2
Hakediş.org İş Deneyim Belgesi Güncelleme-3
Hemen Paylaş

Bir cevap yazın