Kamu İhale Kurumunca 3 Adet Kurul Karar Yayımlandı!

kamu-ihale-kurumunca-onemli-3-adet-kurul-karar-yayimlandi_1220x500-hakedis-org

Geçici 6’ncı maddenin uygulanması, süre uzatımlarında fiyat farkı verilmesi ve yeni fiyat tespitine ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından 28.12.2022 tarihli 3 adet önemli kurul kararı yayımlanmıştır.

Konu başlıkları

1. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-467 Sayılı Kurul Kararı

2. İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanacağına Dair Hüküm Bulunmayan Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin Olarak, Yükleniciye İş Artışı Nedeniyle ya da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Uyarınca Süre Uzatımı Verilmesi Halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu Maddesine Göre Fiyat Farkı Verilip Verilemeyeceği Hususuna Dair Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-468 Sayılı Kurul Kararı.

3. Yeni İş Kaleminin İçerisindeki Girdilerin Fiyatının İhale Tarihi İtibarıyla Nasıl Belirleneceği Hususunda Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-470 Sayılı Kurul Kararı.

1.      2022/DK.D-467 Sayılı Kurul Kararı

“Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin olarak;

03/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı gereğince, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanması ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan yüklenicinin lehine olan (daha yüksek tutarlı olan) fiyat farkı tutarının ödenmesine, buna ilave olarak ek fiyat farkı hesaplanması gerekliliğinin ortaya çıkması halinde, ek fiyat farkı hesaplamasında ilgili formüldeki E katsayısının 0,56 olarak esas alınıp hesaplanan ek fiyat farkının ödenmesi gerektiğine,

Oybirliği ile karar verildi.”

Alınan bu karar ile sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı hesabının 03/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı gereğince, artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanması gerektiği  ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan daha yüksek tutarlı olan fiyat farkı tutarının yükleniciye ödenmesi gerektiği teyidi yeniden yapılmıştır.

Bu kararda belirtilen en önemli husus yükleniciye süre uzatımı verildiği dönemde ek fiyat farkı hesaplamasında ilgili formüldeki E katsayısının 0,56 olarak esas alınıp hesaplanan ek fiyat farkının ödenmesi gerektiğinin ifade edilmiş olmasıdır. Çünkü;

  • 30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararının 10’uncu maddesinde; Sözleşmesinde, fiyat farkı hesaplanmayacağına ilişkin hüküm bulunan ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilen ve uzatılan süre boyunca fiyat farkı hesabı yapılmış olan yapım işleri ve hizmet alımı sözleşmelerinde, fiyat farkı hesabı yapılan dönem için E katsayısının 0,41; fiyat farkı hesabı yapılmayan dönem için ise E katsayısının 0,56 olarak esas alınması gerektiği ifade edilmiş olup,
  • 22/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-228 sayılı Kurul kararının 4’üncü maddesinde de; 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12’nci maddesi uyarınca görüş talep edilen konular ile ilgili alınan Kamu İhale Kurulu kararları uygun düştüğü ölçüde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar kapsamındaki uygulamalar bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir.

Bu kararlar çerçevesinde süre uzatımı verilen dönemde fiyat farkı hesabı yapılmış olan işlerde ek fiyat farkı formülündeki E katsayısı 0,41 olarak uygulanmıştır.

2022/DK.D-467 Sayılı Kurul Kararı sonrasında süre uzatımı verilen dönemde fiyat farkı hesabı yapılmış olan işlerde ek fiyat farkı formülündeki E katsayısı 0,41 alınarak yapılan hesaplamaların E katsayısı 0,56 olarak esas alınarak yeniden hesaplanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

2022/DK.D-467 Sayılı Kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

 2.      2022/DK.D-468 Sayılı Kurul Kararı

“İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye iş artışı nedeniyle ya da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin olarak;

1) İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilmesi gerektiğine,

2) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilmesi gerektiğine,

3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliğinin ortaya çıkması halinde 03.11.2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiğine,

Oybirliği ile karar verildi.”

Alınan bu karar ile; sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işlerde iş artışı nedeniyle verilen süre uzatımlarında da sözleşmenin 14.2. maddesine istinaden 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9’uncu maddesine göre fiyat farkı verilmesi gerektiği hususu hem idareler hem de yükleniciler açısından açıklığa kavuşturulmuştur.

Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler

MADDE 9- (1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder. Temel endeks ve güncel endeks olarak Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

Kararda yer verilen diğer husus ise tereddütlü bir konu olan Geçici 6’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak; geçici 6’ncı madde kapsamında verilen süre uzatımlarında Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilmesi gerektiğinin ifade edilmiş olmasıdır.

Burada özellikle dikkate edilmesi gereken husus; iş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliğinin ortaya çıkması halinde 03.11.2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı dikkate alınarak , artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanması gerektiği  ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan daha yüksek tutarlı olan fiyat farkı tutarının yükleniciye ödenmesi gerektiği yönündeki işlemlerin yeninden yapılması gerekliliğin ortaya çıkmış olduğudur.

2022/DK.D-468 Sayılı Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

3.      2022/DK.D-470 Sayılı Kurul Kararı

“Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme bulunan yapım işlerinde farklı rayiçler bir araya getirilerek oluşturulan yeni bir iş kalemine ihtiyaç duyulması ve oluşturulacak yeni iş kaleminin içerisindeki rayiçlerin bir kısmının fiyatının ihale tarihi itibarıyla belirlenebildiği, bir kısım rayiçlerin ise ihale tarihi itibarıyla fiyatının belirlenemediği durumda;

1) Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme bulunan yapım işlerinde farklı rayiçler bir araya getirilerek oluşturulan yeni bir iş kaleminin fiyatının belirlenmesine ihtiyaç duyulması halinde yeni iş kaleminin içerisindeki rayiçlerden fiyatı Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan yöntemler kullanılarak ihale tarihi itibarıyla belirlenebilenler için bu fiyatın kullanılması, fiyatı belirlenemeyenler için ise uygulama ayındaki fiyat tespit edilip bu fiyatın uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihinin içinde bulunduğu aya indirgenmesi, böylece yeni iş kaleminin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait birim fiyatının karma şekilde tespit edilmesine,

2) Kararın Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.”

2022/DK.D-470 Sayılı Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Yayımlanan kurul kararlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Fiyat Farkı için desteğe mi ihtiyacınız var?
Tıklayabilirsiniz

YOĞUN TALEP GÖREN DESTEK BAŞLIKLARIMIZ

  1. FİYAT FARKI TALEP SÜREÇLERİNİZİ YÖNETME (İdareler ve Yükleniciler)
  2. FİYAT FARKI HESAPLARINIZIN YAPILMASI (1.Ek Fiyat Farkı, 2. Ek Fiyat Farkı, Artırımlı Fiyat Farkı ve Normal Sözleşme Fiyat Farkı)
  3. İŞİNİZE ÖZEL FİYAT FARKI AĞIRLIK ORANLARININ BELİRLENMESİ (artık zorunlu)
  4. İDARELER İÇİN İHALE HAZIRLIK SÜRECİNDE GÜNCELLENEN FİYAT FARKI ESASLARINA UYGUN DOKÜMANIN OLUŞTURULMASI (EKAP destekli)
  5. İSTEKLİLER İÇİN TEKLİF ÖNCESİNDE FİYAT FARKLARININ MEVZUATA UYGUNLUĞU VE TEKLİFE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

1. Sınıf mühendislerden 1. sınıf destek için bizi hemen şimdi arayabilir ve bilgi alabilirsiniz. 

Gsm : 0532 475 22 41

danisman@ampyazilim.com.tr

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın