Yurt Dışında Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin EKAP’a Kaydedilmesi ve İş deneyimi Tevsiki İçin Kullanılması

yurt-disi-is-deneyim-ekap

Yurt Dışında Gerçekleştirilen İş Deneyim Belgelerine Yönelik İhale Mevzuatında Düzenleme Yapıldı

Yurt dışında gerçekleştirilen iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydedilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu tarafından karar ve yönerge yayınlandı ayrıca ihale uygulama yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı.

Kamu İhale Kurul Kararı

Kamu İhale Kurulu tarafından 12.06.2018 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile illiyet bağı olduğu değerlendirilen yurt dışında kurulu tüzel kişilerin yurt dışında üstlendikleri yapım işlerine ilişkin iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi ve kullanılması”na yönelik 2018/DK.D-132 numaralı karar yayınlanmıştır.

Kamu İhale Kurulunun 2018/DK.D-132 numaralı kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Yönerge

Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ederek gerçekleştirdikleri yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin, Yönetmeliğin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinde düzenlenen şartları sağladığının tevsiki amacıyla EKAP’a kaydedilmesine ilişkin esas ve usulleri belirten “Yurt Dışında Yapım İşlerinde Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunun Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine Yönelik Yönerge” Kamu İhale Kurulu tarafından 05.07.2018 Tarih ve 2018/DK.D-156 karar numarası ile yayınlanmıştır.

Kamu İhale Kurulu tarafından yayınlanan yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

İhale Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

19 Haziran 2018 Tarihli ve 30453 (Mükerer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yerli ve Yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydedilmesi ve iş deneyim belgesinin tevsiki için kullanılmasına yönelik  düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeye göre;

  1. EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedilen iş deneyim belgelerinin kaydedilmesi ve iş deneyimi tevsiki için kullanılması için belirlenen 60 günlük süre 15 güne düşürüldü.
  2. Yurt dışında elde edilen iş deneyim belgelerinin ilanı ve duyurusu 01.07.2018 tarihi ve sonraki olan ihalelerde kullanılabilmesi için EKAP a kaydedilmesi gerekliliği 01.10.2018 tarihi olarak değiştirildi.

Değişiklik Yönetmeliği;

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin

Ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “60” ibaresi “15”, “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “noter onaylı dayanak sözleşmenin, kabul tutanaklarının ve Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin ise” ibaresi “Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgeler olur ise bunların da” olarak değiştirilmiştir.

Değiştirilen Madde;

İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi

EK MADDE 1-

(5) (Ek fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./9. md., Yürürlük:01/01/2018) Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri (Değişik ibare 13/12/2017-30269 R.G./4. md.) işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedilir. Kayıt işlemi usulüne uygun olarak yapılan başvurudan itibaren 60 gün içinde yapılır ve daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kullanılabilir. Kayıt işlemi için yurt dışında düzenlenmiş (Değişik ibare 13/12/2017-30269 R.G./4. md.) iş deneyim belgesinin bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun olarak sunulması; noter onaylı dayanak sözleşmenin, kabul tutanaklarının ve Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin ise Kurum tarafından belirlenecek usule uygun olarak başvuruya eklenmesi gerekir. Herhangi bir belgenin bu fıkra kapsamında kaydedilmiş olması belge konusu işin yapıldığına ve belgedeki bilgilerin doğruluğuna karine teşkil etmez. Bu kayıt işlemi ihale komisyonlarının inceleme, değerlendirme ve sorgulamaya ilişkin yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin (Değişik ibare 13/12/2017-30269 R.G./4. md.)  iş deneyim belgeleri EKAP’a kayıt edilmedikçe ilanı veya duyurusu 1/7/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. Bu fıkra kapsamında EKAP’a kaydedilen belgeler, ihalelerde Kurum tarafından başvuru sahibine verilen kayıt belgesi sunularak kullanılır.

Bir Cevap Yazın