Nakit Olarak Sunulan Teminatların EKAP Üzerinde Sorgulanabilmesi

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Teminat olarak kabul edilecek değerler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34.üncü maddesinde belirtilmiştir. Bunlar;

a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

Elektronik ihale Uygulama Yönetmeliğinin 21.inci maddesine göre geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.

Kamu İhale Kurumu tarafından istekli firma tarafından nakit olarak verilen teminatlara ilişkin bilgilerin EKAP üzerinde sorgulanabilmesine ilişkin geliştirme yapıldı.

Nakit olarak sunulan teminatların EKAP üzerinden sorgulanabilmesine ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru aşağıda belirtilmiştir.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Elektronik ihale” başlıklı maddeleri uyarınca, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılmaktadır. Bu durumda, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilmekte, yapılan değerlendirme sonucunda sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır.

Diğer yandan, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen bilgi ve belgelerin ihale uygulama yönetmeliklerinde hüküm altına alınan belgelerin sunuluş şekline uygun şekilde tanzim edilmiş halleri, EKAP’ta belirlenen yönteme göre ilgili bilgileri girilerek EKAP’a kayıtlı gerçek/ tüzel kişiler tarafından kullanıcı sayfalarına kaydedilebilmekte, kayıt edilen bu belgelere ilişkin bilgiler, sunulmayacak belgeler tablosu ile yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alanlarda beyan edilmek suretiyle kullanılabilmektedir.

Bu çerçevede, beyan edilen nakit teminat bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanabilmesine ilişkin geliştirme uygulamaya alınmış olup, 19/10/2023 tarihinden sonra ilanı ve duyurusu yapılan ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesine göre nakit olarak sunulan teminatların değerlendirilmesine ilişkin olarak;

1) Teminatın Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzların okunaklı bir biçimde yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alana yüklenmesi ve yüklenen makbuza ilişkin tutar bilgisinin beyan edilmesi,

2) Beyan edilen bu bilgilerin teyidinin yüklenen makbuzlar esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın