Kamu İhaleleri ile İlgili Diğer Mevzuat

Yönetmelikler ve Sözleşme Tasarıları

Kanunlar

492 Harçlar Kanunu

634 Kat Mülkiyeti Kanunu

1164 Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Kanunu

1593 Erişme Kontrollü Karayolu Kanunu

3465 Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü KArayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun

5003 Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun

2886 Devlet İhale Kanunu

2531 Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

2942 Kamulaştırma Kanunu

2982 Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun

2985 Toplu Konut Kanunu

3096 Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun

4283 Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

4123 Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun

4698 Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4759 İller Bankası Kanunu (Eski)

6107 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun (Yeni)

5520 Kurumlar Vergisi Kanunu

6095 NATO İnşa ve Tesis İşleri Kanunu

6235 TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

Genelgeler

2018/10 Kazı Çukurlarının Desteklenmesi ile İlgili Uyulacak Esaslar Genelgesi

Bir Cevap Yazın