Geçici Teminat Mektuplarının Elektronik Olarak Verilmesi Ertelendi

e-ihale-ertelendi-

30 Eylül 2020 Tarihili Resmi Gazetede yayınlanan mevzuat düzenlemesi ile yapım, hizmet alım ve mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliklerinin Elektronik İhale başlıklı maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiş ve maddenin yürürlük tarihi de yayım tarihinden itibaren 60 gün sonra yani 29.11.2020 olarak belirlenmişti.

“Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez.”

Yapılan mevzuat değişikliğinde ayrıca bu düzenlemenin uygulanmaya başlama süresinin Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabileceği de belirtilmişti. Kamu İhale Kurulu tarafından yayınlanan 2020/DK.D-379 sayılı Kurul Kararı ile maddenin yürürlük tarihini, 29.11.2020 tarihinden itibaren 60 gün uzatılarak 28.01.2021 tarihine ötelenmiştir.

Toplantı No : 2020/053
Gündem No : 4
Karar Tarihi : 25/11/2020
Karar No : 2020/DK.D-379
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8
Gündem Konusu : 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri kapsamında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin yürürlük tarihlerinin uzatılması

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri kapsamında Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58/A, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59/A, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60/A ncı maddelerinde ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki ilgili standart formlarda ve Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede, elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde elektronik geçici teminat mektubunun kullanımına ilişkin yapılan değişikliklerin, uygulanmaya başlama sürelerinin, anılan Yönetmeliklere eklenen “Uygulanmaya başlama süresi” başlıklı geçici maddelerinde yer alan “… yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.” hükümlerine istinaden 29.11.2020 tarihinden itibaren 60 gün uzatılmasına ve bu çerçevede; elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde elektronik geçici teminat mektubunun kullanılmasına ilişkin söz konusu mevzuat değişikliğinin uygulanmasına 28.01.2021 tarihinden itibaren başlanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın