Geçici 7. Maddenin Uygulanmasına İlişkin 2. Kurul Kararı Yayınlandı

Kamu İhale Kurumu tarafından Geçici 7. nci Maddenin Uygulanmasına İlişkin 2.Kurul Kararı Yayınlandı. 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 14/02/2024 Tarihli ve 2024/DK.D-29 Sayılı Kurul Kararında süre uzatımı ve ödeneklerin aktarılarak iş programının revize edilmesi hususlarında açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre;

1) Esaslar 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılacak sürenin nasıl hesaplanacağı ile yapılacak hesaplamada havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında;

a) Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre, 1/1/2024 tarihi itibarıyla iş programına göre kullanılmış olması gereken kümülatif ödenek tutarından daha az imalat (hakedişe bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın 1/1/2024 tarihi itibarıyla sözleşme fiyatlarıyla fiili olarak gerçekleştirilmiş olan kümülatif iş tutarı) yapılmış olması halinde;

  • Uzatılacak süre, uygulama esaslarında yer aldığı şekilde 1/1/2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilemeyen iş tutarının günlük iş tutarına bölünmesi suretiyle belirlenecek. 
  • Günlük iş tutarı ise aynı şekilde uygulama esaslarında düzenlendiği şekilde ilk sözleşme bedelinin sözleşmede yer alan işin süresine bölünerek hesaplanacak. 
  • Günlük iş tutarının belirlenmesinde kullanılan iş süresinden havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi çıkarılmayacak. Diğer bir ifade ile süreye havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi de dahil edilecek.
  • Uzatılacak süre sözleşmesine göre iş bitim tarihine (varsa önceden verilmiş süre uzatımları dahil iş bitim tarihine) eklenerekYeni iş bitim tarihi belirlenecek.
  • Uzatılacak sürenin fiilen çalışılabilen süre olması gerektiği göz önünde bulundurularak, anılan sürenin belirlenmesinde yapılacak işin özelliğine göre sözleşmesinde belirtilen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin de (idarenin yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını istediği durumlar hariç) dikkate alınacak.

Buna göre;

i) Süre uzatımı neticesinde belirlenen yeni iş bitim tarihinin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi içindeki bir tarih olması halinde, bu döneme ait sürenin söz konusu yeni iş bitim tarihine eklenmek suretiyle nihai iş bitim tarihinin belirlenmesi gerekir. Örneğin sözleşmesine göre iş bitim tarihi 15/7/2024 olan bir iş kapsamında Esaslara göre süre uzatımının 180 gün olarak hesaplandığı bir durumda, yeni iş bitim tarihi 11/1/2025 olması gerekirken işin yapıldığı yer için havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin 1-31 Ocak olarak belirlendiği dikkate alınarak 11/2/2025 olarak belirlenecek.

ii) Süre uzatımı neticesinde belirlenen yeni iş bitim tarihinin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin içindeki bir tarih olmamasına rağmen yeni iş bitim tarihi ile eski iş bitim tarihi arasında havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin bulunması durumunda, söz konusu döneme ait sürenin yeni iş bitim tarihine eklenerek nihai iş bitim tarihinin belirlenmesi gerekir.

Örneğin sözleşmesine göre iş bitim tarihi 30/11/2024 olan bir iş kapsamında Esaslara göre süre uzatımının 90 gün olarak hesaplandığı bir durumda, yeni iş bitim tarihi 28/2/2025 olması gerekirken işin yapıldığı yer için havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin 1-31 Ocak olarak belirlendiği dikkate alınarak 31/3/2025 olarak belirlenmesi gerektiği),

b) Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre, gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde uzatılacak sürenin, 1/1/2024 tarihi itibarıyla cezalı çalışılan süre ile Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre hesaplanan sürenin toplamı dikkate alınarak belirlenmesi, buna göre söz konusu belirlemede öncelikle 1/1/2024 tarihi itibarıyla cezalı çalışılan süreye bakılması, cezalı çalışılan sürenin;

i) 180 günden az olması halinde, 

Cezalı çalışılan süreye, Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre hesaplanan süre ilave edilerek uzatılacak sürenin belirlenmesi, 

Uzatılacak sürenin fiilen çalışılabilen süre olması gerektiği göz önünde bulundurularak anılan sürenin belirlenmesinde yapılacak işin özelliğine göre havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin de dikkate alınması; buna göre süre uzatımı neticesinde belirlenen yeni iş bitim tarihinin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi içindeki bir tarih olması halinde, bu döneme ait sürenin belirlenmiş olan yeni iş bitim tarihine eklenmek suretiyle nihai iş bitim tarihinin belirlenmesi 

Örneğin sözleşmesine göre iş bitim tarihi 1/11/2023 olan bir iş kapsamında 1/1/2024 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) 60 gün süreyle cezalı çalışılan ve Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre 60 gün süre uzatımı verilmesi gereken bir durumda, yeni iş bitim tarihinin 29/2/2024 olması gerekirken işin yapıldığı yer için havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin 1-31 Ocak olarak belirlendiği dikkate alınarak 31/3/2024 olarak belirlenmesi gerektiği), ayrıca yeni iş bitim tarihi dikkate alınarak kesilmiş gecikme cezalarının yükleniciye iade edilmesi gerekir.

ii) 180 gün veya daha fazla olması halinde ise,

Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre hesaplama yapılmadan 1/1/2024 tarihi itibarıyla cezalı çalışılan sürenin sadece 180 günlük kısmına tekabül eden gecikme cezalarının yükleniciye iade edilmesi gerekir. 

2) Esasların 8 inci maddesine göre süre uzatımı verilmesi halinde; hazırlanacak revize iş programında ödenek dilimlerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği, değiştirilecek ise bu ödenek dilimleri ile bunların aylar itibarıyla dağılımının nasıl yapılacağı ile bu durumda havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında;

a) Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre süre uzatımı verilen hallerde, 

1/1/2024 tarihi itibarıyla kalan ödenek tutarının, imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun olarak, 1/1/2024 tarihi ile hesaplanan süre uzatımı dahil nihai iş bitim tarihi arasındaki döneme aylık olarak dağıtılması ve ödeneğin dağılımı yapılırken işin özelliğine göre havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemine herhangi bir tutar yazılmaması gerekir.

b) Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkranın (b) ve (c) bendine (1/1/2024 tarihi itibarıyla 180 günden az cezalı çalışılan işlerde) göre süre uzatımı verilen hallerde ise; 

01/01/2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi gerekirken gerçekleştirilemeyen ödenek ile 01/01/2024 tarihinden sonra gerçekleştirilmesi gereken ödeneğin toplamının,

İmalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun olarak, 1/1/2024 tarihi ile süre uzatımı dahil tespit edilen nihai iş bitim tarihi arasındaki döneme aylık olarak dağıtılması, 

Ödeneğin dağılımı yapılırken işin özelliğine göre havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemine herhangi bir tutar yazılmaması, 

1/1/2024 tarihinden önce gerçekleştirilen kısımlar için düzenlenen hakedişlerde revize iş programına bağlı olarak herhangi bir değişiklik yapılmaması, henüz hakedişe bağlanmamış olan 1/1/2024 tarihinden önce gerçekleştirilen kısımlar için hakedişlerin revize edilmemiş (önceki) iş programına göre düzenlenmesi gerekir.

c) 01/01/2024 tarihi itibarıyla altı ay (180 gün) veya daha fazla cezalı çalışılan işlerde ise ödenek dilimlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması gerekir.

3) 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler nedeniyle verilen süre uzatımının, Esaslar kapsamında verilecek süre uzatımından mahsup edilip edilemeyeceği hususunda;

01/03/2023 tarihinden önce ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde altı ayı geçmemek üzere, 4735 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, Esaslara göre süre uzatımı verilecektir.

Madde kapsamındaki apım işlerine ilişkin sözleşmelerde Esaslara göre süre uzatımı verilebilmesi için iki koşulun (ihale tarihininin 1/03/2023 tarihinden önce olması ve ,28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış) bu koşulların süre uzatımına konu olan yapım işine ilişkin ihalenin 4734 sayılı Kanuna göre )1/3/2023 tarihinden önce yapılması ve ihale neticesinde imzalanan sözleşmenin de 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam etmesi olduğu, diğer taraftan deprem nedeniyle süre uzatımı verilen sözleşmelerin Esasların kapsamı dışında tutulmadığı ve deprem nedeniyle verilen süre uzatımının dayanağının 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi, Esaslar kapsamında verilen süre uzatımının dayanağının ise anılan Kanunun geçici 7 nci maddesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, deprem nedeniyle verilen süre uzatımının Esaslar kapsamında verilecek süre uzatımında mahsup edilmemesi gerekmektedir.

Geçici 7. nci Maddenin Uygulanmasına İlişkin daha önce yayımlanan 1. Kurul Kararı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

AMP yazılım tarafından hazırlanan “2024 Yılı Artırımlı Fiyat Farkı Hesap Motoru” ile fiyat farkı hesaplarınızı, mevzuata ve kurul kararlarına uygun, çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Hemen Paylaş