Elektronik İhale Zorunlu Oldu

elektronik-ihale-zorunlu-oldu-1200x600-hakedis-org

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihale süreçleri, Kamu İhale Kurumu tarafından yönetilen EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. 18 Mayıs 2022 tarihli ve 31839 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin bu kanun kapsamında gerçekleştirecekleri ihaleleri elektronik ortamda (EKAP üzerinden) gerçekleştirmesi zorunluluğu getirildi.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile;

Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (2022 yılı için; yapım işlerinde 73.407.984,50 TL, mal ve hizmet alımlarında 2.002.017,00 TL ye kadar olan) 01.08.2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ihalelerin “elektronik ihale” yapılması zorunludur.

4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan (2022 yılı için; yapım işlerinde 73.407.984,50 TL, mal ve hizmet alımlarında 2.002.017,00 TL üzeri), 03.10.2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulan ihalelerin “elektronik ihale” yapılması zorunludur.

Yapılan düzenlemeye göre ilanı;

  • 01.08.2022 – 02.10.2022 tarihleri arasında olan ve eşik değerin yarısına kadar olan
  • 03.10.2022 ve sonrası olan

Açık ihale usulü ihalelerin tamamının elektronik yapılması zorunlu olmuştur.

Elektronik ihale yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik değişikliğinin tamamını aşağıda görebilirsiniz.

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik ihale zorunluluğu

EK MADDE 2- (1) Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerden 1/8/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilenlerin uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.

(2) 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 3/10/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanların uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Elektronik ihale zorunluluğunun uygulanmaya başlanması

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Kurum, ek 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tarihleri; ihale usulü, alım türü, konusu ve yaklaşık maliyet kriterlerinden biri, birkaçı veya tamamını dikkate alarak 2/1/2023 tarihine kadar bir veya birden fazla kez ertelemeye yetkilidir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan  KİK021.1B/EKAP numaralı “Beyan edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Standart Form”unda yer alan “olup,” ibaresinden sonra gelen “[aşırı düşük teklif açıklamalarınız ile birlikte]” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “gerekmektedir.”  ibaresinden önce gelmek üzere “[ve aşırı düşük teklif açıklamalarınızı …  tarihine kadar sunmanız]” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın