Ek Fiyat Farkı ve Artırımlı Fiyat Farkı Uygulama Esasları Yayınlandı

15 Nisan 2022 Tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu kapsamında gerçekleştirilen sözleşmelere, ek fiyat farkı ve sözleşmenin feshi imkanı veren  geçici 6.ncı madde eklenmiştir.

Geçici 6.ncı madde kapsamında verilecek ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshine ilişkin usul ve esasları ise 13 Mayıs 2022 tarihli ve 31834 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5546 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Geçici 6.ncı madde, ihalesi 01.04.2022 tarihinden önce olan ve 15.04.2022 tarihi itibari ile devam eden (kabulü/geçici Kabulü onaylanmamış olan) sözleşmeleri kapsar. İhale tarihi 01.04.2022 den sonra olan işler için bu madde kapsamında ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı ve sözleşmenin feshi uygulanamaz.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22.nci maddesi (Doğrudan Temin) ne göre yapılan alımlara ilişkin sözleşmelerde geçici 6.ncı madde esasları uygulanmaz.

4734 Sayılı Kanun “3.İstisnalar” maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin imzalanan ve gerekli şartları sağlayan sözleşmeler için 120 gün içinde düzenleme yapılmak kaydıyla artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve fesih işlemleri uygulanabilir.

Ek Fiyat Farkı

 • Yüklenicinin 13.06.2022 tarihine kadar idareye yazılı olarak başvurması gerekir.
 • Eksi çıkması durumunda hakedişten kesinti yapılmaz
 • 01.01.2022 – 31.03.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen işler için hesaplanır.
 • İş veya teslim programına uygunluk şartı aranmaz
 • 01.01.2022 Tarihinden önce iş veya teslim süresi sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanmaz.
 • Süre uzatımı verilen işlerde 01.01.2022 – 31.03.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen işler için ek fiyat farkı hesaplanır.

Artırımlı Fiyat Farkı

 • Yüklenicinin yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz.
 • 13.05.2022 Tarihinden önce düzenlenen hakedişler için 13.06.2022 tarihine kadar yazılı olarak başvuru yapılması gerekir.
 • 01.01.2022 – 31.12.2023 Tarihleri arasında geçekleştirilen iş kısımlarına uygulanır.
 • 01.01.2022 Tarihinden önce iş veya teslim süresi sonra eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde hesaplanmaz.
 • İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre 60 gün ve altında olan mal alımları ile ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen elektrik, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında hesaplama yapılmaz.
 • Fiyat farkı verilen yapım ve hizmet alımlarında fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1,00 olarak uygulanacak.
 • Fiyat farkı verilen mal alımlarında hesaplanan fiyat farkı %10 arttırılacak.
 • Fiyat farkı verilmeyen ve sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı verilen işlerde fiyat farkı hesaplanmayan kısımlar için 2022 yılı Yİ-ÜFE değişiminin %25’i, 2023 Yılında ise %15’i oranında fiyat farkı verilir.

Süre Uzatımı

 • Yüklenici firmanın 13.06.2022 tarihine kadar idareye yazılı başvurması gerekir.
 • İdare 10 gün içerisinde yüklenicinin başvurusunu değerlendirir.
 • İdare tarafından süre uzatımı verilen işlerde yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde revize iş programı düzenlenir.
 • İş programına göre 01.01.2022 – 31.03.2022 tarihleri arasında olan ve gerçekleştirilemeyen iş miktarı için verilir.
 • 01.01.2022 Tarihinden önce iş veya teslim süresi sonra eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde süre uzatımı verilmez.
 • Uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye

 • 01.01.2022 Tarihinden önce ihale edilen ve 15.04.2022 tarihi itibari ile gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin %15’ine kadar olan işler bu madde kapsamında fesh edilir.
 • Yüklenici firmanın 13.06.2022 tarihine kadar yazılı olarak başvurması esastır.
 • Fesh edilen işler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden ihale edilemez.
 • Geçici 5.inci madde kapsamında devredilen sözleşmeler bu madde kapsamında fesh edilemez.
 • Bu madde kapsamında yapılan fesihlerde fesihten kaynaklı kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6.ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın