Geçici 5.inci Maddenin Uygulanmasına İlişkin 2022/DK.D-145 Sayılı Kurul Kararı Yayınlandı

gecici-5-inci-maddenin-uygulanmasina-iliskin-2022dk-d-145-sayili-kurul-karari-yayinlandi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanuna eklenen geçici 5.inci maddenin uygulama sürecinde yaşanan tereddütleri gidermek için Kamu İhale Kurumu tarafından 28.04.2022 tarihli 2022/DK.D-145 sayılı karar yayınlandı.

Yayınlanan düzenleyici kurul kararı ile;

  1. İhale dokümanında sadece asgari ücretteki değişimden kaynaklı fiyat farkı verileceği belirtilen işlerde ek fiyat farkı hesabında yer alan a1 katsayısının belirlenmesinde ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dâhil) üzerinden hesaplanan brüt maliyetin yanında diğer sabit katsayıların kapsamında bulunmayan görev yollukları dâhil nakdi/ayni giderler (yemek, yol bedeli vb.) gibi işçilikle ilişkili giderlerin de dikkate alınması gerektiği,
  2. Ek fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicilerin başvurularını esasların yürürlüğe girdiği tarih olan 24.02.2022 tarihinden sonra yapmaları gerektiği, 7351 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 22.01.2022 tarihinden sonra  yapılan başvuruların esaslar kapsamında dikkate alınmayarak ek fiyat farkı hesaplanamayacağı.
  3. Sözleşme fiyatına aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, trafo kaybı ile yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatlara göre faturalara eklenen tüm bedeller dahil, KDV hariç olan ve fiyat farkı verilmeyen birim fiyatlı elektrik alımı sözleşmelerinde, ek fiyat farkı hesaplanacağı, ek fiyat farkı hesaplanırken ilgili formülün sözleşme fiyatı (B) girdisi için tüm bedeller dâhil sözleşme birim fiyatının esas alınması gerektiği,
  4. Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 01.07.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında olmakla birlikte, gecikmeli (cezalı) çalışılan sözleşmelerde ek fiyat farkı hesabı yapılırken güncel endeks olarak, doğrudan imalatın/işin/teslimatın fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinin dikkate alınması gerektiği,
  5. İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinin, doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında aldığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde ek fiyat farkı verilebileceği

2022/DK.D-145 Sayılı Kamu İhale Kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın