2022 Ek Fiyat Farkı ve Sözleşme Devirlerine İlişkin Sorular ve Cevaplar

yuksek-fen-kurulu-yfk-basvuru-esaslari

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar’ın belirtildiği 5203 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan bu düzenleme ile:

1. 01.12.2021 Tarihinden önce ihalesi yapılan, 22.01.2022 tarihiyle devam eden veya 22.01.2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan yapım, hizmet alım ve mal alımlarında ek fiyat farkı hesaplanacak.

2. Ek fiyat farkı ihale konusu işin sadece 01.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için (Ödenek kontrolü yapılmadan) hesaplanacak. Bu tarih aralağı dışında kalan dönemler için ek bir hesap yapılmayacak.

NOT : Hakediş ödemelerinin aylık düzenli olarak gerçekleştirilemediği, birden fazla aya ilişkin imalatları içeren hakediş ödemeleri yapılan durumlarda ek fiyat farkı hesabı için aylık imalat miktarlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Aylık imalat miktarlarının şantiye defteri üzerinden belirlenmesi esastır. Şantiye defterinin tutulmadığı yada düzenli tutulmadığı durumlarda aylık hakediş hakediş tutarının aydaki çalışılan gün sayısına enterpolasyonu ile belirlenmesi gerektir.

3. Ek fiyat farkı, sözleşmesinde fiyat farkı verilip-verilmediğine bakılmaksızın tüm işlerin için verilecek.

4. 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22.01.2022 tarihi itibari ile devam eden yapım, hizmet alım ve mal alım işleri 60 gün içerisinde idareye yazılı başvuru yapılarak devredilebilecek.

5. Ek fiyat farkı hesabı yapılabilmesi için yüklenici firmaların 24.02.2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruda bulunan firmaların mutlaka başvurularını yenilemesi gerekir.

6. 01.07.2021 Tarihinden önce sözleşmesi sona eren ancak yüklenici kusuru nedeniyle cezalı çalışılan işlerde ek fiyat farkı hesaplanmayacak.

Ek fiyat farkı hesaplanması ve sözleşme devrine ilişkin uygulama sürecinde yaşanacak sorunlar ve çözüm önerileri ile dikkat edilmesi gereken temel noktalar soru-cevap biçimde belirlenmiştir.

EK FİYAT FARKI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

S.No

Soru

Cevap

1.

Ek fiyat farkı hangi işleri kapsıyor? 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tür lirası üzerinden yapılan sözleşmeleri kapsamaktadır.

2.

Ek fiyat farkı hangi tarihler arasında yapılan imalatlar/kısımlar için uygulanacak? 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihle dahil) 6 ay içerisinde gerçekleştirilen kısımlar/imalatlar için ek fiyat farkı hesaplanacaktır.

3.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ancak çeşitli nedenlerle 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihle dahil) herhangi bir imalat yapılmayan işlerde fiyat farkı hesaplanacak mı? Hayır- Yayımlanan uygulama esaslarına göre 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihle dahil) 6 ay içerisinde gerçekleştirilen kısımlar/imalatlar için ek fiyat farkı hesaplanacaktır.

4.

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişki hüküm bulunan işlerde ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Evet- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişki hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı verilecek olup, hesaplama bu Esaslara göre yapılacaktır.

5.

Ek fiyat farkı hesaplanması için yükleniciler tarafından idareye başvurulmasına gerek var mı? Evet- MADDE 8- (1) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu Esasları yürürlüğe girdiği tarihten (24.02.2022) itibaren 30 gün içerisinde (28.03.2022’ye kadar) idareye yazılı olarak başvurması zorunludur (26.03.2022 Hafta sonuna denk geldiği için sürenin bitimi ilk iş günü kabul edilir.)

6.

Ek fiyat farkı hesaplanması için yükleniciler için belirlenen bir başvuru süresi var mı? Evet- MADDE 8- (1) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu Esasları yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

7.

Ek fiyat farkı hesaplanması için yüklenici tarafından başvuru yapılmaması halinde idarece hesaplama yapılacak mı? Hayır- Hesaplama yapılabilmesi için yüklenicinin süresi içerisinde yazılı olarak idareye başvurması gerekir.

8.

Ek fiyat farkı hesaplanması için başvuru süresi ne zaman bitiyor? Ek fiyat farkının idarelerce hesaplanabilmesi için son başvuru tarihi 28.03.2022’dir. (26.03.2022 Hafta sonuna denk geldiği için sürenin bitimi ilk iş günü kabul edilir.)

9.

Ek fiyat farkı hesaplanması idarenin takdirinde midir? Hayır- Yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması halinde idarece hesaplama yapılması zorunludur. (Kapsam maddesi 2/2)

10.

Yüklenici tarafından yapılan başvuru üzerine idarece hesaplanan ek fiyat farkının yükleniciye ödenmesine ilişkin bir süre belirlenmiş midir? Hayır- Yayımlanan uygulama esaslarında yapılan bir düzenleme bulunmamaktadır.

11.

Ek Fiyat Farkı Hesaplamalarına esas Temel Endeks nasıl belirlenecek? 01/07/2021 tarihinden önce İhale edilen işlerde 2021 yılının Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilecektir.

01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks temel endeks olarak kabul edilecektir.

12.

Devam eden işlerde diğer bir ifadeyle 1 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında gerçekleştirilen imalatlara/kısımlara ek fiyat farkı verilecek mi? Hayır- Ek Fiyat Farkı sadece 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında en fazla 6 aylık süre için hesaplanacak.

13.

Geçici kabulü/kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Evet- Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihle dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişki hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı bu Esaslara gör hesaplanacak.

14.

Ek fiyat farkı ile ilgili belirlenmiş hesaplama formüleri var mı? Evet

1-Yapım İşleri için uygulama esaslarının 5. Maddesi,

İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı Düzenlenen Sözleşmelerde;
Fe=An x E x (Pn-1)
Pn=(Gn/Go)
E=0,56

İhale Dokümanında Fiyat Farkının Yİ-ÜFE Genel Endeksi Esas Alınarak Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde;
Fe=An x E x (Pn-1)
Pn=(Gn/Go)
E=0,41

İhale Dokümanında Fiyat Farkının Yİ-ÜFE Ağırlık Oranlarına İlişkin Temsil Katsayıları Esas Alınarak Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde;
Fe=An x E x (Pn-1)
Pn= ( a*İn/İo ) + (b1*Çn/Ço) + (b2*Dn/Do) + (b3*Yn/Yo) + (b4*Kn/Ko) + (b5*Gn/Go) + (c*Mn/Mo)
E=0,33

2-Hizmet alımları için uygulama esaslarının 6. Maddesi,

İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı Düzenlenen Sözleşmelerde;
Fe=An x E x (Pn-1)
Pn=(Gn/Go)
E=0,56

İhale Dokümanında Fiyat Farkının Yİ-ÜFE Genel Endeksi Esas Alınarak Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde;
Fe=An x E x (Pn-1)
Pn=(Gn/Go)
E=0,41

İhale Dokümanında Fiyat Farkının Yİ-ÜFE Alt Endeksleri Esas Alınarak Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde;
E;0,33
Fe=An x E x (Pn-1)
Pn= a1+(a2*İn/İo)+(b1* Yn/Yo)+(b2* Gn/Go)+(c* Mn/Mo)
E=0,33

İhale dokümanında sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde;
Fe=An x E x (Pn-1)
[Pn= a1+(1-a1)*Gn/Go]
E;0,56

3-Mal alımları için uygulama esaslarının 7. Maddesi,

İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı Düzenlenen Sözleşmelerde;
Fe = (M x B) x E x [(Gn/G0) -1]
E=0,56

İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde;
Fe = (M x B) x E x [(A2/A1) -1]
E=0,33

15.

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişki hüküm bulunan işler ile hüküm bulunmayan işler arasından ek fiyat farkı hesaplaması için bir farklılık var mı? Evet- Yayımlanan esasların 5. 6. Ve 7. Maddelerde yer alan hesap formüllerinde E Sabit katsayısına yer verilmiş olup, İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanıp Hesaplanmayacağına göre E Sabit katsayısı farklılık göstermektedir.

16.

Uygulama esaslarında yayımlanan hesap formüllerinde yer alan E Sabit katsayı oranları nedir? 1-Yapım İşleri için uygulama esaslarının 5. Maddesi,

İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı Düzenlenen Sözleşmelerde; E;0,56

İhale Dokümanında Fiyat Farkının Yİ-ÜFE Genel Endeksi Esas Alınarak Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde; E; 0,41

İhale Dokümanında Fiyat Farkının Yİ-ÜFE Ağırlık Oranlarına İlişkin Temsil Katsayıları Esas Alınarak Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde; E;0,33

2- Hizmet alımları için uygulama esaslarının 6. Maddesi;

İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı Düzenlenen Sözleşmelerde; E;0,56

İhale Dokümanında Fiyat Farkının Yİ-ÜFE Genel Endeksi Esas Alınarak Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde; E; 0,41

İhale Dokümanında Fiyat Farkının Yİ-ÜFE Alt Endeksleri Esas Alınarak Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde; E;0,33

İhale dokümanında sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde; E; 0,56

3-Mal alımları için uygulama esaslarının 7. Maddesi

İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı Düzenlenen Sözleşmelerde; E; 0,56

İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanacağı Düzenlenen Sözleşmelerde; E; 0,33

17.

Doğrudan Temin ile yapılan işler için ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Hayır- Yayımlanan uygulama esasları 4734 sayılı kanuna göre ihalesi ile yapılan işler için uygulanabilmektedir. Bilindiği üzere Doğrudan temin 4734 sayılı kanunda sayılan bir ihale usulü değildir.

18.

2886 sayılı kanun kapsamındaki işler için ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Hayır- Yayımlanan uygulama esasları 4734 sayılı kanuna göre ihalesi ile yapılan işler için uygulanabilmektedir.

19.

Ek fiyat farkına esas alınacak tutarlar nasıl belirlenecek? 1/7/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirile sözleşme kısmı için yapılan hakediş tutarları dikkate alınacaktır.

20.

Hesaplama sonucunda ek fiyat farkının eksi (-) çıkması durumunda yüklenicinin hakkedişinde kesinti yapılır mı? Hayır-  Hesaplama sonucunda ek fiyat farkının eksi (-) çıkması durumunda hakedişte kesinti yapılmaz.

 

21.

İhale dokümanında yer alan fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkileyen bir durum var mı? Hayır- Bu Esaslar kapsamındaki işlerde, varsa ihale dokümanındaki fiyat farkına ilişki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ek fiyat farkı hesaplanması, ihale dokümanındaki fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkilemez.
22. Birim fiyatlı yapım işlerinde ihzar edilen malzeme için, nasıl uygulama yapılacak? Birim fiyatlı yapım işlerinde ihzar edilen malzeme için, ihzaratın yapıldığı ay uygulama ayı kabul edilerek işlem yapılır.
23. Yüklenicinin İş programının gerisinde veya ilerisinde olması halinde hesaplama nasıl yapılacak? Ek fiyat farkı hesaplamalarında iş programına uygun olma şartı aranmaz.
24. Gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Hayır-  İş veya teslim süresi 1/7/2021 tarihinden önce sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, ek fiyat farkı hesaplanmaz.
25. Ek fiyat farkı ödenmesi halinde yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değişir mi? Hayır- Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek tutarlar ek fiyat farkı olup yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez.
26. Karma sözleşmeli yapım işlerinde ek fiyat farkı nasıl hesaplanacak? Karma sözleşmelerde, işin anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyatlı bölümler için ayrı ayrı ek fiyat farkı hesaplanır.
27. Mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idarede kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Evet-  Yapım işleri ile hizmet alımlarında 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idarede kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde iş kalemleri ya da gruplarının iş programına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğin bakılmaksızın 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılan imalat ve işlere ek fiyat farkı hesaplanır. Mal alımlarında 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi üzerine veya idareden kaynaklanan nedenlerle yükleniciye süre uzatımı verilıniş olması halinde, uzatılan sürede yeni teslim programına uygu teslimat yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 1/7/2021 ile 3 l/12/2021 tarihlileri arasında (bu tarihler dahil) teslim edilen mallara ek fiyat farkı hesaplanır.
28. İhale tarihi (son teklif verme tarihi) ile teslim tarihi arasındaki süre 60 takvim gün ve altında olan mal alımlarında (kısmi teslim yapılan mal alımlarında bu sürede teslim edile kısımlar için), ek fiyat farkı hesaplanacak mı?

 

Hayır- İhale tarihi (son teklif verme tarihi) ile teslim tarihi arasındaki süre 60 takvim gün ve altında olan mal alımlarında (kısmi teslim yapılan mal alımlarında bu sürede teslim edile kısımlar için), ek fiyat farkı hesaplanmayacak.

 

29. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen elektrik, ilaç, petrol ürünler ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında, ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Hayır- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen elektrik, ilaç, petrol ürünler ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında ek fiyat farkı hesaplanmayacak.
30. Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütler nasıl giderilecek? Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütler gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.
31. Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplaması öngörülmeyen ve aylık olarak Hakediş düzenlenmeyen işler için hesaplama nasıl yapılacak? Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplaması öngörülmeyen ve aylık olarak Hakediş düzenlenmeyen işler için hesaplamada tereddüt bulunmaktadır. Bu tereddüt Kamu İhale Kurumu giderilmelidir.
32. İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümlere göre ihalesi yapılan işler için ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilir.
33. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine göre idareler adına gerçekleştirdiği alımlarda ek fiyat farkı hesaplanacak mı? Hayır- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine göre idareler adın gerçekleştirdiği alımlarda ek fiyat farkı hesaplanmaz.
34. 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin alımlarda ek fiyat farkı hesaplanacak mı? 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtile şartları sağlayan sözleşmeler için, ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat fark hesaplanabilir.
35. Hesaplanan ek fiyat farklarına ilave KDV ödenecek mi? Yayımlanan uygulama esaslarında KDV ödenip ödenmeyeceğine yönelik bir düzenleme yer almamakla birlikte, ödenmesi gerektiği kanaatindeyim.

SÖZLEŞME DEVRİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

S.No

Soru Cevap
1. Sözleşme devri hangi işleri kapsamaktadır? 4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler bu Esaslara göre devredilebilir.
2. Sözleşme devri için yüklenicilerin idareye başvurması gerekiyor mu? Evet- Bu Esaslara göre sözleşmelerin devri için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.
3. Sözleşme devri için idarenin takdir yetkisi var mı? Evet- Bu Esaslara göre sözleşmeler idarenin onayı ile devredilebilir.
4. Sözleşme devri için yüklenicilerin idareye başvurması için belirlenen bir süre var mı? Evet-   Bu Esaslara göre sözleşmelerin devri için, yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir Son Başvuru tarihi 25.04.2022’dir.
5. Sözleşme devri için yüklenicilerin idareye başvurması halinde idarenin karar vermesi için belirlenen bir süre var mı? Evet- Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır.
6. Sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenicinin devir işlemlerini tamamlaması için belirlenen bir süre var mı? Evet- İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilir.
7. Yüklenicinin idareye Sözleşme devri için başvuruda bulunması, sözleşmede kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırır mı? Hayır- Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmede kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
8. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranması gerekiyor mu? Evet- Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarih itibarıyla aranır. Ancak, yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortakla arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz.
9. Devredecek kişinin önceki üç yıl içinde başka bir sözleşmeyi devretmemiş veya devralmamış olması şartını sağlaması gerekiyor mu? Hayır-  Bu esaslar kapsamındaki Sözleşme devirlerinde, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz.
10. Devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınır mı? Hayır- Bu esaslar kapsamında devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicini teminatı iade edilir.
11. Devredilecek sözleşmelerden kesin teminat ile ilgili işlemler nelerdir? Sözleşmeyi devreden yüklenicini teminatı iade edilir. Yeni yüklenici tarafından işin tamamı için kesin teminat verilir.
12. Sözleşmenin devredilmesi durumunda, ilk yüklenici için ek fiyat farkı hesaplanır mı? Evet- Başvurması halinde belirtilen dönemde yapılan işler için ek fiyat farkı hesaplanır.
13. Ek fiyat farkı hesaplanması için başvurulan sözleşmelerde ayrıca sözleşme devri talebi yapılabilir mi? Evet- Ek fiyat farkı hesaplanması için başvurulan sözleşmelerde sözleşmenin devri için başvuruda bulunulabilir.
14. Sözleşmeyi devralacakların ilk ihalede aranan şartları taşıması ne demektir? 4734 sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan şartların yanında ihaleye çıkılmadan önce idarelerce hazırlanan idari şartnamede İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri belirleyerek varsa ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla bir takım bilgi ve belgeler istenmektedir. Bu nedenle de kanun maddesinde yer alan düzenleme gereği devir esnasında devralacak gerçek veya tüzel kişinin de ilk ihalede istenen bu bilgi ve belgeler ile bu belgelerde aranan şartların sağlandığını gösteren belgeler istenmelidir.

Bunun yanı sıra idarece sözleşme yapılması aşamasında yükleniciden talep edilen bilgi ve belgelerin de 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 10. ve 11. Maddeleri ile teklif mektubunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde ve ihalelerde isteklilerde aranan/isteklilerce taahhüt edilen ihale dışı bırakılma nedenlerinden herhangi birini taşımaması koşulu ile ihaleye katılamayacak kişilerden olmaması koşulu sözleşmeyi devralacakta da aranmalıdır.

İhale yetkilisinin yazılı onayı sonrasında sözleşmeyi devir alacak olan yüklenici adayının ilk ihale şartlarını taşıdığı tespit idarece edildikten sonra; ilk sözleşme bedelinin %6’sı oranında (Sözleşmeyi devredecek olan yüklenicinin teklifinin sınır değerin altında olması halinde kesin teminat yaklaşık maliyetin %9’u oranında olmalıdır.) ve varsa %6 oranında ek kesin teminatları vermesi ve sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir.

15. Sözleşmenin devredilmesi durumunda, devir sözleşmesinin noterce onaylanması gerekiyor mu? Bu husus ile ilgili yayımlanan esaslarda herhangi bir düzenleme yer almadığından yürürlükte bulunan mevzuatlar çerçevesinde noter onayının yapılması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın