Vakıf Kültür Varlıkları Onarım ve Restorasyon İşleri Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapıldı

vakif-kultur-varliklari-onarim-ve-restorasyon-isleri-usul-ve-esaslarinda-degisiklik-yapildi

10.11.2022 Tarihli ve 32009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6370 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda” değişiklik yapıldı.  Yapılan düzenleme ile;

1. Usul ve Esasların uygulanmasındaki temel ilkelere aşağıdaki maddeler eklendi;

  • İdare, yapacağı ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
  • Ödeneği bulunmayan hiçbir işe için ihaleye çıkılamaz.

2. Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespitinde öncelikli olarak “Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce” belirlenen fiyatların kullanılması,

Yurt dışı vakıf kültür varlıklarının yaklaşık maliyetinin tespitinde işin yapılacağı yerin mevzuatı dikkate alınarak, yerel yüklenici, alt yüklenici, gerçek kişi veya kuruluşlardan alınacak fiyat ve değeri uygulama yetkisinin Vakıflar Genel Müdürlüğü ihale yetkilisine verilebileceği.

3. Pazarlık Usulü ihalelerin parasal limitleri güncellendi ve davet edilecek istekli sayısı en az 3’den 5’e çıkarıldı.

4. Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, yeterliğin belirlenmesinde  Türk Lirası olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunulması durumunda yabancı para birimi olarak verilen teklif tutarı ilan/davet tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek belirlenir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinde, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları kullanılarak oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinde çarpım ve toplamlarda yazılımdan kaynaklanan yuvarlama nedeniyle farklılıklar oluşması durumunda (toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha altında) aritmetik hata olarak değerlendirileceği.

6. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin ihale komisyonunun takdir yetkisinin kullanılması noktasında düzenleme yapıldı.

7. İş artışı değerlendirmesine ilişkin oranlarda düzenleme yapıldı.

  • %20’sini aşmamak üzere harcama yetkilisinin
  • %50’sini aşmamak üzere Genel Müdürün
  • %100’ünü aşmamak üzere Bakanın onayı ile bir defa veya birden fazla sayıda iş artışı yapılabilir.

Yapılan düzenlemeler yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması hakkında Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın