Köylere Hizmet Götürme Birliği İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilmesi

koylere-hizmet-goturme-birligi-ihalelerinde-ek-fiyat-farki-verilmesi

Ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmenin devrine ilişkin 7351 sayılı kanun 22.01.2022 Tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenleme ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Geçici Madde 5- Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri” maddesi eklendi.

Geçici 5.inci maddenin uygulanmasına ilişkin 5203 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ise 24.02.2022 Tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre istisna ve kapsam dışı alımlarda geçici 5’inci madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilmesi için ilgili mevzuatlarında 120 gün içerisinde düzenleme yapılması gerekmektedir.

04 Haziran 2022 Tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Köylere Hizmet Götürme Birliği İhalelerinde geçici 5’inci madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilmesi imkanı getirilmiş oldu.

Yüklenici firmaların ek fiyat farkı alabilmeleri için 04.06.2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili idareye yazılı olarak başvuru yapması zorunludur.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanarak ek fiyat farkı verilebilir.

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) Ek fiyat farkı ile ilgili diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın