İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelleri İade Edilebilecek

26 Kasım 2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazetede 7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup, yayımlanan kanun ile 4734 sayılı kamu ihale kanununda yapılan değişiklikler neticesinde İtirazen Şikâyet başvuru bedelleri artık iade edilebilecek.

Buna göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliler özetle aşağıda belirtilmiştir.

 1. Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların yaş sınırı 30 yaşından 35 yaşa çıkarılmıştır.
 2. Kanun maddesinin yürürlüğe girmesi öncesinde ve sonrasında itirazen şikâyet başvurusu sonucunda başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde;
 • Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kurul kararlarına ilişkin başvuru bedellerinin ödenebilmesi için başvuru sahibi tarafından ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihi (26.11.2022) izleyen 30 gün içerisinde (son başvuru tarihi 26.12.2022) yazılı olarak Kamu İhale Kurumundan iade talebinde bulunması gerekecek. Kurul kararının başvuru sahibine bildirildiği tarih ile itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik Kamu İhale Kuruma yapılan başvuru tarihi arasındaki süre için faiz işlemeyecek. Başvuru dışındaki hallerde başvuru bedeli iade edilmeyecek
 • Kanun maddesinin yürürlüğe girmesi sonrasındaki başvurularda Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talepte bulunması gerekecek. Son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemeyecek başvuru yapılmaması gibi diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmeyecek.
 • Her iki durumda da (kanun maddesinin yürürlüğe girmesinden önce ve sonra) başvuru sahibinin talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılacaktır.
 1. Sözleşme imzalandıktan sonra itirazen şikâyet başvurusu veya mahkeme kararı uyarınca verilen Kamu İhale Kurul kararı, mücbir sebepler veya yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece sözleşmenin feshedilmesi halinde 53’üncü maddenin (j) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında yükleniciden tahsil edilen KİK payı hiçbir durumda iade edilmeyecek.
 2. 4734 sayılı kanunun EK-1. maddesi ile kamu ihale kurumuna verilen yetkinin kapsamı genişletilerek EKAP üzerinden, 4734 sayılı Kanundan istisnaedilen ihaleler ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlar dahil olmak üzere her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin olarak; yaklaşık maliyetin ve dokümanların hazırlanması. İlanların yayımlanması, tekliflerin veya yeterlik başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi, ihalelerin sonuçlandırılması, sözleşmelerin imzalanması, sonuç bildirimi, hakedişlerin düzenlenmesi gibi her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatlar ile şikayet ve itirazen şikayet başvuruları kısmen veya tamamen Kurum tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecektir.

7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile ilgili yer alan maddeler aşağıda verilmiştir.

“MADDE 11- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (h) fıkrasının dördüncü paragrafında yer alan “ilk gününde otuz yaşını” ibaresi “birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafın dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, fıkranın  mevcut  beşinci paragrafında yer alan “, personelin atanma ve çalışma usul ve esasları” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddenin (j) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, meslek personeli ile diğer kurum personelinin atanma, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe uygun olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar ve bu unvanlara yapılacak atamalara ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.”

“Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.”

MADDE 12- 4734 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 13 üncü maddesi saklı kalmak üzere bu Kanunda veya diğer kanunlarla bu Kanundan istisna edilenler ile doğrudan teminle yapılanlar da dâhil olmak üzere, her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin olarak; yaklaşık maliyetin ve dokümanların hazırlanması, ilanların yayımlanması, tekliflerin veya yeterlik başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi, ihalelerin sonuçlandırılması, sözleşmelerin imzalanması, sonuç bildirimi, hakedişlerin düzenlenmesi gibi her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatlar ile şikayet ve itirazen şikayet başvuruları kısmen veya tamamen Kurum tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kurum, EKAP’ın kurulması ve işletilmesine, birinci fıkra kapsamında yapılacak işlemlere, alım, ihale ve sözleşme süreçlerinde elektronik araçların kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile EKAP üzerinden yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 13- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ve 53 üncü maddenin (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki koşulları sağlayan Kurul kararlarına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün içinde itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik başvuru sahibi tarafından Kuruma yazılı talepte bulunulması durumunda 53 üncü maddenin (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki hüküm uygulanır. Kurul kararının başvuru sahibine bildirildiği tarih ile itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik Kuruma yapılan başvuru tarihi arasındaki süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.”

 

Yayımlanan kanun değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

İtirazen şikâyet başvuru bedellerinin iadesine ilişkin dilekçede dikkat edilmesi gerekenler

Yayımlanan kanun değişikliği ile itirazen şikayet başvuru bedellerinin iadesinin yapılabilmesi için başvuru sahibi tarafından iade talebinin yazılı olarak yapılması gerektiği düzenlenmiştir.

Buna göre itirazen şikâyet başvuru bedellerinin iadesine ilişkin dilekçede dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

 • Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması gerekir
 • Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih öncesi veya sonrasındaki itirazen şikayet başvuru bedellerinin iadesi için, başvuru sahibinin süresinde ve yazılı olarak talepte bulunmaması durumunda başvuru bedelleri Kamu İhale Kurumu tarafından iade edilmeyecek.
 • Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 26.11.2022 tarihinden sonraki başvurularda Kamu İhale Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilmesi ve bu kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kuruma iadenin yapılması için yazılı talepte bulunması gerekir.
 • Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 26.11.2022 tarihinden önce alınan ve başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunduğu Kurul kararlarına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün içinde, diğer bir ifadeyle 26.12.2022 tarihinde kadar itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik başvuru sahibi tarafından Kamu İhale Kuruma yazılı talepte bulunulması gerekir.

Burada özellikle önemli olduğunu düşündüğümüz bir hususu da ifade etmek gerekirse itirazen şikâyet başvuru bedellerinin iadesinin yapılabilmesinin ön koşulunun; Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması gerektiğidir. 

Dolayısıyla başvuru bedellerinin iadesi için öncelikle idareye yapılan şikayet başvuru dilekçeleri olmak üzere, Kamu İhale Kurumuna yapılacak olan itirazen şikâyet başvurularına ilişkin dilekçelerin doğru bir şekilde hazırlanması önemli olacaktır.

Konu ile ilgili AMP Yazılım’ın destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 1. Kanunun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih öncesindeki başvurularınıza ilişkin alınan kurul kararları incelenerek itirazen şikayet başvuru bedellerinin iadesine ilişkin dilekçelerinizin hazırlanması.
 2. Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih sonrası için başvuru bedellerinin iadesine ilişkin dilekçelerinizin hazırlanması.
 3. Başvuru bedellerinin iadelerinin sağlanması için şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinin hazırlanması.

Bu ve benzeri konulardaki  destek ve danışmanlık hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz. 

Gsm : 0532 475 22 41

danisman@ampyazilim.com.tr

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın