İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Yayınlandı

itirazen-sikayet-basvuru-bedelinin-iadesine-iliskin-yonerge-yayinlandi-hakedis.org-1220x500

Kamu İhale Kurulu kararıyla itirazen şikayet başvurularındaki iddialarının tamamı haklı bulunan talep sahiplerine, itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine ilişkin usul ve esasları belirten “İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge” 2022/DK.D-243 sayılı kurul kararı ile yayınlandı.

Yayınlanan yönergeye göre;

1. İade taleplerinin Kurum tarafından belirlenen forma uygun olarak, Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile elden veya posta yoluyla ya da e-imza kullanılarak EKAP üzerinden yapılması gerekir. Birden fazla karara ilişkin şikayet başvuru bedeli talep edilmesi durumunda her bir karar için ayrı ayrı iade talebi yapılması gerekir. Teki bir dilekçe ile birden fazla itirazen şikayet başvuru bedeli talep edilemez.

2. İade taleplerinin talepte bulunmaya yetkili kişilerce yapılması gerekir

 • Talep sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
 • İlgisine göre T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası
 • İletişim ve adres bilgileri
 • Talebe konu Kurul kararının tarihi ve sayısı
 • Başvuru bedeli iadesinin yapılacağı uluslararası banka hesap numarası (IBAN) bilgileri
 • Talepte bulunmaya yetkili olduğuna dair bilgi ve/veya belgelerin aslı veya yetkili mercilerce tasdikli örneklerinin sunulması zorunludur.
  • Talep sahibinin gerçek kişi olması durumunda;
   • Bizzat talepte bulunulması durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi.
   • Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi.
   • Avukat aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti.
  • Talep Sahibinin tüzel kişi olması durumunda;
   • Bizzat talepte bulunulması durumunda, 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğin ilgili açıklamaları gereğince tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
   • Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi.
   • Avukat aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti.
  • Talep sahibinin ortak girişim olması durumunda;
   • Ortak girişimin ortağının gerçek kişi olması durumunda, (a) bendinde sayılan belgeler,
   • Ortak girişimin ortağının tüzel kişi olması durumunda, (b) bendinde sayılan belgeler

3. İade taleplerinin

 • 26.11.2022 Tarihinden sonra alınan Kurul kararlarına yönelik olanlarda, kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren 30 gün içinde
 • 26.11.2022 Tarihinden önce alınan Kurul kararlarına yönelik olanlarda geçici 21’inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde (26.12.2022’ye kadar) yapılması gerekir.

Kurum, iade taleplerinin uygunluğunu talep tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırır.

4. Yargı kararının uygulanmasını teminen alınan Kurul kararında talep sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamında haklı bulunduğunun tespiti halinde, Kurul kararında ayrıca başvuru bedelinin iadesinin yapılmasına karar verilir. Bu durumda, talep sahibi tarafından, alınan Kurul kararının kendisine bildirimini izleyen tarihten itibaren otuz gün içinde iade talebinde bulunulması gerekir.

Kamu ihale Kurumu tarafından yayınlanan İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge‘ye buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın