Geçici Hakedişlerde İhtirazı Kayıt Uygulaması Kaldırıldı

Genel itibari ile uzun süreli olan yapım işlerinde yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen imalatların bedelleri sözleşmede belirtilen süreler içinde geçici hakediş evrakları ile ödenir. Geçici hakedişlerin ödeme süreç ve yöntemlerine ilişkin detaylar yapım işleri genel şartnamesinin 39’uncu maddesi ile hizmet alımları genel şartnamesinin 42’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Geçici hakedişler kamu ihale sözleşmeleri gereğince yürütülen işlerde yüklenicinin işi ifası sırasında yaptığı işlere karşılık olarak imalatların bedellerinin ödenmesi için düzenlenen raporlardır.

Genel şartname hükümlerine göre, yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olması durumunda, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “idareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılırdı.

Yapım işleri ve hizmet alımı ihalelerinde hakediş raporlarına “ihtirazı kayıt” uygulamasını düzenleyen genel şartname hükmü Danıştay 13. dairesinin; 06.06.2023 tarih ve E:2023/404, K:2023/2398 sayılı ve 06.06.2023 tarih ve E:2023/403, K:2023/289 sayılı kararları ile iptal edilmiştir.

Danıştay 13. dairesi tarafından alınan bu kararlar neticesinde Kamu ihale Kurumu tarafından yapım ve hizmet alım ihalelerinde geçici hakediş raporlarına itiraz edebilmek için hakediş raporuna ihtirazı kayıt yapma zorunluluğunun kaldırıldığına ilişkin “2023/DK.D-210” ve “2023/DK.D-208” nolu düzenleyici kurul kararları yayınlanmıştır.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan kurul kararları aşağıda yer almaktadır.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No                                             : 2023/042
Gündem No                                            : 45
Karar Tarihi                                             : 16/08/2023
Karar No                                                 : 2023/DK.D-210
Toplantıya Katılan Üye Sayısı                 : 7
Gündem Konusu                                     : Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptali talebi ile açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 06.06.2023 tarih ve E:2023/403, K:2023/2899 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının uygulanması.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptali talebi ile açılan davada, Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 06.06.2023 tarih ve E:2023/403, K:2023/2899 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesi için Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin iptal edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

—————————————-

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No                                             : 2023/042
Gündem No                                            : 43
Karar Tarihi                                             : 16/08/2023
Karar No                                                 : 2023/DK.D-208
Toplantıya Katılan Üye Sayısı                 : 7
Gündem Konusu                                     : Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42 nci maddesinin (a) bendinde yer alan hükmün iptali talebi ile açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 06.06.2023 tarih ve E:2023/404, K:2023/2898 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının uygulanması.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42 nci maddesinin (a) bendinde yer alan “Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması  ve  hakediş  raporunun  “İdareye  verilen  ……..tarihli  dilekçemde  yazılı  ihtirazı  kayıtla” cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.” hükmünün iptal edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın