Yapım İşleri için Ek Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Çıkıyor

Ek Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Çıkıyor 2023

Meclis başkanlığına 24/11/2023 tarihinde, 2/1812 Esas Numarası ile sunulan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin 40’ıncı maddesinde; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Yapım işlerine ek fiyat fark ve süre uzatımı verilmesi” ile ilgili  GEÇİCİ MADDE 7 eklenmesi teklif edilmiş olup, söz konusu madde 07.12.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 29/11/2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13/9/20 23 tarihli ve 2023/153 sayılı Karar’ı uyarınca kabul edilen maddenin son hali aşağıdaki şekildedir.

Ayrıca, Meclis Genel Kurul görüşmelerinde madde de ek önerge ile değişiklikler yapılmıştır.

“MADDE 40- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi

GEÇİCİ MADDE 7- 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı sözleşmedeki fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1,00’e kadar artırılarak hesaplanabilir.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde on beşine kadar fiyat farkı hesaplanabilir.

Birinci fıkra kapsamındaki sözleşmelerde altı ayı geçmemek üzere idarece bu maddeye göre süre uzatımı verilebilir.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair hususlar dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri, bu Kanunun 8 nci maddesine göre belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Geçici 5 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki yapım işleri sözleşmeleri için bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.”

Ek önerge teklifi ve gerekçesi

Meclis genel kurulunda teklifi yapılan ve kabul edilerek maddeye eklenen önerge ve gerekçesi aşağıdaki şekildedir.

Önerge teklifi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan 79 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 40’ıncı maddesiyle 4735 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7’nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “sonra (bu tarih dâhil)” ibaresinin “31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil” şeklinde değiştirilmesini ve aynı fıkranın (a) bendine aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

“Bu katsayı, 2985 sayılı Kanun kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde 1,15’e kadar artırılabilir.”

Gerekçe: Önergeyle ek fiyat farkı ödenebilecek dönemin bitiş tarihinde belirlilik sağlanmaktadır. Artan konut talebinin karşılanmasına yönelik olarak toplu konut işlerinin 2024 yılı içerisinde ivedilikle tamamlanması amacıyla nitelikli ve yoğun işçilik gerektiren ve maliyet artışlarının diğer imalatlara göre daha yüksek olduğu tünel kalıp sisteminin kullanıldığı toplu konut yapım işlerinde ek fiyat farkı ödemesine ilişkin katsayı tavanı farklılaştırılmaktadır.

Buna göre Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun maddesinin son haliyle kapsamı aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 1. Düzenleme sadece yapım işleri sözleşmelerini kapsayacaktır. Mal alımı ve Hizmet alımlarına ait sözleşmeleri kapsamayacaktır.
 2. İhale tarihi 01/03/2023 öncesi olan işler kapsamda olacaktır. Bu tarih ve sonrasında yapılan ihaleler kapsam dışında kalmaktadır. (Örneğin ihale tarihi 02.03.2023 olan ve devam eden yapım işi kapsamda olamayacaktır.)
 3. İhale tarihi itibari ile kapsamda olan sözleşmelerin maddenin yürürlüğe gireceği tarih (resmî gazetede yayımlanacağı tarih) itibari ile geçici kabulünün ONAYLANMAMIŞ olması gerekir.
 4. İhale tarihi itibari (01/03/2023 öncesi işler) ile kapsamda olan ve devam eden işlerin 01/01/2024 tarihi ve sonrası yapılan imalatları için fiyat farkı verilecek.
 5. 2023 yılı ve öncesinde gerçekleştirilen imalatlar için geriye dönük herhangi bir hesaplama ve ödeme yapılmayacak.
 6. Fiyat farkı ödemeleri 01/01/2024 tarihinden itibaren 31/12/2024 tarihine kadar 1 yıl süreyle verilebilecektir.
 7. İhale tarihi itibari ile kapsamda olan ve devam eden yapım işleri için 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecek. Bu konudaki düzenleme ve uygulama Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanacak olan uygulama esaslarında belirlenecektir.
 8. Sözleşmesinde fiyat farkı hesabı OLAN ve TOKİ dışındaki kamu kurumları tarafından ihalesi yapılan işlerde B katsayısının üst sınırı 0,90’dan 1,00’a kadar yükseltilebilecek. 1,00 katsayısı üst sınır olup, bu katsayı Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanacak uygulama esaslarında belirlenecektir.
 9. Sözleşmesinde fiyat farkı hesabı OLAN ve 2985 sayılı Kanun diğer bir ifade ile TOPLU KONUT KANUNU (TOKİ) kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B katsayısının üst sınırı 0,90’dan 1,15’e kadar artırılabilir.”
  1,15 katsayısı üst sınır olup, bu katsayı Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanacak uygulama esaslarında belirlenecektir.
 1. Sözleşmesinde fiyat farkı hesabı OLMAYAN işlerde, Yİ-ÜFE genel endeksinin ihale tarihi ile 01/01/2024 sonrasında fiyat farkının hesaplanacağı aya ait artışın %15’ine kadar fiyat farkı verilecek.
  %15 oranı üst sınır olup, bu oran Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanacak olan uygulama esaslarında belirlenecektir.
 1. İstisna kapsamında ihale edilen yapım işleri sözleşmeleri için de benzer düzenlemeler ilgili mevzuatında yapılabilecektir.

Geçici Madde-7’nin yer aldığı yasanın tamamının Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması sonrasında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Hesaplamalar kanun maddesi yürürlüğe girdikten sonra Cumhurbaşkanı kararı ve eki uygulama esasları yayımlandıktan sonra yapılabilecektir.

AMP Kalitesinde doğru hesaplar ve danışma için 0532 475 22 41 numaralı telefondan bizi arayın.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın