Deprem Kapsamında Yapılacak Ödemeler İçin Vergi Borcu Yoktur Yazısı Aranılmayacak

vergi-borcu_yoktur_yazisi_istenilmesi_ötelendi_1220x500_hakedis.org

Tahsilat Genel Tebliği’nin Birinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” maddesi gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000,00 TL’nin üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istemeleri zorunludur. Hak sahibinin belirlenen tutarın üzerinde borcu olması durumunda ödemeler gerçekleştirilemez.

17 Şubat 2023 Tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle 31.07.2023 tarihine kadar yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yapılan düzenleme ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarınca deprem kapsamında yapacakları ödemeleri kapsamaktadır.

Konuya ilişkin resmi gazetede yayınlanan tebliğ ve Gelirler İdaresi tarafından yayınlanan açıklama aşağıda yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: A SIRA NO: 15)

MADDE 1- 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in  Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Gelirler İdaresi Açıklayıcı Bilgi Notu:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına verdiği yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartı getirilmiş ve konu ile ilgili açıklamalara Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile bu kanunlar kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) tarafından Tebliğde belirtilen 5.000,-TL ve üzeri ödemeler sırasında, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerektiği düzenlenmiştir.

17/2/2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:15 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca ülke genelinde 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgenin aranılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bir Cevap Yazın