Beklenen Tasfiye Yasası Yayınlandı. Süreç Nasıl Olacak?

Tasfiye Yasası, Tasfiye Hesabı AMP'de

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşme imzalayarak kamuya iş yapan yüklenici firmaların beklediği  sözleşmelerin tasfiyesi ve devrine ilişkin Tasfiye Yasası yayınlandı.

Son dönemde ülkemizde yaşanan döviz kurundaki yükseliş ve imalat girdilerinde oluşan beklenmedik fiyat artışları inşaat maliyetlerinin de aynı oranda artmasına neden olmuştur. İnşaat maliyetlerinde oluşan bu artış karşısında Kamu İhale Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapım işi yapan bazı yüklenici firmalar iş yapamaz hale gelmiştir.

Yapılacak mevzuat düzenlemesinde tasfiye süreci ile birlikte devam edecek işler içinde ek fiyat farkı kararnamesi de bekleniyordu. Fakat yayınlanan torba yasada yüklenici firmaların tasfiye sürecine ek olarak bekledikleri fiyat farkına ilişkin bir düzenleme yer almadı. Yapılan düzenlemeyle yüklenici firmalara sadece tasfiye ve devir hakkı verilmiş oldu.

Tasfiye Süreci Nasıl İşleyecek?

Tasfiye süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecek;

  1. İhale tarihi 31.08.2018 öncesinde olan ve18 Ocak 2019 tarihi itibariyle devam eden sözleşmeleri kapsar.
  2. Yüklenici firma tarafından 60 gün içinde (18 Mart 2019’a kadar) idareye yazılı başvuru yapılması gerekir.
  3. Tasfiye edilecek işe ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınacak.
  4. İdare tarafından onay verilecek.

Tasfiye Sürecinin işleyişine ilişkin İstanbul Taksim’de sınırlı kontenjanla düzenlenecek seminerimizde yerinizi hemen ayırtmanızı öneriyoruz. Seminerin amacı Tasfiye Yasasının kapsamı ve uygulanması konusunda idareler ve yüklenicileri bilgilendirmek, karşılaşabilecekleri problemlere çözüm önerileri sunmaktır.

 

AMP Yazılım olarak kullanıcılarımızın çalışmalarına kesintisiz olarak devam edebilmeleri için Tasfiye Sürecindeki hesapları gerçekleştirebilecekleri ve ilgili evrakları otomatik olarak oluşturabilecekleri “Tasfiye Modülü”nü hazırladık ve Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet programımıza entegre ettik.

tasfiye-yasasi-hakedis-programi

Tasfiye Yasasını da içeren “7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4– 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

Düzeltme: Bu konuda, AMP Yazılım Genel Müdür Yardımcısı İnş. Müh. Erim Dilmen’in hazırlamış olduğu, tasfiyey hesaplarının detaylarını anlatan makaleyi buradan okuyabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın