Süre Uzatımı ve Fiyat Tespitine Yönelik “2022/DK.D-320” Düzenleyici Kurul Kararı Yayınlandı

sure-uzatimi-ve-fiyat-tespitine-yonelik-duzenleyici-kurul-karari-yayinlandi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 6’ncı maddenin uygulama sürecinde yaşanan tereddütleri gidermek için Kamu İhale Kurumu tarafından 07.09.2022 tarihli ve 2022/DK.D-320 No.lu kurul kararı yayınlandı. Yayınlanan kurul kararı ile ;

 1. Fiyat farkı verilmeyen yapım sözleşmelerinde yeni fiyat tespiti nasıl yapılacak
 2. İş programını gerisinde kalınan durumlarda  verilecek süre uzatımı nasıl belirlenecek

Konularına açıklık getirilmiş oldu.

Fiyat Tespiti

Sözleşmesinde fiyatı bulunmayan imalatların fiyat tespitinin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler yapım işleri genel şartnamesinin 22’nci maddesinde ve fiyat farkı esaslarının 6’ncı maddesinde belirtilmiştir. Geçici 6’ncı maddenin uygulama esaslarına baktığımızda fiyat tespitine ilişkin herhangi bir açıklama  yapılmamışken hüküm bulunmayan hallerde fiyat farkına ilişkin esasların uygulanacağı belirtilmiştir.

Yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esasların 6’ncı maddesinin 8’inci fıkrasına göre  “Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Sözleşmesinde fiyat farkı olmayan ve geçici 6’ncı madde kapsamında ek ve/veya artırımlı fiyat farkı verilen bir işte uygulama sürecinde yapılmasına ihtiyaç duyulan yeni iş kaleminin fiyatının uygulama ayı rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilmesi durumunda bu işleri fiyat farkı verilen işler gibi kabul edip fiyat tespitinin buna göre yapılması gerekir.

1. Artırımlı Fiyat Farkı Verilen İşlerde Fiyat Tespiti

 • 01.01.2022 – 31.12.2022 Aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat (1+0,25x[Pn-1]) katsayısına bölünerek
 • 01.01.2023 – 31.12.2023 Aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat  (1+0,15x[Pn-1])katsayısına bölünerek

Tespit edilir.

Hesaplamalarda temel endeks olarak ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınır.

2. Ek Fiyat Farkı Verilen İşlerde Fiyat Tespiti

 • 01.01.2022 – 31.03.2022 Aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat (1+0,56x[Pn-1]) katsayısına bölünerek

Tespit edilir.

Ek fiyat farkı hesabında ihale tarihinin 01.07.2021 den önce ve sonra olma durumuna göre temel endeks değişiklik gösterdiği için yeni fiyat tespitinde de bu durumun dikkate alınması gerekir.

İhalesi 01.07.2021’den önce olan işlerde fiyat tespiti yapılırken temel endeks olarak 2021 Haziran ayının esas alınması, 01.07.2021 ve sonrası olan işlerde ise ihale tarihindeki endeksin esas alınması gerekir.

Ek ve artırımlı fiyat farkı hesabının birlikte ödendiği Ocak, Şubat ve Mart aylarında hesaplama yapılırken imalatlara ilişkin ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı ödemesine esas ayrı ayrı fiyat tespiti yapılması gerekecektir.

Süre Uzatımı

Süre uzatımına ilişkin hükümler 5546 sayılı geçici 6’ncı maddenin uygulama esaslarının 2’nci ve 12’nci maddelerinde belirtilmiştir. Uygulamasına esaslarının 2’nci maddesinde, 15.04.2022 tarihi itibari ile devam eden  sözleşmelerde 01.01.2022 – 31.03.2022 tarihleri arasında iş programına göre gerçekleştirilmeyen iş miktarı için süre uzatımı verileceği, 12’nci maddesinde de verilecek süre uzatımının 01.01.2022 – 31.03.2022 tarihleri arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarının bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesi ile tespit edileceği belirtilmiştir.

01.01.2022 – 31.03.2022 Tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yapılan imalatların iş programına göre 2021 yılına ait olması durumunda verilecek süre uzatımını belirlerken İş programına göre 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasındaki bir imalat gerçekleştirilmediği için 90 gün süre uzatımı verilmesi gerekir (Fen noktasında çalışılmayan günler varsa bunların dikkate alınması gerekir).

01.01.2022 – 31.03.2022 Tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların bir kısmının iş programına göre bahse konu tarih aralığından önce yapılması gereken imalatlara ilişkin olduğu durumlarda, söz konusu imalatlar bakımından 01.01.2022 ile 31.03.2022 tarihleri arasında iş programına göre işin bir kısmının yapıldığı dikkate alınarak süre uzatımı miktarının belirlenmesi gerekir.

Örneğin; 01.01.2022 – 31.03.2022 tarihleri arasında iş programına göre çalışılması gereken gün sayısının 60 gün olarak belirlendiği (30 gün havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem), bir işte;

 1. İş programına göre; 01.01.2022-31.03.2022 arasında 3.000.000,00 TL’lik imalat yapılacak.
 2. 01.01.2022 – 31.03.2022 Aralığında yapılan fiili imalat tutarı 2.000.000,00 TL
 3. Yapılan imalatın 1.000.000,00 TL’si iş programına göre 2022 yılından öncesine ait

Olması durumunda 01.01.2022 – 31.03.2022 aralığında yapılmayan imalatlara ilişkin süre uzatımını hesaplarken,

 1. Bu dönemde yapılan fiili imalat tutarından iş programına göre önceki döneme ait imalat tutarı çıkarılarak, iş programına göre bu döneme ait yapılan işin tutarı tespit edilir (2.000,000,00 – 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TL)
 2. İş programına göre yapılması gereken imalat tutarından iş programına göre yapılan imalat tutarı çıkarılarak iş programının gerisinde kalan imalatların tutarı tespit edilir ( 3.000.000,00 – 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TL)
 3. İş programına göre harcanması gereken tutar bu dönemdeki çalışılması gereken güne bölünerek bir günlük harcama tutarı belirlenir (3.000.000,00 TL / 60 Gün = 50.000,00 TL)
 4. İş programının gerisinde kalan imalat tutarı bir günlük harcama tutarına bölünerek verilmesi gereken süre uzatımı hesaplanır (2.000.000,00 TL / 50.000,00 TL = 40 Gün)

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan 2022/DK.D-320 No.lu karara buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın