Kültür Varlıkları İhaleleri 2021 Yılı Parasal Limitleri Yayınlandı

kultur-varliklari-ihaleleri-2021-yili-parasal-limitleri-yayinlandi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek ihaleleri için 2021 yılında uygulanacak parasal limitler 23 Ocak 2021 Tarihli ve 31373 Sayılı Resmi Gazetede yer alan “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Teblig 2021/1” ile yayınlandı.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereği 2021 yılına ait parasal limitler, 2020 yılına ait parasal limitlerin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında arttırılması ile tespit edilmiştir.

Yayınlanan parasal limitler 01.02.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL

LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2020 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar
MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü, 25 inci ve 27 nci maddelerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitler tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın