İş Ortaklıklarında İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Kurul Kararı Yayınlandı

is-ortakliklarinda-is-deneyim-belgesi-duzenlenmesine-iliskin-kurul-karari-yayinlandi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen işlerde firmalar en avantajlı teklifi sunarak ihaleyi kazanabilmek için güçlerini birleştirerek ortak girişim biçiminde teklif verebilirler. Ortak girişim, 4734 sayılı kanunu 4. maddesinde “İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları” olarak tanımlanmıştır.

Yapılan tanımlamaya baktığımızda ortak girişim iki farklı türde karşımıza çıkmakta bunlar;

  1. İş Ortaklığı
  2. Konsorsiyum

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilirken, konsorsiyumların ihaleye katılıp katılamayacağını, katılabilecekleri ihalelerde ise işin farklı uzmanlık gerektiren kısımlarını ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede idare belirtir.

İş ortaklığında firmalar işin tamamını birlikte yapmak üzere ortaklık kurarken konsorsiyumlarda işin kendi uzmanlık alanlarını yapacak şekilde ortaklık kurarlar.

Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 43.üncü maddesi gereği  yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenir.

Ortak girişimler için;

a) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir,

b) Konsorsiyumlarda her bir ortağa, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını ve tutarlarını gösteren iş bitirme belgesi düzenlenir.

Kamu İhale Kurulu tarafından iş ortaklıklarındaki ortaklıkların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenmesine yönelik 15.09.2021 tarihli ve 2021/DK.D-229 nolu düzenleyici kurul kararı yayınlanmıştır. Yayınlanan bu karara göre;

İş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için,

  • Öncelikle ortaklık oranına bakılmaksızın geçici kabul sonrasında ilgili ortağın ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi,
  • Söz konusu şartın sağlanması durumunda ise ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki kısmının yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranmaksızın iş deneyim tutarının;
    • Devir tarihinden önce ortaklık hissesi oranına göre gerçekleştirilen kısım tutarı ile
    • Devir tarihinden sonra gerçekleştirilen kısım tutarının toplamı üzerinden

belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurulu tarafından yayınlanan 2021/DK.D-229 nolu düzenleyici kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın