Danıştay Kararı; Adi Ortaklıklar Alt Yüklenici Olabilir mi?

adi-ortaklar-alt-yuklenici-olabilir-mi-danistay-karari

Alt yüklenici, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde “Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen işlerde alt yüklenici olarak çalıştırılamayacaklar Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20.inci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
  • 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılacak olanlar,
  • 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar,
  • 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar
  • 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yabancı istekliler
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar
 • Ayrıca ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar
 • İşin ihalesine teklif veren istekliler
 • Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları

Alt yüklenici olarak çalıştırılamazlar.

Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 16.12.2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 nolu karara göre adi ortaklıklarda alt yüklenici olamazlar ve adi ortaklıklara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez.

Kamu İhale Kurulu’nun vermiş olduğu bu karar ilişkin açılan davalar sonucunda Danıştay 13’üncü Dairesi 2020/DK.D-417  nolu kurul kararın iptal edilmesine ve alt yüklenici tanımının durdurulmasına karar verdi. İptale ilişkin Kamu İhale Kurumu internet sayfasında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 üncü Maddesinde Yer Alan Alt Yüklenici Tanımı Ve 16/12/2020 Tarihli Ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararı Hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2021/128, E:2021/129 ve E:2021/644 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 05.04.2021 tarihli Kararlarıyla, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 üncü maddesinde yer alan alt yüklenici tanımının ve 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin olarak alınan 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-176 sayılı Kurul kararı ile Mahkeme Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda;

1) Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 üncü maddesinde yer alan “Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,” tanımının yürütmesinin durdurulmasına,

2) 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı Kurul Kararı’nın iptaline,

Karar verilmiştir.

Bu çerçevede; gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde söz konusu kararın göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAMU İHALE KURULU KARARI (İPTAL EDİLDİ)

Toplantı No: 2020/056
Gündem No: 92
Karar Tarihi: 16/12/2020
Karar No: 2020/DK.D-417
Toplantıya Katılan Üye Sayıs: 9
Gündem Konusu: Adi ortaklıkların alt yüklenici olup olamayacağı ve bunlara iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması.

Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması gerektiği ve adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda,

 1. Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,
 2. Adi ortaklıklara ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde kullanılmamasına yönelik olarak söz konusu belgelere Kurum tarafından şerh düşülmesine; ayrıca, bu belgelerin belgeyi düzenleyen idarelerce iptal edilerek EKAP kayıtlarının silinmesi gerektiği hususunun ilgili idarelere bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kamu İhale Kurulunun iptal edilen 2020/DK.D-417 nolu kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın