KİK Kararı – Adi Ortaklıklar Alt Yüklenici Olabilir mi?

adi-ortaklar-alt-yuklenici-olabilir-mi

Alt yüklenici, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde “Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen işlerde alt yüklenici olarak çalıştırılamayacaklar Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20.inci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
  • 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılacak olanlar,
  • 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar,
  • 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar
  • 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yabancı istekliler
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar
 • Ayrıca ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar
 • İşin ihalesine teklif veren istekliler
 • Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları

Alt yüklenici olarak çalıştırılamazlar.

Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 16.12.2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 nolu karara göre adi ortaklıklarda alt yüklenici olamazlar ve adi ortaklıklara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez.

Adi ortaklık 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 620.inci maddesinde “Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir” biçiminde tanımlanmıştır. Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür.

Adi şirketlerin ortakları gibi ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle bu şirketler alt yüklenici olarak çalışamazlar. Konuya ilişkin kurul kararını aşağıda görebilirsiniz;

KAMU İHALE KURULU KARARI     

Toplantı No: 2020/056
Gündem No: 92
Karar Tarihi: 16/12/2020
Karar No: 2020/DK.D-417
Toplantıya Katılan Üye Sayıs: 9
Gündem Konusu: Adi ortaklıkların alt yüklenici olup olamayacağı ve bunlara iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması.

Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması gerektiği ve adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda,

 1. Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,
 2. Adi ortaklıklara ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde kullanılmamasına yönelik olarak söz konusu belgelere Kurum tarafından şerh düşülmesine; ayrıca, bu belgelerin belgeyi düzenleyen idarelerce iptal edilerek EKAP kayıtlarının silinmesi gerektiği hususunun ilgili idarelere bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kamu İhale Kurulunun 2020/DK.D-417 nolu kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın