2023 Yılı Kültür Varlıkları İhaleleri Parasal Limitleri Yayımlandı

2023-yili-kultur-varliklari-ihaleleri-parasal-limitleri-yayimlandi

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek ihaleleri için 2023 yılında uygulanacak parasal limitlerin yer aldığı 2023/1 sayılı tebliğ Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2023 Tarihli ve 32086 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 26’ncı maddesi gereği 2023 yılına ait parasal limitler, 2022 yılına ait parasal limitlerin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında arttırılması ile tespit edilmiştir.

Yayınlanan parasal limitler 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
TEBLİĞ NO: 2023/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Usul ve Esaslarda yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2022 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar
MADDE 3- (1) Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 14 üncü, 25 inci ve 27 nci maddelerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitler tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın