Sözleşme Anlaşmazlıklarını Çözüme Kavuşturmada Yüksek Fen Kurulu Yetkilendirildi

sozlesme-anlasmazliklarini-cozume-kavusturmada-yuksek-fen-kurulu-yetkilendirildi

20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 Nolu “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda düzenleme yapılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile yapım işleri sözleşmelerinin uygulanması sürecinde

  • Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti
  • İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk
  • İş programı ihtilafları
  • Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması
  • Sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması
  • Geçici ve kesin kabul işlemleri
  • Gecikme halinde uygulanacak cezalar
  • Yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişleri

Konularında yaşanacak ve yargılama veya sayıştay incelenmesine konu edilmemiş anlaşmazlıkları çözüme kavuşturabilmek için Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Anlaşmazlıkların Çözümünü Yüksek Fen Kurulu Nasıl Karara Bağlayacak?

Yüklenici firma sözleşme sürecinde yaşanacak sorunlara ilişkin itirazlarını, kesin kabul aşaması tamamlanan kadar ilgili idareye yapabilecektir. Yüklenici tarafından yapılan itirazlar idare tarafından otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilir ve Yüksek Fen Kurulu’da en geç altmış gün içinde karara bağlar.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yapılan değişiklikleri içeren yasa düzenlemesini aşağıda görebilirsiniz.

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 30 – 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

EK MADDE 1 – Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevli ve yetkilidir.”

MADDE 31 – 4735 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sözleşme uygulamalarına yönelik itiraz başvuruları ve anlaşmazlıkların çözümü

EK MADDE 2 – Yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesine konu edilmemiş olmak şartıyla anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kuruluna başvurabilirler.

Yüklenici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilir. Yüksek Fen Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre inceleyerek karara bağlar ve bu kararlar ilgili idarece uygulanır.”

Bir Cevap Yazın