2022 Yılı Kültür Varlıkları İhaleleri Parasal Limitleri Yayınlandı

2022-yili-kultur-varliklari-ihaleleri-parasal-limitleri-yayinlandi

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek ihaleleri için 2022 yılında uygulanacak parasal limitler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26 Ocak 2022 Tarihli ve 31731 Sayılı Resmî Gazete’de yer alan “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ 2022/1” ile yayınlandı.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26. ncı maddesi gereği 2022 yılına ait parasal limitler, 2021 yılına ait parasal limitlerin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında arttırılması ile tespit edilmiştir.

Yayınlanan parasal limitler 01.02.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2021 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar
MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü, 25 inci ve 27 nci maddelerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitler tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın