İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete

25.01.2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki yönetmelik değişiklikleri yayınlanmıştır.

 1. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 2. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 3. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 4. Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 5. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 6. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
 7. Kamu İhale Genel Tebliği
 8. İhaleleri Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Yapılan Temel Düzenlemeler;

 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir (Yapım-Hizmet)
 • Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan her türlü mal alımı ihalelerinde, banka referans mektubu istenmeyebilir. (Mal Alım)
 • Anahtar Teslim Götürü Bedel, Teklif Birim Fiyatı ve Karma teklif mektuplarına “Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” cümlesi eklenmiştir. (Yapım-Hizmet-Mal Alım)
 • İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz (Yapım-Hizmet Alım-Mal Alım).
 • İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması zorunluluğu getirildi. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir. (Yapım-Hizmet-Mal Alım)
 • İş denetleme ve yönetme belgelerinin belgeye hak kazanma tarihine ilişkin düzenleme yapıldı. (Yapım)
 • Yurt dışından yapılmış işlerin iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. (Yapım)
 • Hizmet alım ihalelerinde yaklaşık maliyetin tespitinde yüklenici karı %7 olarak kabul edilecek.
 • Mal alım ihaleleri, aşırı düşük sorgu sürecine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yaklaşık maliyeti eşik değerin 4 katına eşit veya altındaki ihalelerde,  İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır. 4 Katının üzerinde olan ihalelerde aşırı düşük teklif sorgusunun yapılıp yapılmayacağı kurum inisiyatifindedir.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde aritmetik hataya ilişkin düzenleme yapıldı. “Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sendüzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.”
 • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük sınır değerin bulunmasına yönelik hesaplama getirildi.

Bir Cevap Yazın