Tasfiye Edilen İşlerde Yüklenicilere İş Deneyim Belgesi Düzenlenir Mi?

feshedilen-tasfiye-islerde-yukleniciye-is-deneyim-belgesi-duzenlenir-mi

03.03.2021 Tarihli ve 2021/DK.D-48 Sayılı kurul kararı ile  2020/DK.D-58 Sayılı kurul kararı iptal edilmiştir.

İhale tarihi 31.08.2018 tarihinden önce olan ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Geçici 4. Maddesi kapsamında feshedilip tasfiye edilen yapım işlerinde yüklenicilere iş bitirme belgesinin düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişikin kurul kararı yayınlandı.

Kamu İhale Kurulunun 05.03.2020 Tarihli ve 2020/DK.D-58 karar nolu düzenleyici kurul kararına göre 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında tasfiye edilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenemez.

Yayımlanan kurul kararını aşağıda görebilirsiniz.

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No                                                : 2020/010
Gündem No                                                : 10
Karar Tarihi                                               : 05/03/2020
Karar No                                                    : 2020/DK.D-58

Gündem Konusu                                        : 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında feshedilen işlere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca feshedilip tasfiye edilen yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda;

4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde, tasfiye edilen işlere iş deneyim belgesi düzenlenebileceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı, söz konusu işlerin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde iş bitirme belgesi düzenlenmesi için gereken “geçici kabulün yapılmış olması” şartını sağlamadığı, madde çerçevesinde sözleşmelerin fesih işleminin öncelikle yüklenici talebine dayandığı ve Kanun maddesinde düzenlenen durumun idareden kaynaklanan nedenler veya mücbir sebep halleri arasında olmadığı dikkate alındığında; söz konusu işlere iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,

 Oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın